129910
129910
innrapportering
2013-07-24T12:05:00.000Z
no

Pågår

Månedlig omsetning for detaljhandel

Måleperiodemånedlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Månedlig omsetning for detaljhandel (RA-0187)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger.

For å kunne utarbeide en detaljomsetningsindeks trenger vi informasjon om omsetning (salgsinntekter av varer og tjenester) fra den enkelte forretningen hver måned. Omsetningsbeløpene oppgis i hele 1 000 kroner og eksklusiv merverdiavgift.

Fire ganger i året vil vi også be om opplysninger om nye investeringer utført i Norge for:

 • maskiner og inventar
 • biler og andre transportmiddel
 • nybygg og rehabilitering

Investeringer skal også oppgis i hele 1 000 kroner. Når det gjelder merverdiavgift, regnes denne som netto. Det vil si at merverdi som bedriften får refundert, ikke er med. Ikke refundert merverdiavgift er inkludert.

Den første måneden i hvert kvartal skal også et tilleggsskjema (RA-0707) fylles ut. Her skal dere gi informasjon om kvartalsvise investeringer.Det skal rapporteres for nye investeringer utført i Norge for maskiner og inventar, biler og andre transportmiddel og nybygg og rehabilitering.

Svarene deres er viktige

Detaljomsetningsindeksen er den viktigste komponenten i beregningen av konsum i norske husholdninger. Nasjonalregnskapet, forsknings- og utredningsinstitusjoner, bransjeforeninger, departementer, offentlige etater, banker og politiske organisasjoner bruker detaljomsetningsindeksen for å forstå konjunkturutviklingen og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen et utvalg virksomheter for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Omsetning fra omtrent 14 600 butikker hentes direkte fra ulike kjedekontorer (Foretak). I tillegg sendes undersøkelsen til 1 500 virksomheter. Totalt gir det et utvalg på ca. 16 100 virksomheter. Disse utgjør rundt en firedel av totalt antall virksomheter, og dekker om lag 80 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsvirksomhetene.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Virksomheten skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • basisrolle

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen