134623
134623
innrapportering
2013-08-22T15:24:00.000Z
no

Pågår

Priser på materialer til anleggsarbeid

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Priser på materialer til anleggsarbeid (RA-0530-KV)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide byggekostnadsindeks for veganlegg trenger vi priser på materialer og andre innsatsfaktorer som inngår i bygging og vedlikehold av veg-anlegg. Det vil si priser som er oppnådd ved salg eller utleie til entreprenører, byggmestre, installasjonsbedrifter o.l.

Svarene deres er viktige

Byggekostnadsindeksen er et viktig hjelpemiddel i kontraktsjusteringer mellom entreprenører og oppdragsgivere. Den bli også brukt av nasjonalregnskapet, departementer, bransjeforeninger, næringsliv, forskere og politikere for å forstå utfordringene i anleggsbransjen og planlegge for fremtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter priser fra et utvalg av virksomheter. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i løpet av rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • etten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen