På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 16 og 18 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

134616
134616
innrapportering
2013-08-22T14:41:00.000Z
no

Pågår

Priser på byggevarer til bolig

Måleperiodemånedlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Priser på byggevarer til bolig (RA-0530)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide byggekostnadsindeksen for boliger må vi hver måned innhentet priser på byggevarer og andre innsatsfaktorer som inngår i boligproduksjonen.

Det vil si priser som er:

 • oppnådd ved salg eller utleie til entreprenører, byggmestre, installasjonsbedrifter osv.
 • fratrukket rabatter
 • priser uten mva.
 • priser per den 15. hver måned

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Statistikken skal måle prisutviklingen på innsatsfaktorene materialer, arbeidskraft, transport og maskiner i boligproduksjonen. Indeksen er et viktig hjelpemiddel i prisforhandlinger mellom entreprenører og byggherrer. Departement, bransjeforeninger, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken til å forstå utfordringene i byggebransjen og planlegge for fremtiden.

Indeksen blir brukt til justering av byggekontrakter. I tillegg blir den brukt til økonomiske analyser, for eksempel til å beregne prisutviklingen i næringen i nasjonalregnskapet.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg på omtrent 420 virksomheter som selger byggevarer til entreprenører, byggmestre, installatører osv.

Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no

Er virksomheten nedlagt eller solgt i løpet av rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Virksomheten skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet " i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangssinnsdrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no  

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen