Mer energieffektiv produksjon

Publisert:

I løpet av nesten 30 år har norsk næringsliv redusert energiforbruket per produserte enhet med 36 prosent.

Fra 1990 til 2017 økte det totale energiforbruket i norsk næringsliv med nesten 30 prosent fra 221,5 TWh til 291,7 TWh, viser statistikken Energiregnskap. I samme periode økte produksjonen med over 100 prosent. Det betyr at forholdet mellom energiforbruket og produksjonen, den såkalte energiintensiteten, ble redusert med 36 prosent. Med andre ord ble norsk produksjon gjennomsnittlig mye mer energieffektiv de siste tre tiårene.

Figur 1. Energibruk, produksjon (i faste 2005-priser) og energiintensistet for Norge

Energibruk Produksjon Energiintensitet
1990 1 1 1
1991 0.97587221 1.02985075 0.94758606
1992 0.96797979 1.06609808 0.90796504
1993 0.96541535 1.10074627 0.8770553
1994 1.01193535 1.16311301 0.87002324
1995 1.02665996 1.21162047 0.84734452
1996 1.11196034 1.2750533 0.8720893
1997 1.16721152 1.36460554 0.85534719
1998 1.16344515 1.42857143 0.81441161
1999 1.13580159 1.47228145 0.77145683
2000 1.17564671 1.50266525 0.78237433
2001 1.23740672 1.54957356 0.79854661
2002 1.16431957 1.56663113 0.74319956
2003 1.14363027 1.57515991 0.72604074
2004 1.208306 1.63539446 0.73884682
2005 1.18822796 1.70042644 0.69878234
2006 1.31538725 1.78464819 0.73705689
2007 1.27336262 1.86727079 0.68193784
2008 1.19641733 1.90085288 0.6294108
2009 1.14853586 1.84381663 0.62291219
2010 1.24594526 1.84754797 0.67437776
2011 1.31616733 1.88379531 0.69867853
2012 1.30556492 1.94509595 0.67120849
2013 1.31619137 1.9728145 0.66716428
2014 1.29216823 2.01652452 0.64078974
2015 1.26329353 2.04264392 0.61845998
2016 1.30422085 2.04264392 0.63849643
2017 1.31719662 2.08528785 0.63166177

Utvinningsnæringen mer energiintensiv

I løpet av de nesten 30 årene har det like fullt vært ulik utvikling mellom næringene i økonomien. Olje- og gassutvinning hadde en betydelig økning i produksjonen fra 1990 til 2017, men energiforbruket økte enda mer, fra 29 TWh til 69 TWh, noe som betyr at utvinningsnæringen ble mer energiintensiv. Industrien viste derimot motsatt utvikling og ble betydelig mindre energiintensiv. I industrien økte produksjonen med over 60 prosent, mens det var så å si uendret energibruk i samme periode. Transportnæringen hadde totalt relativt liten økning i energiforbruk og sterk produksjonsvekst. For dette næringsområdet økte energibruken med 10 prosent, mens produksjonen økte med 68 prosent. Det reduserte dermed energiintensiteten med 35 prosent.

Figur 2. Endring i energibruk og produksjon i utvalgte næringer. 1990-2017

Endring energibruk Endring produksjonsverdi (faste 2005-priser)
Næringene totalt 0.31719662 1.08528785
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester 1.36717638 0.85546875
Industri 0.00436438 0.61684783
Transport 0.09718158 0.67759563

Figur 3. Energibruk per produserte enhet, etter type næring. GWh per milliarder kroner i faste 2005-priser

Alle næringer Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester Industri Energi- og vannforsyning, avløp og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, rep. av motorvogner, overnatting og servering Andre tjenesteytende næringer Transport Undervisning, helse- og sosialtjenester Offentlig administrasjon og forsvar
1990 118 132 113 241 71 26 57 14 356 32 45
1991 112 120 103 237 76 30 52 13 323 32 42
1992 107 131 97 224 75 34 48 15 306 33 51
1993 104 141 99 219 74 38 52 14 279 27 46
1994 103 134 96 215 95 35 46 13 280 27 48
1995 100 128 93 208 87 36 44 13 282 26 48
1996 103 134 87 195 78 39 45 14 339 27 55
1997 101 129 87 185 91 35 46 13 347 27 54
1998 96 151 86 183 78 34 44 12 309 27 51
1999 91 153 86 181 81 35 44 11 276 27 53
2000 92 144 94 188 70 33 45 10 300 23 40
2001 94 154 94 177 78 35 45 11 327 25 49
2002 88 139 94 167 75 35 43 11 286 24 56
2003 86 134 100 174 98 33 39 10 260 21 50
2004 87 129 102 173 91 30 35 10 294 24 54
2005 82 123 104 161 87 28 36 9 273 21 49
2006 87 115 112 147 81 27 35 8 368 18 45
2007 81 107 115 134 119 26 31 9 311 21 46
2008 74 103 125 135 108 27 29 9 235 20 43
2009 74 103 121 125 189 29 32 10 229 22 48
2010 80 103 142 150 126 28 32 14 230 17 42
2011 82 88 141 150 135 28 30 13 295 14 40
2012 79 86 137 141 133 28 29 13 284 15 41
2013 79 76 140 140 136 30 30 13 272 14 38
2014 76 63 144 135 125 28 26 12 253 13 34
2015 73 64 144 140 137 29 26 12 214 13 33
2016 75 67 144 145 132 28 28 12 243 13 34
2017 75 67 145 150 135 28 25 12 233 12 34

Like energieffektiv som i 2016

Tall for siste års utvikling viser at norsk næringsliv samlet sett brukte om lag like mye energi per produsert enhet i 2017 som året før. Ser vi nærmere på næringsområder, viser det seg at de trakk i ulike retninger. Transportområdet, hvor utviklingen har variert mye gjennom de tre siste tiårene, hadde et fall i energiintensiteten på 4 prosent. Industrien hadde en relativt jevn nedgang i energiintensiteten fram til 2009, men deretter har den steget noe. Fra 2014 har økningen i energiintensiteten vært på 3-4 prosent per år, som den også var i 2017.

Økt aktivitet motvirket av energieffektiv produksjon og strukturelle endringer

Den samlede endringen i energibruk kan dekomponeres for å analysere hvilke effekter som har bidratt til endringen i forbruket. Analyse av endringen mellom årene 1990 og 2017 viser at utviklingen i aktivitetsnivået i økonomien hadde den største effekten på energiforbruket. Økningen i aktivitetsnivået alene ville medført en forbruksoppgang på 185 TWh i perioden 1990-2017.

Strukturelle endringer i økonomien, det vil si endringer i næringssammensetningen, ville isolert sett gitt energiforbruk redusert med 33 TWh. Det betyr at det har vært en dreining mot næringer med relativt sett lavere energiintensitet. Sammen med virkningen av mer effektiv energiutnyttelse på 82 TWh betyr det at den totale økningen i energibruken ble på 70 TWh.

Figur 4. Dekomponering av endring i samlet energiforbruk for norsk økonomi

Effekt av endret energiforbruk per krone Aktivitetseffekt Struktureffekt Endring i total energiforbruk
2016-2017 -11.509 6.175 8.208 2.874
1990-2017 -80.862 185.177 -34.065 70.251

Fra 2016 til 2017 steg det totale energiforbruket både som følge av økt generell aktivitet og struktureffekter. Samtidig ble der mer effektiv energiutnyttelse som isolert sett redusert energiforbruket med 11,4 TWh. Endringen i det totale energiforbruket var på 2,9 TWh fra 2016 til 2017.

Kontakt