Befolkningen på Svalbard

Oppdatert: 5. oktober 2021

Endret:

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund
Innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund
2. halvår 2021
2 552

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Folkemengde og årlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard.
Folkemengde og årlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard.
2020
Folketallet ved inngangen av åretFødteDødeFødsels-overskuddInn-flyttingUt-flyttingNetto-innflyttingKorreksjonFolke-tilvekstFolkemengde ved utgangen av året
Nord-Norge5362024371-280-26510
Sør-Norge1 1611001021218329-4351 196
Utlandet73140415914019-122753
Standardtegn i tabeller
Folkemengde i bosettingene. Svalbard
Folkemengde i bosettingene. Svalbard
Longyearbyen og Ny-ÅlesundLongyearbyen og Ny-ÅlesundBarentsburg og PyramidenHornsund
Registrert bosatt på fastlandetFra utlandet, ikke bosatt på fastlandet
2. halvår 20091 81832242310
1. halvår 20101 7443084209
2. halvår 20101 7473244499
1. halvår 20111 6953223707
2. halvår 20111 74136342510
1. halvår 20121 7383773809
2. halvår 20121 7884074398
1. halvår 20131 7484104718
2. halvår 20131 74545049310
1. halvår 20141 66243843610
2. halvår 20141 66145743410
1. halvår 20151 69249347110
2. halvår 20151 64554446810
1. halvår 20161 61453849210
2. halvår 20161 59556749510
1. halvår 20171 56558042810
2. halvår 20171 57163953210
1. halvår 20181 55565951410
2. halvår 20181 58672446710
1. halvår 20191 58167745810
2. halvår 20191 67270753710
1. halvår 20201 69773150110
2. halvår 20201 65776045512
1. halvår 20211 70675340010
2. halvår 20211 2 1 79575737810
1Folketall 1.7.2021 er oppdatert med riktige tall
21. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
Standardtegn i tabeller
Privathusholdninger og personer i privathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Longyearbyen og Ny-Ålesund.
Privathusholdninger og personer i privathusholdninger etter husholdningsstørrelse. Longyearbyen og Ny-Ålesund.
2. halvår 20201
Privathusholdninger, antallPrivathusholdninger, prosentPersoner i privathusholdninger, antallPersoner i privathusholdninger, prosent
1 person65152,865126,9
2 personer27922,655823,1
3 personer12510,137515,5
4 personer1119,044418,4
5 personer +675,438916,1
11. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
Standardtegn i tabeller
Folkemengde og halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard
Folkemengde og halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter registrert bosted utenfor Svalbard1
1. halvår 20212
Folketallet ved inngangen av halvåretFødteDødeFødselsoverskuddInnflyttingUtflyttingNettoinnflyttingKorreksjonFolketilvekstFolkemengde ved utgangen av halvåret
Nord-Norge510000572631233543
Sør-Norge1 1963031247054-1561 252
Utlandet753202695415-134757
1Tabeller for folketall 1.7.2021 og fødsler i første halvår 2021 er oppdatert med riktige tall
21. halvår er definert som 1. januar. 2. halvår er definert som 1. juli.
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund etter alder, kjønn og husholdningsstørrelse, samt inn- og utflytting, fødte og døde. Den gir dessuten tall for innbyggere i de andre bosetningene på Svalbard, Barentsburg og Hornsund.

Folkemengde

Alle personer som oppholder seg på Svalbard for mer enn 6 måneder, og har fødselsnummer og er formelt bosatt i en kommune på fastlandet, eller har fått tildelt dnr på grunn av et skattemessig forhold til Norge.

Fødselsoverskudd

Fødte minus døde, også kalt "naturlig folketilvekst". Minustegn betyr fødselsunderskudd.

Fødte

Levendefødte. Hovedregelen er at alle fødsler skal skje på fastlandet.

Nettoinnflytting

Innflyttinger minus utflyttinger. Minustegn betyr netto utflytting.

Innflyttinger, utflyttinger

Som flytting regnes flytting for en person fra/til fastlandet eller fra/til utlandet som har til hensikt å oppholde seg på Svalbard/fastlandet/utlandet i minst 6 måneder.

D-nummer

For skattepliktige som ikke er bosatt i Norge skal det fastsettes D-nummer av Skatteetaten. D-nummer tildeles også andre ikke bosatte personer når norske myndigheter har behov for et entydig identifikasjonsbegrep.

Ikke relevant

Navn: Befolkningen på Svalbard

Emne: Befolkning

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for befolkningsstatistikk

Svalbard.

Halvårlig statistikk blir publisert ca. tre måned etter referansetidspunktene, som er 1. januar og 1. juli

Rapporteres til Eurostat i forbindelse med NUTS.

Halvårsstatistikken inneholder aggregerte opplysninger og blir bare korttidslagret. Folkemengde blir langtidslagret.

Statistisk sentralbyrå har publisert befolkningsstatistikk for Longyearbyen og Ny-Ålesund siden 2009.

Statistikken viser halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund , samt befolkningens sammensetning.

Befolkningsregisteret på Svalbard (BRSV) ble satt i produksjon sommeren 2008. Registeret er bygd opp på samme måte som Det sentrale folkeregister som BRSV kommuniserer med.

Statistikken brukes av offentlig forvaltning, forskningsmiljøer innen demografi og levekår, og de norske bosetningene på Svalbard.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne (likebehandlingsprinsippet).

Ikke relevant

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) §10.

Ingen.

Befolkningsregisteret for Svalbard (BRSV) omfatter personer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, dvs. alle som har til hensikt å oppholde seg på Svalbard i mer enn 6 måneder.

I BRSV inngår personer som er eller har vært registrert bosatt i en norsk kommune, og derfor har fødselsnummer. I tillegg inneholder BRSV personer som har fått tildelt D-nummer, som ikke er regnet som bosatt i en norsk kommune.

De som har flyttet fra Norge til Svalbard er registrert to steder; som bosatt i en norsk kommune, og med et opphold på Svalbard med varighet på mer enn 6 måneder.

Befolkningsregisteret inneholder ikke bosetningene Barentsburg og Hornsund.

Tall for endringer i halvåret bygger på meldinger om hendelser i halvåret (fødsler, dødsfall, flyttinger), og som ble registrert seinest tre måneder etter slutten av halvåret.

I tabell 1 inngår tall for russere i Barentsburg og polakker i Hornsund som er hentet fra Sysselmannen på Svalbard.

Statistikken bygger på Befolkningsregisteret på Svalbard (BRSV), og de daglige endringsmeldingene som BRSV oppdateres med gjennom kommunikasjon med Det sentrale folkeregister. Tall for bosatte i Barentsburg og Hornsund er hentet fra Sysselmannen på Svalbard.

Statistisk sentralbyrå mottar daglig meldinger fra BRSV.

I tillegg til kontrollene som blir gjort i BRSV, utfører SSB kontroller for statistiske formål. I dette arbeidet samarbeider SKD og SSB, noe som bidrar til at kvaliteten på registeret er god.

Tall for folkemengde, levendefødte, døde, inn- og utflyttinger blir summert opp til å gjelde samlet for de norske bosettingene på Svalbard.

Ingen.

Dersom en eller to enheter ligger til grunn for tall i en celle, og dette kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar enkeltperson, blir cellene avrundet eller prikket.

Utgaver av statistikken Befolkningen på Svalbard publisert før 25. april 2017.

Befolkningsstatistikk publisert før 2009 for Longyearbyen og Ny-Ålesund inneholder bare personer som bor eller har vært registrert bosatt på det norske fastlandet.

Statistisk Årbok 2013 og tidligere - Personer i bosetningene på Svalbard. Statistisk Årbok - Norsk bosetning på Svalbard

Noen feil kan oppstå i innsamlings- og behandlingsrutinene fra tidspunktrapportene mottas fra BRSV til statistikk produseres.

Andre feil kan oppstå, for eksempel kodefeil, revisjonsfeil, databehandlingsfeil osv. Rutiner er på plass for å minimere slike feil, og SSB anser disse for å være av liten betydning.

BRSV inneholder personer med personnummer og D-nummer. Personer som tilhører de russiske og polske bosetningene er ikke inkludert i BRSV. Personer som ikke melder flytting til Svalbard er ikke med i statistikken.

Ingen

Kontakt