Alt innhold for området befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Ingen overdødelighet i Norge under koronapandemien

  I motsetning til en del andre land har ikke Norge hatt overdødelighet under de første månedene av koronapandemien. Det har vært litt forskjellig utvikling i dødelighet i ulike deler av befolkningen, men generelt var dødeligheten noe lavere i perio...

  Artikkel
 • Svalbard: Nordlendinger ut, utlendinger inn

  For ti år siden hadde over 40 prosent av de bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund bakgrunn fra Nord-Norge. Nå er andelen nesten halvert, mens det blir stadig flere utenlandske statsborgere.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Fra utenlandsk til norsk statsborgerskap gjennom mer enn førti år

  Rapporter 2020/31

  Rapporten ser på utviklingen i norsk statsborgerskap siden 1960-tallet, blant annet hvilke utlendinger som raskt er blitt norske statsborgere og hvem som har ventet. 

  Publikasjon
 • Rekordlåg folkeauke i 2. kvartal

  Noreg hadde ein folkeauke på 2 500 i 2. kvartal. Det er den lågaste kvartalsvise folkeauken SSB har registrert sidan statistikken vart oppretta i 1997.

  Artikkel
 • Voksende byer og aldrende bygder

  Norge vokser, men veksten er svært ujevnt fordelt. Byene og områdene rundt vil få sterk befolkningsvekst i årene framover, mens mange distriktskommuner vil oppleve en nedgang i folketallet.

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050

  Rapporter 2020/27

  De regionale framskrivingene viser at befolkningen i Norge vokser med 11 prosent fram til 2050, men at denne veksten er ujevnt fordelt geografisk.

  Publikasjon
 • Befolkningsframskrivinger fram til 2050 for hver enkelt kommune – søk i kart

  I et eget kartverktøy kan du søke etter hvor mange eldre, barn og unge som SSB har framskrevet for alle landets kommuner fram til 2050.

  Artikkel
 • Slik bruker du de regionale befolkningsframskrivingene

  Befolkningsframskrivinger beregner framtidens befolkning basert på forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og nettoinnvandring. Justeringer basert på kunnskap om lokale forhold kan forbedre framskrivingene.

  Artikkel
 • Flere bor alene

  Ved årsskiftet bodde 974 200 personer alene. Andelen personer som bor alene er nå 18,3 prosent, en økning på 0,3 prosentpoeng.

  Artikkel
 • Fire av fem eldre som dør, mottar omsorgstjenester i kommunen

  De fleste nordmenn som dør i alderen 60 år og eldre, er enten på sykehjem eller mottar helsetjenester i hjemmet.

  Artikkel
 • Et historisk skifte: Snart flere eldre enn barn og unge

  Norge eldes i et økende tempo. Om bare ti år vil det for første gang være flere eldre enn barn. Det forventes ikke at koronapandemien øker dødeligheten, men derimot reduserer fruktbarhet og innvandring på kort sikt.

  Artikkel
 • Nasjonale befolkningsframskrivinger 2020

  Rapporter 2020/24

  Årets framskrivinger gir en lavere befolkningsvekst enn tidligere år, kombinert med en sterkere aldring. Likevel er det fortsatt befolkningsvekst i Norge gjennom hele århundret i vårt hovedalternativ, fra dagens rundt 5,4 millioner innbyggere til ...

  Publikasjon
 • Slik ser befolkningen i Norge ut

  Befolkningspyramiden gir et bilde av en befolkning ut i fra alder og kjønn. Ved å sammenlikne befolkningspyramider over tid kan man se hvordan en befolkning har endret seg ved å for eksempel få færre barn eller leve lenger. I Norge kan man følge b...

  Artikkel
 • Svært svak folkevekst

  Folketalet i Noreg auka med 4 800 i første kvartal 2020. Dermed var det 5 372 355 som budde i landet ved slutten av kvartalet.

  Artikkel