Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008

Mindre jobbflytting

Publisert:

Nordmenn flytter mindre på grunn av jobb. I 1972 var hele 37 prosent av flyttemotivene relatert til forhold knyttet til arbeid. I 2008 er denne andelen redusert til 20 prosent. Samtidig oppgir mange flere at de flytter på grunn av familieforhold

Det viser tall fra den landsdekkende flyttemotivundersøkelsen som er gjennomført i 2008. Forrige undersøkelse var i 1972. Som den gang er det kartlagt flyttemotiver knyttet til forhold ved utdanning, arbeid, familie, helse, bolig og sted/miljø.

Mer pendling

Det er mange årsaker til at folk flytter mindre etter arbeidsforholdene. Blant annet har pendlingsmulighetene økt mye, noe som har hatt stor betydning. Det er også et mye sterkere fokus mot stedsattraktivitet og miljøforhold nå enn i 1972. Videre har vært høykonjunktur med mange valgmuligheter på arbeidsmarkedet mange steder.

Undersøkelsen viser også at menn flytter etter jobben i mye større grad enn kvinner.

Enslige flytter etter familien

Ved siden av sterk økning i motivene knyttet til sted og miljø har også begrunnelsene knyttet til familiesituasjon økt mye. I 1972 var det kun 13 prosent som begrunnet flytting med forhold knyttet til familie, i 2008 er det hele 27 prosent. I 1972, før skilsmissenes tid, ble familiesituasjonen i langt større grad tatt for gitt ved flytting. Nå er det mange som begrunner sine flyttinger ved at de vil bo nærmere barn eller foreldre, eller andre slektninger, og sterkest er utslaget blant enslige foreldre. Behov for å gi eller få omsorg er en økende del av motivene i alle livsfaser. Men også her er det forskjell på menn og kvinner. Hele 31 prosent av kvinnene som flyttet oppgir at familie var hovedårsaken, mot bare 23 prosent av mennene.

Mange bor i oppvekstkommunen

Hele 70 prosent av den gifte delen av befolkningen i 40-årsalderen bor enten i egen eller partners oppvekstkommune. Det synes dermed naturlig med såpass mange familierelaterte begrunnelser for valg av bosted. Når tilgangen både på arbeid og bolig i de fleste regioner viser seg rimelig god, slik det gjerne er under høykonjunktur, blir det også mer naturlig å begrunne bostedsvalgene sine med individuelle steds- og familiepreferanser. Men under lavkonjunktur er det flere som blir underlagt begrensninger lagt av samfunnsmessige rammer, noe som også kan ha konsekvenser for flyttemønsteret.

Fordeling av motiver som oppgis som årsak til at man har flyttet i 1972 og 2008. Totalt. Prosent
 
  1972 2008
 
Alle                              100                100
Utdanning 10 4
Arbeid 37 20
Familie 13 27
Helse 2 3
Bolig 29 25
Sted/Miljø 9 21
 
Fordeling av motiver som oppgis som årsak til at man har flyttet i løpet av siste syvårsperiode. Total og etter kjønn. Prosent
 
  Samlet Menn Kvinner
 
Alle                              100                100                100
Utdanning 4 4 4
Arbeid 20 25 16
Familie 27 23 31
Helse 3 2 3
Bolig 25 25 25
Sted/Miljø 21 21 21
 
Fordeling av motiver som oppgis som årsak til at man ikke har flyttet de siste syv år. Totalt og etter kjønn. Prosent
 
  Samlet Menn Kvinner
 
Alle                              100                100                100
Utdanning 1 1 1
Arbeid 19 21 17
Familie 19 17 22
Helse 2 2 2
Bolig 17 17 18
Sted/Miljø 31 31 30
Annet 11 11 10
 
Fordeling av motiver som oppgis som årsak til at man har flyttet i løpet av siste syvårsperiode. Innflyttere til fylker/fylkesgrupper. Prosent
 
  Utdanning Arbeid Familie  Helse     Bolig Sted/Miljø
 
Alle 4 20 27 3 25 21
Oslo 12 31 21 1 21 14
Akershus 1 12 18 3 43 23
Hedmark/Oppland 2 13 33 3 23 26
østfold/Vestfold 2 21 26 2 25 24
Buskerud/Telemark 2 17 26 4 30 21
Agder 5 13 37 3 20 22
Rogaland 6 24 29 2 18 21
Hordaland 6 21 31 2 21 19
Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal 3 17 39 5 14 22
Trøndelag 6 20 30 3 24 17
Nord-Norge 4 34 28 3 11 20
 

Kontakt