385417
/helse/statistikker/pleie/aar
385417
statistikk
2019-06-24T08:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
pleie, Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester, eldreomsorg, sjukeheimar, funksjonshemma, heimesjukepleie, heimehjelp, heimetenester, IPLOS, aldersheimar, institusjonar, omsorgsbustader, pleiepersonell, avlasting, støttekontakt, omsorgslønn, BPA (brukarstyrt personleg assistanse)KOSTRA, Helsetjenester, Helse, Offentlig sektor
false

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Omsorgstenestene, nøkkeltal
Prosentvis endringProsentvis endring
20182017 - 20182015 - 2018
1Heimetenester: Helseteneste i heimen, praktisk bistand (heimehjelp, BPA og opplæring), omsorgsløn, avlastning og rehabilitering utanfor institusjon (KOSTRA-funksjon 254).
2Omfattar sjukeheimar, alderheimar, barnebustadar og avlastningsbustadar. Omsorgsbustadar er ikkje inkluderte.
3Omfattar avtalte årsverk basert på sysselsettingsstatus i ei gitt referanseveke i november. Dei sysselsatte fordelast etter autorisasjon/utdanning. SSB har tatt i bruk ein ny metode som gir betre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påverkar berekning av årsverk, og endringstal i talet på årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikkje reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelege tal for årsverk for årgangane 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020. Les meir om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
4Inkludert følgjande KOSTRA-funksjonar: 234 Aktiviserings- og servicetenester overfor eldre og personar med funksjonsnedsettingar 253 Helse- og omsorgstenester i institusjon 254 Helse- og omsorgstenester til heimebuande 256 Tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald i kommunane 261 Institusjonslokale Statens tilskot til kommunal medfinansiering av somatiske tenester, funksjon 255, er avslutta fom. 2016.
Heimetenester (utvalde tenester)Brukarar 31.12.
Hjelp til daglege gjeremål (heimehjelp)79 164-2,6-5,8
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie m.m.)157 5932,38,8
Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)3 462-1,310,0
Omsorgsstønad10 1510,54,4
Delen innbyggjarar 80 år og over som bruker heimetenester131,2-2,5-5,5
SjukeheimarPlassar 31.12.
Plassar i alt39 572-0,3-0,3
Delen private plassar (prosent)9,8-5,1-11,5
Institusjonstenester2Bebuarar 31.12.
Langtidsopphald32 234-1,5-3,9
Tidsavgrensa opphald9 056-3,2-2,7
Personell i omsorgstenestene3Årsverk
Årsverk i alt142 754....
av desse …
Årsverk i brukarretta teneste m/ helseutdanning103 338....
Delen årsverk i brukarretta teneste m/helseutdanning (prosent)74,5....
Utgifter i omsorgstenestene4Milliardar kr
Omsorgstenestene samla122,07,519,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB