126188
126188
forskning
2013-06-27T10:11:00.000Z
no

Prosjekt

Indikatorer for bærekraftig utvikling og føre-var-prinsippet

Prosjektet skal styrke bærekraftsindikatorene ved å etablere faresignaler i form av ekspertvurderinger om usikkerhet, kritiske utviklingstrekk og behovet for nødvendige tiltak. Målet er å bringe føre-var-perspektiver inn i analyser av utviklingen på miljøområdet og andre samfunnsområder.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Iulie Aslaksen
Samarbeidspartnere
NINA, DN, Fafo, BI, CICERO, SIFO, Internasjonale eksperter: Silvio Funtowicz, Clive Spash
Oppdragsgiver
NFR, Miljø 2015
Prosjektperiode
01.01.2009 - 31.12.2011
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

Den grunnleggende usikkerheten om økosystemer gjør det nødvendig å trekke inn føre-var-prinsippet når vi skal utvikle indikatorer for bærekraftig utvikling. Føre-var-prinsippet innebærer at tiltak for å unngå uopprettelig skade på naturmiljøet skal gjennomføres selv om det ikke foreligger fullstendig vitenskapelig kunnskap om problemets omfang og konsekvenser. Tilsvarende er det relevant å trekke inn føre-var-perspektiver på andre samfunnsområder. Prosjektet ønsker å bidra i utviklingen av indikatorer som ser biologisk mangfold, klima, forbruk, globale og sosiale forhold og internasjonalt samarbeid i sammenheng, med vekt på grunnleggende usikkerhet.

Prosjektet ser på spørsmål som:

  1. Hvordan kan faresignaler, ”early warnings”, fanges opp i indikatorer for bærekraftig utvikling?
  2. Hvordan kan større grupper av forskere engasjeres i arbeidet med å gi velbegrunnede ekspertvurderinger om faresignaler både på miljøfeltet og andre samfunnsområder?
  3. Hvordan kan politikerne og miljøorganisasjonene bruke denne type informasjon i sitt arbeid?
  4. Hvordan kan faresignaler oversettes til råd for politisk handling?

Prosjektet samarbeider tett med Norsk institutt for naturforskning (NINA), Direktoratet for naturforvaltning (DN), Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier, BI Senter for klimastrategi, CICERO Senter for klimaforskning, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og internasjonale og nasjonale eksperter.

Prosjektet er inndelt i fire arbeidspakker:

  • I den første pakken etableres et metodisk rammeverk for hvordan grunnleggende usikkerhet kan integreres inn i et indikatorsett.
  • Den andre pakken har som mål å etablere en kommunikasjonsplattform for forskere med fokus på å tydeliggjøre ”historier” som inngår i kunnskapsbildet og fanger opp utviklingen i biologisk mangfold, klima, sosiale forhold, global bærekraftig utvikling og bærekraftig forbruk.
  • I den tredje pakken inngår en intervjuundersøkelse og dialoger med fagfolk, politikere og miljøorganisasjoner med fokus på hvordan kunnskapsbildet dannes.
  • Den fjerde pakken studerer det økende forbruk og dets innvirkning på miljøet og det biologisk mangfoldet.

Publisert forskning

Kontakt