115525
115525
forskning
2013-05-27T13:42:00.000Z
no

Prosjekt

Alternativer til Kyoto - The nature, design and feasibility of robust climate treaties

Prosjektet går ut på å studere design av fremtidige alternative klimaavtaler, og analysere hvordan disse bør utformes for å få til en vedvarende bred deltagelse og betydelige utslippsreduksjoner.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Cathrine Hagem
Samarbeidspartnere

Cicero, Jon Hovi (Institutt for Statsvitenskap, Universitet i Oslo/Cicero)

Oppdragsgiver

NFR (RENERGI)

Prosjektperiode
01.01.2008 - 31.12.2013
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Med en robust klimaavtale mener vi en avtale som oppfyller minst tre betingelser:

• Det må være bred deltagelse.

• Utslippsreduksjonene må være betydelige.

• Det må være effektive mekanismer som hindrer at deltagere bryter avtalen.

Dagens Kyotoavtale kan ikke sies å oppfylle noen av disse betingelsene. I Kyotoavtalen er kun 36 land, med mindre enn 30 prosent av de globale drivhusgassutslippene, forpliktet til å redusere utslippene med kun om lag 5 prosent i gjennomsnitt. Virkningen på den globale temperaturøkningen av denne avtalen vil derfor bli nærmest neglisjerbar. Et annet problem med utformingen av denne avtalen er at håndhevingsmekanismene er svært lite effektive. Avtalen spesifiserer en straff, i form av økte forpliktelser, dersom et lands utslipp oversiger forpliktelsen, men det er ingen mekanisme som sikrer at landene tar hensyn til dette.

Publisert forskning

Kontakt