126289
126289
forskning
2013-06-27T12:38:00.000Z
no

Prosjekt

Gender and partnership dynamics

Målsettingen med dette prosjektet er å kartlegge variasjon og endring i likestillingsholdninger og -praksis i norske par og hvordan likestilling og andre faktorer påvirker endringer i familie- og parrelasjoner. I prosjektet bruker vi en ny stor spørreundersøkelse (LOGG) som inkluderer både individdata og kontekstuelle data.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Randi Kjeldstad
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Prosjektperiode
01.01.2010 - 31.12.2012
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

Endringer i kjønnsroller og familie- og parrelasjoner har vært viet stor politisk oppmerksomhet i vestlige land. For å belyse slike endringer samt hvordan de påvirker kvinners og menns tilfredshet i parforhold og samliv, er det behov for forskning om sammenhenger mellom nye mønstre av pardanning, relasjoner mellom kjønnene og kvinners og menns opplevelse av tilfredshet i samlivet. Norge og det øvrige Norden betraktes gjerne som foregangsland i kjønnslikestilling, og det var her de familiedemografiske endringene vi har sett de siste tiårene startet. Dette gjør Norge til et relevant og interessant land å studere.

Prosjektet er delt inn i tre delprosjekter:

  • Analyser av holdninger til likestilling og likestillingspraksis i parforhold og hvordan ulike mønstre varierer kulturelt, sosialt og regionalt.
  • Analyser av familiedanning og samlivsmønstre samt kvinners og menns partnervalg og partnerpreferanser.
  • Analyser av sammenhenger mellom likestilling i samliv og partenes fornøydhet med samlivet.

Publisert forskning

Kontakt