130827
130827
innrapportering
2013-07-31T15:59:00.000Z
no

Pågår

Undersøkelse om driftsinntekter

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Driftsinntekter (RA-0293)?

Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide en omsetningsindeks trenger vi informasjon om omsetning (salgsinntekter av varer og tjenester, leieinntekter fra fast eiendom, generelle offentlige tilskudd og inntekter fra provisjon, royalties og lisenser). Vi trenger opplysninger fra den enkelte virksomhet.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn.  For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging. 

Svarene deres er viktige

Statistikken benyttes i stor grad av offentlige virksomheter som Norges Bank og departementene, samt næringslivet og ulike bransjeorganisasjoner. Statistikken brukes for å følge og analysere den løpende økonomiske utviklingen. I SSB brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forsknings- og analysevirksomhet.

Undersøkelsen skal brukes til å utarbeide offisiell statistikk for eiendomsdrift, forsknings- og utleievirksomheter. Dette er et krav ifølge EØS-avtalen.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg virksomheter. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i virksomheten i rapporteringsperioden.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen