266520
266520
innrapportering
2016-06-23T07:59:00.000Z
no

Ikke aktiv

Driftskostnader og -inntekter i olje- og gassutvinning

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Formålet med undersøkelsen er å innhente datagrunnlag for å måle den økonomiske aktiviteten i næringene. Statistikken danner grunnlag for planlegging og styring, både politisk og for næringslivet.

Hva skal rapporteres?

Rapporteringen omfatter driftskostnader fordelt på ulike poster, samt enkelte driftsinntektsposter.

 

Hvem skal rapportere?

Alle foretak innenfor næringene 06 og 49.500 etter Standard for næringsgruppering 2007 er med i undersøkelsen, dersom de er registrert med aktiv virksomhet i Norge i statistikkåret. Med aktiv virksomhet menes at landvirksomhet som utfører støtteaktiviteter (avdelingskontor), alle felt og terminaler i drift samt rørledninger som ikke er integrert i et felt (dvs. at det kan gis egne opplysninger for rørledningen).

 

Hvordan skal rapporteringen foregå?

SSB følger regjeringens oppfordring om digitalt førstevalg, og det er ikke tilgjengelig papirskjema for denne undersøkelsen. Opplysningene rapporteres over Internett via altinn.no. Dette er en enkel og rask måte å rapportere på, og dere vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt. Logg inn på www.altinn.no og velg den aktøren du skal representere fra nedtrekkslisten i Min meldingsboks.

 

Opplysningsplikt

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54 § 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nr. 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990 nr. 1228. Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til foretak som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen