Olje og gass

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 9 av 9

Ripple effects of the petroleum industry in the Norwegian economy

This report documents our calculations of how much of the deliveries to the petroleum industry are supplied by other domestic industries and how much is imported. We make a distinction between direct and indirect deliveries, and between their use for investments and for intermediate consumption of operations.

Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

I denne rapporten har vi beregnet hva petroleumsnæringens kjøp av varer og tjenester leder til av direkte leveranser fra ulike næringer i norsk økonomi, samt indirekte leveranser fra innenlandske underleverandører. Vi skiller mellom varer og tjenester til investeringer og til løpende drift (produktinnsats) i petroleumsnæringen.

Uendra sal av autodiesel i oktober

I oktober vart det selt 254 millionar liter autodiesel, same mengde som i same månad i fjor.

Auka sal av flydrivstoff i september

I september vart det selt 43 millionar liter jetparafin, ein auke på 9 millionar liter samanlikna med same månad i fjor.

Mindre sal av drivstoff til vegtrafikk

I august var samla sal av bilbensin og autodiesel 354 millionar liter, ein nedgang på 2,5 prosent samanlikna med salet i same månad i 2020.

Plausiblefutures for the Norwegian Offshore Energy Sector: Business as Usual, Harvest or Rebuild?

Endringen i energibruk globalt, fra fossil til lav-karbon energi, reiser spørsmålet om den videre utviklingen for petroleumssektoren i Norge som gjennom de siste førti årene har bidratt avgjørende til landets økonomi og velstand.

Auka sal av bilbensin i juli

I juli vart det selt 114 millionar liter bilbensin. Det er ein auke på 3,6 prosent samanlikna med same månad i 2020.

Auka sal av autodiesel

I juni vart det selt 258 millionar liter autodiesel. Det er ein auke på 1,2 prosent samanlikna med same månad i 2020.

Auka sal av drivstoff til vegtrafikken

Samla sal av bilbensin og autodiesel enda på 323 millionar liter i mai. Det er ein auke på 4,2 prosent samanlikna med same månad i fjor.

Eldre analyse, artikler og publikasjoner for delområdet olje og gass.

faktasider