226644
226644
forskning
2015-05-07T10:00:00.000Z
no

Oljeproduksjon gir mer CO2-utslipp enn gassproduksjon

Publisert:

Produksjon av olje gir betydelig mer CO 2-utslipp enn produksjon av gass. Utslippene per produsert enhet fra norske olje- og gassfelt stiger betydelig når produksjonen ved et felt er nedadgående.

Det er noen av funnene i forskningsanalysen C0 2-emissions from Norwegian oil and gas extraction av Ekaterina Gavenas, Knut Einar Rosendahl og Terje Skjerpen. Forskerne har gjennomført en empirisk undersøkelse av feltspesifikke data i perioden 1997-2012 for å finne ut hva som påvirker utslippene ved norske olje- og gassfelt. De ser også på om klimapolitikken har noen effekt på utslippene.

Utslippene øker i «halefasen»

I 2013 utgjorde utslipp fra norsk sokkel 27 prosent av Norges samlede utslipp. Denne analysen viser at utslippene per produsert enhet øker når feltene går inn i en fase der oljeproduksjonen avtar fra sitt toppnivå, også omtalt som «halefasen». Et eksempel er utviklingen på Ekofisk-feltet. Mens utslippene per enhet lå i overkant av 40 kg CO 2 per tonn oljeekvivalenter (toe) da produksjonen var på topp i 2002, har utslippsintensiteten gradvis økt til 90 kg i 2012 da produksjonen var litt under halvparten av toppnivået.

Årsaken til at utslippsintensiteten øker i «halefasen» er at det naturlige trykket i reservoaret faller, og at mer og mer vann kommer opp sammen med oljen. Dermed blir det mer energikrevende å pumpe opp oljen. Dette funnet er relevant i diskusjonen om utvinning av olje på felt som snart er tomme. Funnet er også relevant for debatten om investeringer i prosjekter for økt oljeutvinning ved norske felt.

Olje gir mer utslipp enn gass

Det er kjent at olje og gass produsert på norsk sokkel gir klart mindre utslipp enn andre steder i verden. Utslippet per enhet produsert på norsk sokkel er ca. 55 kg CO2 per toe. Det er litt under halvparten av gjennomsnittet på verdensbasis. I denne analysen velger forskerne å undersøke bidraget fra henholdsvis olje og gass. Selv om mange norske felt produserer både olje og gass, har de aller fleste en klar overvekt av enten olje eller gass. De finner at utslipp fra hver oljeenhet produsert på norsk sokkel er dobbelt så høy som for hver gassenhet når de elektrifiserte feltene holdes utenfor. Dersom de elektrifiserte feltene tas med, blir forskjellen enda større.

Forskerne trekker frem at oljeproduksjon er mer lønnsomt enn gassproduksjon. Oljeprisen er høyere enn gassprisen og det er høyere leveringskostnader knyttet til gass enn til olje. Dermed kan det være mer interesse for å bygge ut kostbare og energikrevende oljefelt enn tilsvarende gassfelt. En annen mulig forklaring kan være at typiske oljefelt på norsk sokkel er klart mindre enn typiske gassfelt. Dette funnet er relevant for debatten om satsing på utbygging av gass- eller oljefelt.

CO 2-avgiften og oljepriser påvirker utslipp

Utslipp fra norsk oljesokkel har gått fra 44 kg CO 2 per toe i 1997 til 55 kg i 2012. Forskernes analyse viser at oljeprisen og CO 2-prisen kan ha hatt effekt på utslippene. CO 2-avgiften ble innført i 1991. I 2008 ble olje- og gassproduksjonen inkludert i EUs kvotesystem, og CO 2-avgiften ble da satt ned. Den samlede CO 2-prisen (avgift + kvotepris) var på sitt høyeste nivå på slutten av 90-tallet. Siden da har realprisen på CO 2 blitt halvert fram til 2012, bl.a. på grunn av lav kvotepris. Forskerne finner at dette kan ha bidratt noe til de økte utslippene på norsk sokkel. Samtidig har den store økningen i olje- og gasspriser siden årtusenskiftet gjort det mer lønnsomt å utvinne flere felt på norsk sokkel, også mer kostnads- og energikrevende felt. Forskerne mener dette også kan ha bidratt til å øke utslipp fra norsk sokkel.

Mer om metode:

De empiriske resultatene er basert på paneldataanalyse der det enkelte felt er observasjonsenheten. Uobserverbar heterogenitet mellom feltene er representert ved tilfeldige feltvise effekter. Resultatene ved å bruke faste feltvise effekter i stedet ga små forskjeller, og bruk av tilfeldige effekter gjør det mulig å identifisere effekten av observerbare feltvise karakteristika. En usikkerhet knyttet til analysen er at vi ikke observerer feltene i hele deres produksjonsperiode. En del felt startet produksjonen før 1997 og mange felt er fortsatt i produksjon etter 2012.

Les hele analysen C0 2-emissions from Norwegian oil and gas extraction .

Relevant seminar: 28. mai inviterer SSB til seminaret CO2-utslipp i samband med norsk olje- og gassproduksjon.

Se mer informasjon om påmelding til seminaret .

Kontakt