290708
290708
forskning
2017-01-11T11:27:00.000Z
no

Prosjekt

Utsiktene for aktiviteten på sokkelen og virkningene på norsk økonomi

PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske økonomien på lang og mellomlang sikt. Første fase av prosjektet studerer betydningsfulle enkeltfaktorer, slik som verdensmarkedspriser på petroleum, riggrater og lønnsutviklingen i den norske petroleumssektoren. I den andre fasen av prosjektet studerer vi petroleumssektorens rolle for norsk økonomi som helhet ved hjelp av makroøkonomiske modeller for Norge. Problemstillingene omhandler først og fremst i hvor stor grad norsk økonomi avhenger av petroleumsvirksomheten og hvordan den økonomiske utviklingen på lang og mellomlang sikt påvirkes av en nedfasing av virksomheten på sokkelen.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Prosjektdeltakere

Kristine Grimsrud – Leader Work Package 1– SSB

Terje Skjerpen – Leader Work Package 2– SSB

Ole Røgeberg – Leader Work Package 3– Frischsenteret

Lars Lindholt – Leader Work Package 4– SSB

Mads Greaker – Leader Work Package 5 – SSB

Bernt Bratsberg – Frischsenteret

Knut Einar Rosendahl – SSB

Brita Bye – SSB

Rolf Golombek – Frischsenteret

Finn Roar Aune – SSB

Halvor B Storrøsten – SSB

Torbjørn Eika – SSB

Joakim Blix Prestmo – SSB sluttet

Christoph Böhringer – University of Oldenburg

 

Samarbeidspartnere
Oppdragsgiver

Norges forskningsråd (NFR) - PETROSAM2

Prosjektperiode
2014-2018
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske økonomien på lang og mellomlang sikt. Første fase av prosjektet studerer betydningsfulle enkeltfaktorer, slik som verdensmarkedspriser på petroleum, riggrater og lønnsutviklingen i den norske petroleumssektoren. Vi undersøker også hvordan norske politiske rammebetingelser spiller inn på aktiviteten på kontinentalsokkelen. I denne fasen kombinerer vi tilbakeskuende analyser basert på økonometri og fremadskuende globale energimodellstudier for å besvare problemstillingene. I modellstudiene skiller vi ut de arktiske områdene og vier spesiell oppmerksomhet til utviklingen av petroleumsaktiviteten i norsk og russisk Arktis. 

I den andre fasen av prosjektet studerer vi petroleumssektorens rolle for norsk økonomi som helhet ved hjelp av makroøkonomiske modeller for Norge. Her trekker vi på innsikten fra første fase. Problemstillingene omhandler først og fremst i hvor stor grad norsk økonomi avhenger av petroleumsvirksomheten og hvordan den økonomiske utviklingen på lang og mellomlang sikt påvirkes av en nedfasing av virksomheten på sokkelen. Vi undersøker i hvilken grad humankapitalen, forskningsvirksomheten og nytenkningen knyttet til petroleumssektoren vil kunne komme andre næringer til nytte. Dette vil blant annet avhenge av hvordan arbeidskraften flytter seg over landegrenser og mellom norske næringer, hvordan norske innovasjonsarenaer samspiller og hvordan kunnskap og produktivitetsvekst spres over landegrensene gjennom globale handelsrelasjoner og nettverk.

Aktiviteter

7. juni 2017: Faglig seminar i Nærings- og fiskeridepartementet ved Rolf Golombek og Mads Greaker: «Innovasjons- og teknologipolitikk for å fremme omstilling» 

22. mai 2017: Halvdagsseminar «Olje og omstilling». Tre inviterte presentasjoner som belyste ulike sider ved norsk oljesektor og økonomiens omstillingsevne: Taran Thune/Erlend Simensen, TIK: «Innovasjon i oljebransjen - leverandørindustriens rolle»; Ådne Cappelen, SSB: «Migrasjon og hollandsk syke», Drago Bergholt, Norges Bank: «Virkninger av oljeprisfall på norsk økonomi»

22. mai 2017: PROSPECTS workshop med presentasjoner og diskusjoner av de avsluttende prosjektene: Ole Røgeberg: «Migrant labour in the Norwegian petroleum sector and skillspillovers from the Norwegian petroleum sector», Taran Fæhn: «Human-capital channeled spillovers from a declining petroleum industry», Lars Lindholt: «Tax policies and the NCS», Brita Bye: «Dutch disease and the petroleum fund», Mads Greaker: «Spillovers from petroleum R&D – a prophylaxis against Dutch disease?»  

4. april 2017: Halvdagsseminar på Stortinget «Paris-avtalen og norsk petroleumspolitikk» for aktører fra Storting, forskning, sivilsamfunn og industri. Innlegg ved Knut Einar Rosendahl, NMBU/SSB/CREE: Globale effekter av norsk olje og gass, kommentar ved Hildegunn T. Blindheim, direktør klima og miljø, Norsk Olje og Gass og Silje Ask Lundberg, leder, Naturvernforbundet.

31. mars 2017: Faglig seminar i Olje og energidepartementet ved Brita Bye, Rolf Golombek og Mads Greaker: «Relevante markedssvikter som kan være med å forsvare bruk av statlige virkemidler for å fremme innovasjon i energiteknologi»

9. mars 2017: CREE-seminar, Statistisk sentralbyrå, Oslo: Mads Greaker, moderator for the roundtable discussion on “How to spur green growth in Norway” (panelists: Camilla Moe - Statkraft, Daniel Spiro - Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Ane Torvanger Brunvoll - Norwegian Research Council, Michael Hoel - University of Oslo, Jan Bråten - Statnett, Sjak Smulders - Tilburg University).

8. mars 2017: Universitetet i Oslo: "The Outreach workshop of the second meeting of the Implications of Paris Research and Workshop Project". Formålet med dialogsamlingen er å få en diskusjon mellom inviterte beslutningstakere, næringsliv, organisasjoner og forskere om hvordan ulike sektorer påvirkes og forholder seg til den globale klimaavtalen fra Paris-forhandlingene i desember 2015. Norsk olje- og gassproduksjon er blant sektorene som vil diskuteres. Workshopen skal identifisere hva som blir viktige forskningsspørsmål i årene fremover. Drøftingene vil oppsummeres av Per Sandberg fra Statoil, Audun Rosland fra Miljødirektoratet og Taran Fæhn fra Statistisk sentralbyrå, prosjektleder for PROSPECTS. Dialogsamlingen er ledd i det globale forsknings- og dialogprosjektet «Implications of Paris», som består av tre forskerkonferanser med tilhørende dialogsamlinger, som arrangeres i henholdsvis USA (University of Maryland våren 2016), Trondheim (NTNU 6. mars 2017) og i Japan (høst 2017). 

7. mars 2017: Technoport 2017 – open Statoil Conference, Trondheim. Subject: Rolf Golombek, participant in the expert panel discussing “Energy transition to-low-emission petroleum and green technologies”

5. desember 2016:  EU Joint Research Centre Modelling Workshop on The role of human capital and innovation in territorial impact assessment ,  Ispra, Italia.  Subject:  Bye, B.: Innovative and absorptive capacity effects of human capital in a small open economy

26. november 2016: Transportation workshop at Statoil, Stavanger. Subject: Grimsrud, K.M.: “PETRO2 oil market model at Statistics Norway—consequences for the oil market of improved efficiency in the transport sector”.

27. oktober 2016: Petrosam2-seminar, RCN Lysaker. Subject:  Eika, T.: Labour mobility across borders, the petroleum sector and the economy as a whole.

7. oktober 2016:  CREE Research Seminar, SSB. Subject: Grimsrud, K.M.: Petro 2 Global oil market model.

19.-22. juni 2016: 39th IAEE International Conference NHH, Bergen. Subject: Lindholt, L.: “Phasing out coal for global electricity production – effects on Arctic gas deliveries”.

19.-22. juni 2016: 39th IAEE International Conference NHH, Bergen.Subject: Skjerpen, T: Modelling and forecasting rig rates on the Norwegian Continental Shelf.

4. januar 2016: NTNU Trondheim. Subject: Skjerpen, T: Modelling and forecasting rig rates on the Norwegian Continental Shelf.

27. oktober 2015: Seminar SSB. Subject: Bratsberg, B.: "Migrant labor in the Norwegian Petroleum Sector.

26. oktober 2015: NTNU Trondheim PETROSAM2’s Annual Conference. Subject:  Prestmo, J.: Employment and labour in the oil and gas sectors.

Mai 2015: Seminar University of Milan. Subject:  Bratsberg, B.: "Migrant labor in the Norwegian Petroleum Sector.

Mai 2015: Seminar The Frisch Centre. Subject:  Bratsberg, B.: "The foreign workers in the Norwegian oil sector ".

Mai 2015: Seminar SSB. Subject:  Skjerpen:, T. "CO2-emissions related to Norwegian oil and gas production ".

Mai 2015: Seminar SSB. Subject: Grimsrud , K. M. og Lindholt, L.: SSB’s models for the petroleum markets.

April 2015: Meeting with the Programme Committee in Research Council of Norway. Subject:  Grimsrud. K.: Low-Carbon Policies and the oilmarket; Røgeberg, O: The labour in the petroleum sector

November 2014: Norwegian-Russian Research Conference PETROSAM2 AND NORRUSS. Subject:  Prestmo, J: Labour Migration and Dutch Disease; Results From a Large Scale Macro Model.

Oktober 2014: Kick-off workshop of the PROSPECTS project SSB.

September 2014: Meeting with the Programme Committee in Research Council of Norway. Subject: Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and Implications for the Norwegian Economy as a Whole.

Januar 2014: Kick-off meeting in Research Council of Norway for the new projects in PETROSAM2.

Publiseringer 

Aune, F.R., Bøeng, A.C., Kverndokk, S., Lindholt, L., & Rosendahl, K.E. (2017). Fuel Efficiency Improvements: Feedback Mechanisms and Distributional Effects in the Oil MarketEnvironmental and Resource Economics (2017). doi:10.1007/s10640-017-0134-7

Cappelen, Å., & Eika, T. (2017). Immigration and the Dutch disease; a counterfactual analysis of the Norwegian resource boom 2004-2013. (Discussion Papers 860). Statistics Norway, Research Department.

Lindholt, L., & Glomsrød, S. (2017). Phasing out coal and phasing in renewables - good or bad news for arctic gas producers? (Discussion Papers 856). Statistics Norway, Research Department.

Aune, F. R., Grimsrud, K., Lindholt, L., Rosendahl, K. E. &  Storrøsten, H.B. (2016). Oil consumption subsidy removal in OPEC and other non-OECD countries: Oil market impacts and welfare effects. (Discussion Papers 846). Statistics Norway, Research Department.

Skjerpen, T., Storrøsten, H.B., Rosendahl, K.E. & Osmundsen, P. (2015). Modelling and forecasting rig rates on the Norwegian Continental Shelf. (Discussion Papers 832). Statistics Norway, Research Department.

Gavenas, E., Rosendahl, K. E., & Skjerpen, T (2015). CO2-emissions from Norwegian oil and gas extraction. Energy, 90, Part 2, 1956-1966. 

Aune, F. R., ,Bøeng, A. C., Kverndokk, S., Lindholt, L. & Rosendahl, K. E. (2015). Fuel efficiency improvements - feedback mechanisms and distributional effects in the oil market, CREE Working Paper 11/2015.

Gavenas, E., Rosendahl , K. E. & Skjerpen, T. (2015). CO2-emissions from Norwegian oil and gas extraction. (Discussion Papers 806). Statistics Norway, Research Department.  

Cappelen, Å., Eika, T. & Prestmo, J. B. (2015). Oljeprisfallet gir ingen krise. Samfunnsøkonomen nr. 2/2015.

Osmundsen, P., Rosendahl, K. E. & Skjerpen, T. (2015). Understanding rig rate formation in the Gulf of Mexico. Energy Economics49, 430-439

Gavenas, E. & Rosendal, K. E. (2014). Hva påvirker CO2-utslippene på norsk sokkel? Samfunnsøkonomen nr 8/2014.

Annen formidling 

31. mars 2017: Faglig seminar i Olje og energidepartementet. Subject: Brita Bye, Rolf Golombek og Mads Greaker: Relevante markedssvikter som kan være med å forsvare bruk av statlige virkemidler for å fremme utvikling av energi- og klimateknologi (innovasjon).

10. mars 2017: Intervju med bla Torbjørn Eika i «47.000 jobber forsvant med oljenedturen. Men ledigheten økte bare med 15.000», Aftenposten.no

Intervju i Morgenbladet 10. oktober 2016. Tema: Rosendahl, K. E.: Et stykke bak Saudi-Arabia.

Intervju på Brennpunkt 4. oktober 2016. Tema: Rosendahl, K .E.: Utslipp fra norsk sokkel.

Oppslag i Stavanger Aftenblad, Dagens Næringsliv, Nationen, Adressa m.m. mai 2016. Tema: Ringvirkninger av petroleumsnæringen.

Intervju i Dagens Næringsliv 28. desember 2015. Tema: T. Skjerpen: Åpning kan stanse riggraset.

Presentasjon for Goldman Sachs International - SSB. 7. desember 2015. Tema: Eika, T.: "How dependent is the Norwegian economy of the Activity in the petroleum sector?''.

Møte med Rystad Energi - SSB. 6. oktober 2015. Tema: Grimsrud m.fl.: Presentasjon av SSBs og Res. petroleumsrelaterte modeller og modellanalyser.

Forelesning for studenter ved Universitetet på Ås. aug. 15. Tema: Eika, T.: Prognoser for utviklingen i Norsk økonomi fram til 2018. - Fører lav oljepris til krise i norsk økonomi?

Rystad Energi - Faglig møte mai 2015. Tema: Presentasjon og diskusjon av Rystads modeller.

Forelesning for studenter ved Universitetet i Bergen i april 2015. Tema: Eika, T.: "Økonomisk utsyn, konjunkturutsiktene og virkninger av lavere oljepris".

Møte med Autonomy Capital (hedge-fund) i januar 2015. Tema: T. Eika: Reduced oil price and the )Norwegian Economy for Autonomy Capital  (Jane Edwards).

Forvaltningsdelegasjon fra Zimbabwe, Oktober 2014. Tema: T. Eika: Norway’s petroleum resources: Past and future effects on the Norwegian economy.

Møte med Nektar Asset Mangement, Oktober 2014. Tema: T. Eika: Norsk økonomi og olje.

Faglig møte ved Center for Monetary Economics, juni 2014. Tema: T. Eika: «Effektene på norsk økonomi av et kraftig fall i oljeinvesteringene som svekker husholdningenes tro på fremtiden – arrangert og kommentert»

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), januar 2014. Tema: T. Eika: Norsk økonomi, petroleumsvirksomheten og øvrige konkurranseutsatte næringer - Problemfritt på 1. klasse?

Olje- og energidepartementet, januar 2014. Tema: Cappelen, Fæhn, Lindholt: «Petroleum Prospects- prosjektet»

Kontakt