115716
115716
forskning
2013-05-28T12:25:00.000Z
no

Prosjekt

Husholdningenes respons på multiple miljø- og energipolitiske tiltak

Prosjektet analyserer husholdningenes tilpasning til konkrete energi- og miljøpolitiske tiltak. Vi ønsker spesielt å fokusere på hvordan bruk av multippel virkemidler påvirker husholdningenes atferd, og om det finnes direkte konflikter mellom ulike miljø- og energipolitiske målsetninger.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Bente Halvorsen
Oppdragsgiver
NFR (RENERGI)
Prosjektperiode
01.01.2011 - 31.12.2015
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Husholdningenes energiforbruk bidrar til en betydelig andel av klimagassutslippene, og en reduksjon av husholdningenes energiforbruk er derfor en viktig målsetning i klimapolitikken. En rekke politikkinstrumenter er blitt iverksatt for å flytte husholdningenes energibruk bort fra elektrisitet og fossilt brensel til fornybar energi, og øke energieffektiviteten i norske hjem. Effektiviteten av disse instrumentene avhenger av hvordan husholdningene tilpasser seg, når man tar hensyn til at husholdningene møter mer enn ett politikktiltak. Noen tiltak kan komme i konflikt med hverandre, dersom et instrument utløser uønsket atferd vedrørende målsetningen bak et annet instrument. For å sikre effektiviteten av nåværende og fremtidige politiske tiltak, og minimere uønskede atferdseffekter, vil informasjon fra analyser av hvordan en kombinasjon av virkemidler endrer husholdningenes tilpasning være av stor betydning.

Dette prosjektet har som målsetning å øke vår forståelse av husholdningenes respons på ulike typer virkemidler, når flere virkemidler tas i bruk samtidig. Vi fokuserer på konkrete tilfeller av instrumentbruk, og analyserer hvordan husholdningene tilpasser seg. Den analytiske tilnærming er empirisk mikroøkonometrisk atferdsanalyse, hvor vi bruker ulike regresjons- og analyseteknikker. Informasjon fra dette prosjektet vil kunne bidra til å bedre utformingen av miljøpolitikk og redusere uønsket atferdsmessige reaksjoner på virkemidler.

Kontakt