419170
/helse/statistikker/pleie/aar
419170
statistikk
2020-06-18T08:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
pleie, Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester, eldreomsorg, sjukeheimar, funksjonshemma, heimesjukepleie, heimehjelp, heimetenester, IPLOS, aldersheimar, institusjonar, omsorgsbustader, pleiepersonell, avlasting, støttekontakt, omsorgslønn, BPA (brukarstyrt personleg assistanse)KOSTRA, Helsetjenester, Helse, Offentlig sektor
true

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2019

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Oppdatert:

Omsorgstenestene, nøkkeltal
Prosentvis endringProsentvis endring
20192018 - 20192015 - 2019
1Heimetenester (KOSTRA-funksjon 254): Helseteneste i heimen, praktisk bistand (heimehjelp, BPA og opplæring), omsorgsløn og avlastning (rehabilitering utanfor institusjon tom. 2018-årgangen).
2Omfattar sjukeheimar, alderheimar, barnebustadar og avlastningsbustadar. Omsorgsbustadar er ikkje inkluderte.
3Omfattar avtalte årsverk basert på sysselsettingsstatus i ei gitt referanseveke i november. Dei sysselsatte fordelast etter autorisasjon/utdanning. I 2020 er årsverkstala oppdaterte med ny metode som gir betre informasjon om arbeidstid, se https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid
4Inkludert følgjande KOSTRA-funksjonar: 234 Aktiviserings- og servicetenester overfor eldre og personar med funksjonsnedsettingar 253 Helse- og omsorgstenester i institusjon 254 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 256 Tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald i kommunane 261 Institusjonslokale.
Heimetenester (utvalde tenester)Brukarar 31.12.
Hjelp til daglege gjeremål (heimehjelp)78 493-0,8-6,6
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie m.m.)163 2313,612,7
Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)3 6044,114,6
Omsorgsstønad10 2130,65,0
Delen innbyggjarar 80 år og over som bruker heimetenester130,0-3,8-9,1
SjukeheimarPlassar 31.12.
Plassar i alt39 466-0,3-0,5
Delen private plassar (prosent)9,5-3,0-14,2
Institusjonstenester2Bebuarar 31.12.
Langtidsopphald32 105-0,4-4,3
Tidsavgrensa opphald9 7848,05,2
Personell i omsorgstenestene3Årsverk
Årsverk i alt144 5813,110,3
av desse …
Årsverk i brukarretta teneste m/ helseutdanning108 1083,712,3
Delen årsverk i brukarretta teneste m/helseutdanning (prosent)77,50,51,4
Utgifter i omsorgstenestene4Milliardar kr
Omsorgstenestene samla129,46,126,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB