Olje og gass

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 19 av 19
Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2020

I denne rapporten har vi beregnet hva petroleumsnæringens kjøp av varer og tjenester leder til av direkte leveranser fra ulike næringer i norsk økonomi, samt indirekte leveranser fra innenlandske underleverandører.

Nedgang i sal av petroleumsprodukt til vegtrafikken

I august enda samla sal av bilbensin og autodiesel (inkl. iblanda biodrivstoff) på 337 millionar liter. Det er ein nedgang på 4,8 prosent samanlikna med salet i august i fjor.

Nedgang i sal av petroleumsprodukt til vegtrafikken

I juli enda samla sal av bilbensin og autodiesel (inkl. iblanda biodrivstoff) på 330 millionar liter. Det er ein nedgang på 9,3 prosent samanlikna med salet i juli i fjor.

Nedgang i sal av petroleumsprodukt til vegtrafikk

I juni enda samla sal av bilbensin og autodiesel (inkl. iblanda biodrivstoff) på 339 millionar liter. Det er ein nedgang på 2,6 prosent samanlikna med salet i juni i fjor.

Auka sal av petroleumsprodukt til vegtrafikk

I mars enda samla sal av bilbensin og autodiesel (inkl. iblanda biodrivstoff) på 325 millionar liter. Dette er 13 millionar liter meir enn i mars 2021.

Uendra sal av petroleumsprodukt til vegtrafikk

I februar enda samla sal av bilbensin og autodiesel (inkl. iblanda biodrivstoff) på 288 millionar liter. Dette er same mengde som i februar 2021.

Nedgang i sal av drivstoff til vegtrafikk

I januar enda samla sal av bilbensin og autodiesel på 287 millionar liter, ein nedgang på 2,7 prosent samanlikna med same månad i 2021.

Auka sal av drivstoff til vegtrafikk i desember

I desember auka samla sal av bilbensin og autodiesel med 4,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Auka drivstoffsal til vegtrafikk i november

I november enda det samla salet av bilbensin og autodiesel på 331 millionar liter, ein auke på 6,8 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Produksjonsverdien for norsk olje og gass faller for andre år på rad

Nedgangen skyldes i hovedsak nedgang i prisene på olje og gass, mens produksjonsvolumet på norsk sokkel holder seg stabilt. Samtidig øker produksjonsverdien i tjenestenæringene for tredje år på rad.

Ripple effects of the petroleum industry in the Norwegian economy

This report documents our calculations of how much of the deliveries to the petroleum industry are supplied by other domestic industries and how much is imported. We make a distinction between direct and indirect deliveries, and between their use for investments and for intermediate consumption of operations.

Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

I denne rapporten har vi beregnet hva petroleumsnæringens kjøp av varer og tjenester leder til av direkte leveranser fra ulike næringer i norsk økonomi, samt indirekte leveranser fra innenlandske underleverandører. Vi skiller mellom varer og tjenester til investeringer og til løpende drift (produktinnsats) i petroleumsnæringen.

Uendra sal av autodiesel i oktober

I oktober vart det selt 254 millionar liter autodiesel, same mengde som i same månad i fjor.

Auka sal av flydrivstoff i september

I september vart det selt 43 millionar liter jetparafin, ein auke på 9 millionar liter samanlikna med same månad i fjor.

Mindre sal av drivstoff til vegtrafikk

I august var samla sal av bilbensin og autodiesel 354 millionar liter, ein nedgang på 2,5 prosent samanlikna med salet i same månad i 2020.

Plausiblefutures for the Norwegian Offshore Energy Sector: Business as Usual, Harvest or Rebuild?

Endringen i energibruk globalt, fra fossil til lav-karbon energi, reiser spørsmålet om den videre utviklingen for petroleumssektoren i Norge som gjennom de siste førti årene har bidratt avgjørende til landets økonomi og velstand.

Auka sal av bilbensin i juli

I juli vart det selt 114 millionar liter bilbensin. Det er ein auke på 3,6 prosent samanlikna med same månad i 2020.

Auka sal av autodiesel

I juni vart det selt 258 millionar liter autodiesel. Det er ein auke på 1,2 prosent samanlikna med same månad i 2020.

Auka sal av drivstoff til vegtrafikken

Samla sal av bilbensin og autodiesel enda på 323 millionar liter i mai. Det er ein auke på 4,2 prosent samanlikna med same månad i fjor.

Eldre analyse, artikler og publikasjoner for delområdet olje og gass.

faktasider

Faktasider