165304
165304
forskning
2014-02-26T15:15:00.000Z
no

Prosjekt

People and their incomes in Norway, 1859-2013

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Samarbeidspartnere
Tony Atkinson, Nuffield College, Oxford University; Daniel Waldenström, Uppsala universitet; Espen Søbye
Oppdragsgiver
Forskningsrådet, FRIHUMSAM-programmet
Prosjektperiode
1. januar 2014 til 31. desember 2017
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Formålet med dette prosjektet er å studere økonomiske forhold i Norge over de siste 150 år, med et spesielt fokus på inntektsfordelingen. Kildematerialet går fra de første tabulerte inntektsfordelingene i 1859 til moderne mikrodata. I perioden som studeres gikk det norske samfunnet gjennom dramatiske endringer. For å få et bedre grunnlag for å beskrive og analysere nivået på og fordelingen av økonomisk velferd i Norge vil vi basere oss på flere typer kilder, som inntektstabuleringer publisert av SSB, stortingsdokumenter og digitaliserte individdata fra folketellingene. For perioden fra 1960 og framover vil vi også bruke informasjon fra moderne statistiske registre. Sammensetningen av data vil i seg selv være et viktig bidrag til kunnskap om utviklingen av inntektsfordelingen over tid. Vi vil sammenlikne utviklingen i inntekt og inntektsulikhet med andre land, blant annet Sverige, Danmark og Storbritannia.

Prosjektet består av fem deler.

  • For det første vil vi utvikle og anvende metoder for analyser av tabelldata.
  • For det andre vil vi utforske hvordan informasjon om inntektsfordelingen kan forbedre vår forståelse av utviklingen i aggregert velferd.
  • For det tredje vil vi studere regionale endringer i inntektsnivå og inntektsfordelinger.
  • For det fjerde vil vi samle inn og analysere data om nivået på formue og arv over tid.
  • For det femte vil vi bruke historiske mikrodata til å studere utviklingen i sosial mobilitet over tid.

Kontakt