115742
115742
forskning
2013-05-28T12:52:00.000Z
no

Prosjekt

MODAG og KVARTS

MODAG og KVARTS er makroøkonometriske modeller for norsk økonomi og benyttes til framskrivninger og politikkanalyser på kort og mellomlang sikt. Både MODAG og KVARTS er utviklet i Statistisk sentralbyrå og er et resultat av mange års forskningsinnsats. Utviklingen av modellene er et løpende forskningsprosjekt og finansieres i hovedsak av Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Pål Boug
Prosjektperiode
Åpen
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

MODAG og KVARTS er makroøkonometriske modeller for norsk økonomi og benyttes til framskrivninger og politikkanalyser på kort og mellomlang sikt. Finansdepartementet er hovedbruker av MODAG, men modellen brukes også av Statistisk sentralbyrå til egne analyser og til analyser på oppdrag for andre, herunder for fraksjonene i Stortingets finans¬komité. KVARTS benyttes hovedsakelig i forbindelse med konjunkturanalyser og prognoser. Den viktigste forskjellen mellom de to modellene er at MODAG regner på årlige data, mens KVARTS regner på kvartalsvise data.

MODAG og KVARTS er disaggregerte modeller i det de skiller mellom om lag 45 produkter og 30 næringer. I tillegg inneholder modellene en svært detaljert beskrivelse av hvordan innretningen av finanspolitikken påvirker utviklingen i offentlige finanser og kapasitetsutnyttingen i økonomien.

Modellene baserer seg på nasjonalregnskapets begrepsapparat og definisjons¬sammenhenger. Spesielt benytter modellene kryssløpssammenhenger som knytter tilgang og anvendelse av produktene til ulike aktiviteter i økonomien, slik som produksjon og bruk av produkter til produktinnsats og forbruk. Samtidig inneholder MODAG og KVARTS økonometriske likninger som beskriver hvordan aktørene i (deler av) økonomien tenderer til å oppføre seg. Bestemmelsen av parametere i økonometriske atferdsrelasjoner er basert på historiske tidsserier fra nasjonalregnskapet, økonomisk teori og økonometriske metoder.

Fullstendig publikasjonsliste:

MODAG - En makroøkonomisk modell for norsk økonomi. Oppdatert versjon august 2008 [SØS 111, desember 2008] [pdf-fil]

MODAG - En makroøkonomisk modell for norsk økonomi [Oppdatert april 2005]

MODAG - En makroøkonomisk modell for norsk økonomi [SØS 108, desember 2002] [pdf-fil]

Artikler av relevans for MODAG- og KVARTS-modellene

• Beregninger - alternative budsjett

• Lister

Publisert forskning

Kontakt