118929
118929
forskning
2013-01-10T07:50:00.000Z
no

Småbarn ingen hindring for selvstendig næringsdrivende kvinner

Publisert:

Kvinner med barn under 10 år er mer tilbøyelige til å være selvstendige næringsdrivende enn kvinner uten barn i husholdningen.

Det viser forskningsarbeidet The family – a barrier or motivation for female entrepreneuship? av SSB-forsker Marit Rønsen. Hun analyserer sysselsatte kvinners og menns valg mellom å være selvstendig næringsdrivende eller vanlig lønnsmottaker gitt en rekke personlige kjennetegn og kjennetegn ved deres husholdning.

Småbarn intet hinder

Kvinner er underrepresentert blant entreprenører og selvstendig næringsdrivende i omtrent alle land og kulturer. Kjønnsforskjellene i Norge er større enn i de fleste andre land. Hos oss er kun omtrent en av fire selvstendig næringsdrivende kvinner. Rønsen ser nærmere på et område som hittil har vært lite undersøkt, nemlig betydningen av barn og familie og ektefelles/samboers arbeidsmarkedstilknytning og arbeidstid på kvinnelig entreprenørskap. Analysen tar utgangspunkt i data fra EU-SILC 2003-2009.

Et sentralt funn er at små barn ikke ser ut til å være noen hindring for selvstendig næringsdrift blant kvinner. Sysselsatte kvinner med barn under 10 år er faktisk mer tilbøyelige til å være selvstendige næringsdrivende enn kvinner uten barn i husholdningen. En mulig forklaring kan være at kvinner opplever det å være ”sin egen sjef” som attraktivt fordi det gir økt fleksibilitet i arbeidsdagen. Menn er derimot nokså upåvirket av om de har barn eller ikke.

Yrkesstatus varierer med ektefelles/samboers arbeidssituasjon

Analysen viser også at valget av yrkesstatus - selvstendig eller lønnstaker - er nært knyttet til ektefelles/samboers yrkesstatus og arbeidstid. Både blant kvinner og menn er det en større sannsynlighet for å være selvstendig næringsdrivende hvis partneren ikke jobber i det hele tatt, eller hvis partneren også er selvstendig næringsdrivende.

Analysen avdekker imidlertid ikke om dette er kausale sammenhenger eller i hvilken retning disse går, det vil si om det er ektefelles/samboers arbeidstid og yrkesstatus som påvirker respondentens tilbøyelighet til å være selvstendig næringsdrivende eller omvendt.

Færre selvstendig næringsdrivende blant høyt utdannete

Noen andre funn fra analysen er: 

• Kontrollert for en rekke andre kjennetegn er personer med høyt utdanningsnivå i mindre grad selvstendig næringsdrivende, og dette gjelder særlig blant kvinner.

• Både menn og kvinner er i større grad selvstendig næringsdrivende hvis man er utdannet innen primærnæringsfag som jordbruk, fiske og skogbruk. Kvinner som er utdannet innen humaniora, estetiske fag, samferdsel, sikkerhet og service, samt innen samfunnsfag og juridiske fag, er også i større grad selvstendig næringsdrivende.

• Både menn og kvinner er i større grad selvstendig næringsdrivende hvis husholdningens samlede bruttoformue er høy.

Les hele forskningsarbeidet The family – a barrier or motivation for female entrepreneuship?

Kontakt