Rapporter 2013/34

Innvandringsgrunn 1990-2011, hva vet vi og hvordan kan statistikken utnyttes?

I perioden 1990-2011 har 525 000 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge. Denne rapporten tar for seg de forskjellige innvandringsgrunnene.

I perioden 1990-2011 har 525 000 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge. 37 prosent av disse har kommet ved familieinnvandring, 30 prosent som arbeidsinnvandrere, mens 21 prosent hadde flyktningbakgrunn. Denne rapporten tar for seg mer detaljert de forskjellige innvandringsgrunnene.

Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk om innvandringsgrunn gir en oversikt over de fem viktigste grunnene til at innvandrere flytter til Norge: arbeid, familie, flukt, utdanning og annen innvandringsgrunn . I denne rapporten har vi gitt en bredere beskrivelse av de detaljerte kodene fra Utlendingsdirektoratet som danner grunnlag for de fem innvandringsgrunnverdiene. Dette omfattende datamaterialet har et betydelig analysepotensial.

Blant annet betydning for botid og utflytting

Årsaken til innvandringen er vesentlig for å forstå blant annet migrasjonsstrømmene til og fra Norge, den demografiske sammensetningen av innvandrere, og det videre integreringsløpet i Norge.

Langt fra alle innvandrere som kommer til Norge, forblir her livet ut. Utflyttingsmønsteret varierer sterkt med innvandringsgrunn. Arbeidsinnvandrere har en relativt høy gjenutvandring, mens blant familieinnvandrede og personer med flyktningbakgrunn finner vi svært mange som fortsatt bor i Norge. Personer som har kommet på grunnlag av utdanning eller kulturutveksling, er betydelig mindre bofaste enn personer med andre innvandringsgrunner.

Et viktig formål med prosjektet som denne rapporten er en del av, er å informere brukere og lesere av SSBs data om variabelen innvandringsgrunn på et mer detaljert nivå, hva den kan gi oss av ny kunnskap, og hvordan den kan benyttes i analyser fremover. Denne rapporten bidrar til for første gang å gi en bredere beskrivelse av innvandringsgrunner basert på hvorfor innvandreren kom til Norge.

Rapporten er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Om publikasjonen

Tittel

Innvandringsgrunn 1990-2011, hva vet vi og hvordan kan statistikken utnyttes?

Ansvarlig

Minja Tea Dzamarija

Serie og -nummer

Rapporter 2013/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8730-5

ISBN (trykt)

978-82-537-8729-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

69

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt