254346
254346
innrapportering
2016-01-29T14:19:00.000Z
no

Pågår

Bakgrunnsdata for undersøkelsen Godstransport med norske lastebiler.

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for datainnsamlingen Bakgrunnsdata for undersøkelsen Godstransport med norske lastebiler (RA-0774)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å lage god statistikk over godstransport med norske lastebiler trenger vi informasjon fra leasingselskaper om leasingtakere for lastebiler og trekkbiler.

Vi ønsker følgende opplysninger om leasingtaker:

 • navn
 • postadresse
 • organisasjonsnummer
 • bilens registreringsnummer
 • leasingavtalens utløpsdato (dersom tilgjengelig).

Veiledning til utfylling av skjema finner dere under SKJEMAER i høyre marg

Svarene deres er viktige

Undersøkelsen Godstransport med norske lastebiler skal utarbeide offisiell statistikk om lastebilnæringen og belyse norske lastebilers transportaktivitet i Norge og utlandet. Statistikken gir også grunnlag for å analysere utviklingen i konkurranseflater mellom de ulike transportformene. Undersøkelsen er et viktig hjelpemiddel for offentlige myndigheter og næringen selv i planlegging av infrastruktur for transportformål.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via innrapporteringskanalen https://fx.ssb.no

Innrapportering via portalen er sikker og gjennomføres enkelt ved å:

 • Gå inn på nettsiden https://fx.ssb.no/. Logg inn med brukernavn og passord oppgitt i brevet dere mottok i Altinn
 • Trykk på knappen «Send Package»
 • Trykk på knappen «Upload Files»
 • Trykk på knappen «Browse» for å velge fila som skal lastes opp til egen PC
 • Trykk på knappen «Upload» for å laste fil fra egen PC for oversending til SSB
 • Trykk på knappen «Send»

Fila lastes opp i SSBs systemer inne en time.

Hvem skal rapportere?

SSB vil ha bakgrunnsdata fra alle selskaper som leaser ut lastebiler, trekkbiler og varebiler.

Har foretaket endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI
 • Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i tilsendt brev.

Kontakt