412530
/kultur-og-fritid/statistikker/ffbibl/aar
412530
statistikk
2020-06-08T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Utdanning;Svalbard
no
ffbibl, Fag- og forskingsbibliotek, fagbibliotek, forskningsbibliotek, universitetsbibliotek, høgskolebibliotek, nasjonalbibliotek, spesialbibliotek, utlån, innlån, samlingar, bøker, tidsskrift, digitale dokumentar, sysselsette, inntekter, utgifterHøyere utdanning, Kultur og fritid, Kultur, Utdanning, Kultur og fritid, Svalbard
true

Fag- og forskingsbibliotek

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1,7

millionar utlån fra biblioteka

Fag- og forskingsbibliotek. Hovedtal. Tal og prosent.
20182019Prosentvis endring
2018 - 2019
Utlån på biblioteka1 655 3671 675 6781,2
Medieutgifter (1000 kr)566 034611 5078,0
Årsverk fast tilsette i desember i alt1 5831 559-1,5
Formalisert undervisning deltaking113 083114 5281,3

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Bestandstal for nokre utvalde grupper fysiske og elektronisk ressursar

Bestandstal for nokre utvalde grupper fysiske og elektronisk ressursar
Alle fag- og forskingsbibliotekNasjonalbibliotekBibliotek ved universitetBibliotek ved vitskapelege høgskolarBibliotek ved høgskolarSpesialbibliotek og bibliotek ved helseinstitusjonar
1Frå 2017 er ikkje PDA-titlar (Patron-driven acquisition) inkludert i tala.
Fysisk bestand
Bøker fysisk14 219 2053 307 3377 548 806565 751803 2981 994 013
Tidsskrift fysisk form - tal på abonnement87 7476 91537 9454 1939 97328 721
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande fysisk1 321 594595 018534 02739 02322 265131 261
Manuskript fysisk16 068 21516 000 0007 1464642760 596
Grafisk og kartografisk materiale fysisk6 264 5326 202 46812 9341 05881247 260
Musikaliar fysisk283 92381 748131 82960 5864 5575 203
Elektronisk bestand
Bøker elektronisk18 330 515533 8764 797 2011 019 2341 688 509291 695
Tidsskrift elektronisk fom - tal på abonnement741 8255 091319 883102 878138 768175 205
Årbøker, monografiseriar, rapportseriar og liknande elektronisk433 524991253 28771 84789 24518 154
Manuskript elektronisk823 669801 4102 24091020 000
Grafisk og kartografisk materiale elektronisk2 069 3332 025 6116 1811 1365 08731 318
Musikaliar elektronisk89 070088 94057730

Tabell 2 
Tal på utlån frå fag- og forskingsbiblioteka

Tal på utlån frå fag- og forskingsbiblioteka1
2016201720182019
1Utlånstala er en summering av fysiske førstegongsutlån til primærbrukarar og andre, inkludert førstegongs fjernlån.
2Fag- og forskingsbibliotek, utanom Nasjonalbiblioteket.
Alle fag- og forskingsbibliotek21 494 4111 483 1841 407 2591 411 673
Bibliotek ved universitet701 459692 812857 158843 394
Bibliotek ved vitskapelege høgskolar115 663145 128138 266136 749
Bibliotek ved høgskolar575 043537 290311 556318 969
Spesialbibliotek og bibliotek ved helseinstitusjonar102 246107 954100 279112 561

Om statistikken

Statistikk over fag- og forskingsbibliotek ved norske universitet og høgskolar, offentlege og private spesialbibliotek ved forskingsinstitutt og Nasjonalbiblioteket. Statistikken viser ei samla oversikt over aktiviteten i løpet av året.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Fjernlån - er lån frå eit bibliotek til eit anna bibliotek under anna administrativ eining eller lån til enkeltpersonar/ institusjonar utanfor denne som sjølv vender seg til biblioteket.

Databasar - blir delt opp i desse typane:

- referansedatabasar; ei samling av bibliografiske referansar i ein database

- fulltekstdatabasar; er ei samling av originaltekster

- andre databasar er t.d. oversikter/ katalogar, ordbøker, statistikkbasar osv.

Standard klassifikasjonar

Baserer seg på den internasjonale standarden på området som er ISO 2789, Information and documentation - International library statistics.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Fag- og forskingsbibliotek
Emne: Kultur og fritid

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Regionalt nivå

Fylkesnivå.

Kor ofte og aktualitet

Statistikken blir publisert ein gong i året. Datagrunnlaget er kalenderåret, med publisering normalt i mai/juni.

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant.

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Nasjonalbiblioteket står som eigar av data og har gjennomarbeidd ei fil til utarbeiding av offisiell statistikk over sektoren.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å gje ei samla oversikt over aktiviteten på området i løpet av året. Statistikken gjev også naudsynt informasjon for dei som er involverte i drifta eller finansieringa av biblioteka på ein eller annan måte. Statistikken har vore publisert årleg sidan 1980 i samarbeid med Riksbibliotekstenesta (RBT) og ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Frå og med publiseringsåret 2011 er samarbeidet med Nasjonalbiblioteket.

Brukarar og bruksområde

Viktigaste brukarar er Nasjonalbiblioteket, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, media og biblioteksektoren.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Samanheng med annan statistikk

Data blir brukte i internasjonal samanheng av LIBECON (http://www.libecon.org/), basert på rapporteringar frå Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket baserer sine rapporteringar på standarden ISO 2789, Information and documentation - International library statistics.

Lovheimel

Frivillig rapportering.

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken dekkjer fag- og forskingsbibliotek ved norske universitet og høgskolar, offentlege og private spesialbibliotek og Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket ajourfører ei oversikt over alle eksisterande bibliotek. Statistikken omfattar bestand, tilgang og avgang av forskjellige typar bøker, periodika, tidskrifter osv. samt rekneskapsdata og data om tilsette.

Datakjelder og utval

Det enkelte bibliotek er kjelde for sine data. Men ein har prøvd å lage statistikkskjemaet med tanke på at data skal vere tilgjengelege i dei bibliotekfaglege systema, f.eks. BIBSYS.

Undersøkinga er meint å dekkje heile sektoren.

Datainnsamling, editering og beregninger

Det enkelte bibliotek er kjelde for sine data, men ein har prøvd å lage statistikkskjemaet med tanke på at data skal vere tilgjengelege i dei bibliotekfaglege systema, f.eks. BIBSYS.

Statistisk sentralbyrå mottek ei datafil frå Nasjonalbiblioteket som vil danne grunnlaget for den offisielle statistikken. Nasjonalbiblioteket har også ansvaret for purringar og ajourføring av populasjonen.

Logiske summeringar og samanhengen i skjemaet blir sjekka. I tillegg blir det kontrollert mot fjorårets tal der det er uvanleg store avvik frå forventa rapporterte tal.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Fyrstegongslån er samanliknbartfrå frå og med 2012.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Ikkje alle bibliotek fyller ut alle felta. Årsaka kan sjølvsagt vere at det ikkje finst data å rapportere, men i enkelte tilfelle kan det også kome av feiltolkingar, forgløymingar eller manglande oppdatering av fagsystema som vil kunne føre til feilrapportering og dermed feil i statistikken.

Fråfall: Sjølv om svarprosenten er tett opp til 100 prosent, vil det vere eit lite fråfall av einingar som vil vere ei feilkjelde i samanlikningar av totaltala mellom dei forskjellige årgangane

Revisjon

Sjå SSBs prinsipp for revisjon.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB