Publikasjon

Discussion Papers no. 746

The distributional impact of public services in European countries

Denne publikasjonen er kun på engelsk

Åpne og les publikasjonen i PDF (4.9 MB)

Formålet med dette arbeidet er å studere effekten av offentlige helsetjenester, pleie og omsorg, utdanning og barnehager på estimater for inntektsulikhet og fattigdom i 23 europeiske land. Verdsettingen av offentlige tjenester og identifikasjon av målgrupper er basert på gruppefordelte regnskaper for hvert av de 23 landene. Vi introduserer en teoribasert felles ekvivalensskala for europeiske land som vi kaller den behovsjusterte EU-skalaen. Denne skalaen tar hensyn til at fordelingen av offentlige tjenester som utdanning og eldreomsorg har sammenheng med brukernes behov for tjenester. Rangeringen av land etter estimater for ulikhet og fattigdom blir i begrenset grad påvirket av valget mellom den konvensjonelle EU-skalaen og den behovsjusterte EU-skalaen. Vi finner imidlertid at valget av ekvivalensskala har en signifikant effekt på estimater for fattigdom etter husholdningstype.

Les mer om publikasjonen