117168
117168
innrapportering
2013-06-04T12:57:00.000Z
no

Pågår

Pris på nye flerboliger

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Pris på nye flerboliger (RA-0701)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide en kvartalsvis prisindeks for nye flerboliger trenger vi informasjon om nye boliger som er solgt. Vi ønsker opplysninger for disse boligtypene:

 • tomannsboliger
 • rekkehus
 • blokkleiligheter

For hver solgte bolig ber vi om opplysninger om:

 • salgspris (transaksjonspris ved signering av første bindende kontrakt mellom selger og kjøper) inklusiv tomteverdi og mva., men eksklusiv andel fellesgjeld for andelsboliger
 • andel av fellesgjeld ved andelsboliger
 • ulike egenskaper ved hver solgte enhet:

  - kommunenummer

  - gårdsnummer, bruksnummer og bolignummer

  - salgsdato (evt. kvartal)

  - eierform

  - bygningstype

  - bruksareal

  - antall etasjer og etasje boligen ligger i

  - garasje/carport inkludert i prisen

  - prosjektnavn

Mer informasjon og veiledning til utfylling av pris på nye flerboliger (RA-0701) finner dere under SKJEMAER og DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Prisindeks for nye boliger består av to separate prisindekser: én for nye flerboliger og én for nye eneboliger.

Prisindeksene er viktige indikatorer for boligprodusenter, finansinstitusjoner, myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, byggenæringen og andre som ønsker å følge prisutviklingen på nye boliger og planlegge for framtiden.

Prisindeks for nye boliger rapporteres til Eurostat iht. EØS-avtalen og brukes til sammenligninger av prisutviklingen mellom europeiske land.

SSB bruker indeksen som en prisindikator for deler av bygge- og anleggsnæringen i Nasjonalregnskapet.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg virksomheter for å innhente opplysninger. Data innhentes fra boligprodusenter og eiendomsutviklere som antas å ha informasjon om transaksjoner av nye boliger. Det er først og fremst de største virksomhetene som er med, målt i omsetning.

Utvalget består av virksomheter som faller innenfor ulike størrelseskriterier. Kriteriene er antall solgte boliger, antall boliger for salg eller foretakets omsetning.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares. 

Rapportering via Altinn

Dere skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

 1. Les veiledning for hvordan vedleggsfilen skal lages og hvilke variabler som skal inkluderes: Veiledning til utfylling av vedleggsfil (pdf).
 2. Last ned mal for å lage vedleggsfilen: Mal for vedleggsfil (xls) eller filbeskrivelse for flatfil (pdf).
 3. Send filen via www.altinn.no

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarene oppgis i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen