122781
122781
innrapportering
2013-06-12T14:13:00.000Z
no

Pågår

Egenmeldt sykefravær

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Egenmeldt sykefravær (RA-0182)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

SSB henter inn informasjon om antall leverte egenmeldinger, tapte arbeidsdager og tapte dagsverk. Tallene skal fordeles på kjønn.

Egenmeldt sykefravær baserer seg på kvartalsvise undersøkelser, og statistikken produseres i samarbeid med NAVs sykemeldingsregister over legemeldt sykefravær.

Informasjon og veiledning til utfylling av Egenmeldt sykefravær (RA-0182) finner dere under fanen «Veiledning» og under SKJEMAER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Statistikken skal belyse utviklingen i sykefraværet totalt sett og fordelt på næring, sektor og ulike personlige kjennemerker ved de sykmeldte. Dette skal blant annet danne grunnlag for å utvikle og evaluere tiltak mot sykefravær.

Viktige brukere av statistikken er myndighetene, partene i arbeidslivet, den enkelte virksomhet og forskere. Statistikken er sentral i evalueringen av Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Videre gir statistikken mulighet for:

 • arbeidsgiver og bevilgende myndigheter til å foreta pålitelige utgiftsanslag
 • partene i arbeidslivet til å vurdere effekten av ulike tiltak som settes i verk for å redusere sykefraværet
 • å identifisere risikogrupper for å kunne sette i verk forebyggende tiltak
 • sammenligning over tid som grunnlag for forskning på området

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et tilfeldig utvalg av omtrent 10 000 aktive virksomheter, som trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Opplysningene for Egenmeldt sykefravær skal leveres på virksomhetsnivå (bedrift/underenhet), ikke på foretaksnivå (juridisk enhet). Dette gjelder foretak med flere enn én virksomhet. Har foretaket kun én virksomhet, leveres opplysningene på foretaksnivå.

Dersom foretaket/virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i løpet av rapporteringsperioden, skal skjemaet likevel besvares og sendes inn.

Slik rapporterer dere

Virksomheten skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelser i Altinn for din virksomhet " i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen