118769
118769
forskning
2010-01-05T08:00:00.000Z
no

Ny prognosemodell for arbeidsledighet blant innvandrere

Publisert:

De to neste årene kommer arbeidsledigheten i antall personer til å øke for innvandrere fra alle verdensdeler, men ledighetsraten vil ikke komme til å overstige 2004-nivået. Det viser anslagene basert på en ny prognosemodell utarbeidet av Forskningsavdelingen til SSB.

Eivind Tveter har skrevet rapporten Arbeidsledighet blant innvandrere - en prognosemodell på oppdrag for Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI). Rapporten anslår utviklingen i arbeidsledighet blant innvandrere fram til 2012.

Innvandrerledigheten skiller seg ut

Den totale arbeidsledigheten i Norge er lav, og har som gjennomsnitt de siste 10 årene vært under fire prosent. Arbeidsledigheten blant innvandrere - dvs utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre - skiller seg imidlertid klart ut. Over den samme tidsperioden har arbeidsledighetsraten for innvandrere vært over dobbelt så høy. Det er også store forskjeller mellom de ulike innvandringsgruppene. Mens arbeidsledighetsraten for innvandrere fra Norden i stor grad samsvarer med bildet for den samlede arbeidsledigheten, er for eksempel arbeidsledighetsraten for afrikanere rundt fire ganger så høy. Dette taler for å gjøre egne anslag for arbeidsledigheten for innvandrere hvor det skilles mellom innvandrere fra ulike verdensregioner/land. Det ligger utenfor formålet med denne rapporten å forklare hvorfor arbeidsledighetsnivået blant innvandrere er så høyt. Målet er å gi en kvantitativ fremskrivning av arbeidsledighet blant innvandrere.

Ledighetsvekst i alle innvandrergrupper

Anslagene som gis i rapporten viser at arbeidsledigheten i antall personer kan komme til å øke for innvandrere fra alle verdensdeler. Målt fra det lave nivået i 2008, er det en markert økning i antall ledige personer. For de enkelte innvandringsgruppene var arbeidsledigheten på et lavt nivå rundt 2. kvartal 2008. Fra 3. kvartal 2008 begynte arbeidsledigheten å stige - dette ventes å fortsette de neste årene, men flate ut og gå litt ned mot slutten av 2012. Mot slutten av prognosehorisonten er antall arbeidsledige i personer høyere enn det har vært det siste tiåret. Dette henger imidlertid sammen med økning i arbeidsstyrken som er lagt til grunn.

Ledighetsraten overstiger ikke 2004-nivået

Anslagene for arbeidsledighetsraten viser at den ikke blir høyere enn i 2004, da det var på det høyeste nivået det siste tiåret. For innvandrere fra EU Øst-Europa er arbeidsledighetsraten i 2. kvartal 2009 over dobbelt så høy som samme periode året før. For denne gruppen viser anslaget en svak økning i 2010- 2011, deretter en svak nedgang (se figur 4.2, s. 19).

Ny prognosemodell

Den nye modellen er utarbeidet for å gi anslag for arbeidsledighet blant ulike innvandringsgrupper. Modellen skal oppdateres og brukes jevnlig. Modellen er valgt ut fra at kun et relativt kort datagrunnlag er tilgjengelig og at den jevnlig skal kunne oppdateres. En følge av dette er at modellen ekskluderer flere forhold som kan påvirke arbeidsledigheten blant innvandringsgrupper. Modellen ser likevel ut til å klare å reprodusere de viktigste utviklingstrekkene det siste tiåret, og burde derfor være egnet som en prognosemodell gitt at utviklingen framover ikke i vesentlig grad avviker fra det siste tiåret.

Tidspunktet for analysen gir imidlertid noen ekstra utfordringer på grunn av den kraftige uroen i verdens finansmarkeder de siste to årene, og den tilhørende internasjonale nedgangskonjunkturen. Dette har til nå bare ført til en moderat økning i arbeidsledigheten i Norge, mens økning i arbeidsledigheten blant flere innvandringsgrupper har vært markert. Årsaken synes å være at nedgangskonjunkturen denne gangen har rammet næringer med mange innvandrere spesielt hardt.

Les hele rapporten Arbeidsledighet blant innvandrere - en prognosemodell

Kontakt