Gå til Altinn rapportering


Svarene deres er viktige

Hensikten med undersøkelsen er å følge utviklingen på arbeidsmarkedet og i økonomien mer generelt. Statistikken skal kaste lys over etterspørselen etter arbeidskraft totalt sett og fordelt etter næring. Myndighetene, forskere og media, i tillegg til næringslivsorganisasjoner og virksomhetene selv, bruker statistikken til å overvåke og analysere strukturelle ubalanser i arbeidsmarkedet

Undersøkelsen gjennomføres i alle EU-land, og Norge plikter etter EØS-avtalen å følge opp dette. Statistikken skal også kunne være sammenlignbar med tilsvarende statistikk i andre europeiske land. NAVs statistikk over ledige stillinger har ikke det omfang og avgrensing av ledige stillinger som ligger i de internasjonale kravene.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn.

Dere skal kun svare på ett spørsmål – hvor mange ledige stillinger virksomheten hadde på et gitt tidspunkt. All rapportering skal skje på virksomhets-/bedriftsnivå, ikke på foretaksnivå.

Definisjonen av en ledig stilling er ”en betalt stilling som er utlyst, formelt eller uformelt, slik at eksterne kan søke på den.”

Oppgi både heltids- og deltidsstillinger. En deltidsstilling skal telle som en stilling. Ta med både nyopprettede stillinger og stillinger som er utlyst for å ersatte en person som skal ut i permisjon eller slutte.

Ta med:

  • Stillinger som er annonsert i aviser, på Internett, på oppslagstavler o.l.
  • Stillinger som er formidlet via bekjente eller uformelle nettverk
  • Stillinger som er registrert hos NAV eller rekrutteringsfirmaer
  • Ledige internships og/eller praktikantstillinger
  • Stillinger hvor søknadsfristen er utløpt, men hvor stillingene ikke er besatt ennå

Ikke ta med:

  • Stillinger som kun er utlyst internt i selskapet eller organisajonen
  • Stillinger som kun skal dekkes av et vikarbyrå.

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg virksomheter. Utvalget består av omtrent 8 000 virksomheter som er hentet fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i virksomheten i rapporteringsperioden.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

[Tekst]

Plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10

Retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20

Retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven

Retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Trenger du hjelp?

Veiledning - hvordan sende inn opplysninger

Nedenfor ser du de mest stilte spørsmålene om undersøkelsen. Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

På en del sentrale statistikkområder kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom rapportørene ikke sender inn skjemaet innen fristen. Denne undersøkelsen er et slikt sentralt statistikkområde. Vi gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Rapporteringen foregår elektronisk og via Altinn. Foretakene/virksomhetene (rapportørene) får tilgang til skjemaet via sin innboks i Altinn sammen med sine øvrige rapporteringsplikter.

Personen som har fått tildelt skjemaet, finner dette i foretakets innboks. For å se virksomheter (underenheter), velg <Se alle underenheter>. Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.

For mer informasjon se veiledningen "Veiledning - hvordan sende inn opplysninger"

For at statistikken skal bli så god og nøyaktig som mulig, er det viktig at dere oppgir fullstendige og korrekte opplysninger. Alle som er trukket ut til å delta må svare, da alle typer frafall reduserer nøyaktigheten og dermed kvaliteten på statistikken.

Ja. SSB sender vedtak om tvangsmulkt med en ny svarfrist til dem som ikke har svart innen første svarfrist. Vedtaket faller bort hvis data blir sendt inn innen vedtakssvarfristen. De som fortsatt ikke har svart innen den andre svarfristen, vil få saken sin oversendt til Statens innkrevingssentral(SI) for innkreving og ev. tvangsinndrivelse.

Ja, dere trenger ikke å fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. Når man skifter side i skjemaet vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gjør at man kan gå ut og inn av skjema om man for eksempel trenger å lete opp opplysninger.

SSB gir ikke utsettelse. Dette av hensyn til frister for rapportering i etterkant av innsamlingsperioden. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil dere automatisk få varsel om tvangsmulkt, med ny og endelig frist. For særskilte årsaker, ta kontakt med statistikkansvarlig.

Når dataene er levert, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan skrives ut eller sendes til en gitt e-postadresse. Det innsendte skjemaet kan også bli funnet under Arkiv på Altinn.

I Altinn under Arkivert ligger alle skjemaene som er sendt inn. Husk å stå i riktig innboks. Hvis du ønsker å sende inn på nytt med andre tall, kan du lage en kopi av det aktuelle skjemaet. Deretter korrigerer du tallene, og sender inn på ny.