Alt innhold for området befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Er det de friskeste innvandrerne som kommer til Norge?

  Samfunnsspeilet 3/2016

  Innvandrere har rundt 20 prosent lavere dødelighet, altså sannsynlighet for å dø et gitt år, enn den øvrige befolkningen. Blant yngre innvandrere er dødeligheten mer enn 50 prosent lavere. Men dødeligheten øker jo lenger innvandrnere har bodd i la...

  Artikkel
 • En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk

  Notater 2016/23

  Dette kompendiet er utarbeidet for SSB-kurset KLAR 311 Introduksjonskurs i statistiske metoder.

  Publikasjon
 • SSB publiserer kl. 08.00

  Artikkel
 • Utvandring blant innvandrere i Norge

  Rapporter 2016/27

  Flertallet av dem som har utvandret fra Norge de siste årene, er personer som tidligere i livet har innvandret til Norge. I denne rapporten har vi analysert hva som påvirker utvandringen av innvandrere.

  Publikasjon
 • Fra fredag publiserer SSB kl. 08.00

  Artikkel
 • Dette er Norge 2016

  Har flere kvinner enn menn høyere utdanning? Hvilken del av befolkningen er oftest på internett? Og hva bruker vi pengene våre på? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn

  Rapporter 2016/23

  Uten innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ville antallet personer i Norge under 25 år vært synkende. De fleste barn og unge innvandrere kommer fra Polen og Somalia.

  Publikasjon
 • Mindre kjønnsforskjeller i arbeid og utdanning

  I 2014 var 65 prosent av alle overføringsflyktninger, også kalt FN-kvoteflyktninger, i arbeid eller utdanning. De fleste er menn, men kjønnsforskjellene er mindre blant overføringsflyktningene enn hos andre innvandrergrupper.

  Artikkel
 • Neste millionpassering blir trolig den raskeste

  I befolkningsframskrivingenes hovedalternativ passerer Norge 6 millioner like etter 2030. Det blir i så fall den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien.

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger 2016-2100: Dødelighet og levealder

  Økonomiske analyser 3/2016

  Levealderen forutsettes å øke framover: I hovedalternativet øker den fra dagens 80 år til rundt 87 år i 2060 for menn, og for kvinner fra 84 til 89 år. Eldres gjenstående levetid stiger også, og eldre vil utgjøre en stadig økende andel av befolkni...

  Artikkel
 • Norges framtidige befolkning

  Økonomiske analyser 3/2016

  Denne utgaven av Økonomiske analyser presenterer SSBs nye framskrivinger av befolkningen i Norge fram til år 2100. Det er 84 år fram i tid – eller omtrent en kvinnealder, hvis vi måler utfra dagens forventede levealder for nyfødte jenter.

  Artikkel
 • Regionale befolkningsframskrivinger 2016-2040: Flytteforutsetninger og resultater

  Økonomiske analyser 3/2016

  Den framskrevne befolkningsveksten ser ut til å bli meget ujevnt fordelt i landet. Veksten er sterk i sentrale strøk, mens mer enn en fjerdedel av kommunene får befolkningsnedgang. Sentraliseringen fører til sterk aldring i distriktskommunene – fr...

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger 2016-2100: Fruktbarhet

  Økonomiske analyser 3/2016

  Fruktbarheten i Norge har falt siden 2009. I vårt hovedalternativ har vi forutsatt at dagens nivå på drøyt 1,7 barn per kvinne vil fortsette i framtiden. I lavalternativet er nivået senket til 1,5 barn, mens det er høynet til 1,9 barn i høyalterna...

  Artikkel
 • Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene?

  Økonomiske analyser 3/2016

  Framtidens befolkningsutvikling avhenger av fruktbarhet, dødelighet, inn- og utvandring og flytting. SSB framskriver befolkningen etter kjønn og alder, innvandringsbakgrunn og bostedskommune. Men hvor godt har SSB truffet i tidligere framskrivinge...

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger 2016-2100: Hovedresultater

  Økonomiske analyser 3/2016

  Flere innbyggere i Norge, flere eldre, flere innvandrere og flere i sentrale strøk. Dette blir trender i befolkningsutviklingen framover dersom framskrivingenes hovedalternativ slår til.

  Artikkel