Gå til Altinn rapportering


Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å følge utviklingen på arbeidsmarkedet og i økonomien generelt. Statistikken skal si noe om etterspørselen etter arbeidskraft totalt sett og fordelt etter næring. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utviklingen i arbeidsmarkedet.

Undersøkelsen gjennomføres i alle EU-land, og Norge plikter etter EØS-avtalen å følge opp dette. Statistikken skal også kunne være sammenlignbar med tilsvarende statistikk i andre europeiske land. NAVs statistikk over ledige stillinger har ikke det omfang og avgrensing av ledige stillinger som ligger i de internasjonale kravene.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket kunne få tvangsmulkt.

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn.

Det er viktig at dere fyller ut og sender inn skjemaet selv om dere ikke har hatt noen ledige stillinger.

Dere skal bare svare på ett spørsmål – hvor mange ledige stillinger virksomheten har på et gitt tidspunkt. All rapportering skal skje på virksomhetsnivå, ikke på foretaksnivå.

En ledig stilling er en betalt stiling som er utlyst, formelt eller uformelt, slik at eksterne kan søke på den.

Oppgi både heltids- og deltidsstillinger. En deltidsstilling skal telle som én stilling.

Ta med

  • stillinger som er annonsert i aviser, på Internett, på oppslagstavler o.l.
  • stillinger som er formidlet via bekjente eller uformelle nettverk
  • stillinger som er registrert hos NAV eller rekrutteringsfirmaer
  • ledige internships og/eller praktikantstillinger
  • stillinger hvor søknadsfristen er utløpt, men hvor stillingene ikke er besatt ennå
  • både nyopprettede stillinger og stillinger som er utlyst for å erstatte en person som skal ut i permisjon eller slutte

Ikke ta med

  • stillinger som bare er utlyst internt i selskapet eller organisasjonen
  • stillinger som bare skal dekkes av et vikarbyrå

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg virksomheter. Utvalget består av omtrent 8 000 virksomheter som er hentet fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Det varierer hvor lenge et foretak har opplysningsplikt. Virksomheter med mange ansatte må alltid svare på undersøkelsen. Det er basert på antall ansatte rapportert inn via A-meldingen. Mellomstore virksomheter blir tatt ut etter to år, mens de minste virksomhetene ikke er med i utvalget. Hva vi regner som mellomstore og store virksomheter, varierer fra næring til næring. Virksomheter som har fire eller færre ansatte ved trekketidspunktet regner vi som små virksomheter. 

Plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10

Retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20 og statistikkforskriften § 4

Retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven

Retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Trenger du hjelp?

Veiledning - hvordan sende inn opplysninger

Nedenfor ser du de mest stilte spørsmålene om undersøkelsen. Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

På en del sentrale statistikkområder kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom rapportørene ikke sender inn skjemaet innen fristen. Denne undersøkelsen er et slikt sentralt statistikkområde. Vi gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Rapporteringen foregår elektronisk og via Altinn. Foretakene/virksomhetene (rapportørene) får tilgang til skjemaet via sin innboks i Altinn sammen med sine øvrige rapporteringsplikter.
Dette skjemaet finner du  i innboksen til virksomheten (underenheten). For å se virksomheter (underenheter), klikk på «underenheter». Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.
For mer informasjon se veiledningen "Veiledning - hvordan sende inn opplysninger".

For at statistikken skal bli så god og nøyaktig som mulig, er det viktig at dere oppgir fullstendige og korrekte opplysninger. Alle som er trukket ut til å delta må svare, da alle typer frafall reduserer nøyaktigheten og dermed kvaliteten på statistikken.

SSB sender vedtak om tvangsmulkt med en ny svarfrist til foretaket vi ikke har mottatt opplysninger fra innen svarfristen. Vedtaket faller bort hvis opplysningene blir sendt innen ny svarfrist. De som fortsatt ikke har svart innen ny svarfrist, vil få saken sin oversendt til Statens innkrevingssentral for innkreving og eventuelt tvangsinndrivelse.

Ja, dere trenger ikke å fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. Når dere skifter side i skjemaet vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gjør at dere kan gå ut og inn av skjema hvis dere for eksempel trenger å lete opp opplysninger. Husk å skifte til neste side før dere går ut av skjemaet.

SSB gir ikke utsettelse. Dette av hensyn til frister for rapportering i etterkant av innsamlingsperioden. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil dere automatisk få vedtak om tvangsmulkt, med ny og endelig frist. For særskilte årsaker til at dere trenger utsettelse, ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Når skjemaet er sendt inn, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan dere skrive ut eller sende til en e-postadresse. Alle innsendte skjemaer ligger i «arkiv» i Altinn.

Når skjemaet er sendt inn, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan dere skrive ut eller sende til en e-postadresse. Alle innsendte skjemaer ligger i «arkiv» i Altinn.