130815
130815
innrapportering
2013-07-31T14:32:00.000Z
no

Pågår

Timeverk i bygg og anlegg

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Timeverk i bygg og anlegg (RA-0324)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne vise utviklingen i produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten trenger vi informasjon om antall sysselsatte og timeverk. Antall sysselsatte skal fordeles etter arbeidsområde.

Svarene deres er viktige

Produksjonsindeksen er en volumindeks som måler aktiviteten i bygg og anlegg.

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i bransjen og planlegge for framtiden. Indeksen benyttes også av internasjonale organisasjoner og er et krav ifølge EØS-avtalen.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg foretak for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Utvalget omfatter rundt 2 000 foretak. Alle foretak med 50 eller flere ansatte med opplysninger fra A-ordningen som grunnlag er med i utvalget. For mindre enheter trekkes et utvalg som stratifiseres etter næring og antall ansatte.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Foretaket skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Opplysningsplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no.

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

 

Kontakt

Lover og regler