266520
266520
innrapportering
2016-06-23T07:59:00.000Z
no

Pågår

Driftskostnader og -inntekter i olje- og gassutvinning

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Olje- og gassutvinning (RA-0756)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne måle den økonomiske aktiviteten i utvinningsnæringene, samt å danne grunnlag for planlegging og styring, både politisk og for næringslivet, trenger vi informasjon om foretakets enkelte driftsinntekter, samt driftskostnader til blant annet:

 • lønn
 • innleide vikarer
 • drift
 • vedlikehold
 • logistikk
 • administrasjons- og andre produksjonskostnader
 • import av varer direkte fra utlandet til sokkelen fordelt på den enkelte virksomheten i foretaket.

Mer informasjon og veiledning til utfylling finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

SSB henter inn opplysninger som danner grunnlag for å lage statistikk som beskriver den økonomiske aktiviteten i olje- og gassutvinning. Dette er nødvendig for nasjonalregnskapet, og et krav ifølge EØS-avtalen.

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå den økonomiske aktiviteten i næringene og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg foretak. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen