Hvor mange med bakgrunn fra Colombia bor i Norge?

Publisert:

Endret:

Det bor 1 800 innvandrere fra Colombia i Norge. I tillegg er Colombia nest største adoptivland.

Etter over 50 år med væpnet konflikt, er Colombia det landet i verden med flest internt fordrevne flyktninger etter Syria, estimert til omlag 6 millioner mennesker i 2015 (Globalis 2016, IDMC 2016). I tillegg har 2,6 millioner flyttet fra Columbia1 (IOM 2016). De fleste har flyttet til andre land på det amerikanske kontinentet, slik som USA og Colombias naboland Venezuela og Ecuador. I Europa bor de fleste fra Colombia i Spania.1

I Norge bor det 1 800 innvandrere fra Colombia, noe flere kvinner enn menn. Colombia er derfor et lite innvandringsland i norsk sammenheng, nummer 55 rangert etter fødeland. Men hvis vi legger til de som er født i Norge med minst én forelder fra Colombia, og legger til adopterte, er det totalt 8 300 personer i Norge i dag med bakgrunn fra Colombia. 

Halvparten har innvandret til Norge etter 2006

Det har vært en gradvis økning i antallet som har innvandret til Norge, med topper i 2000 (156 personer) og 2012 (231 personer) (figur 1). Relativt mange, 32 prosent, har flyttet videre, og er ikke lenger bosatt i Norge. Halvparten har innvandret til Norge etter 2006, og mange av de som fortsatt bor i Norge har derfor relativt kort botid i landet, men nært opp til botiden for innvandrere i Norge generelt (figur 2).

Figur 1. Årlig antall innvandrere som har flyttet fra Colombia til Norge. 1970-2015

Antall innvandrere som har flyttet til Norge
1970 6
1971 7
1972 7
1973 14
1974 19
1975 15
1976 7
1977 23
1978 19
1979 18
1980 15
1981 13
1982 14
1983 13
1984 9
1985 14
1986 43
1987 42
1988 40
1989 19
1990 31
1991 24
1992 26
1993 16
1994 14
1995 23
1996 33
1997 49
1998 36
1999 52
2000 156
2001 86
2002 72
2003 64
2004 52
2005 96
2006 88
2007 110
2008 126
2009 92
2010 134
2011 197
2012 231
2013 226
2014 160
2015 137

Figur 2. Bosatte innvandrere fra Colombia, etter botid i Norge. 1. januar 2016

Innvandrere fra Colombia Alle innvandrere
0-2 år 26.003299 22
3-6 år 24.518966 25
7-10 år 14.018692 16
11 år + 35.459043 37

De fleste er kommet til Norge på grunn av familie

Blant innvandrere fra Colombia som bor i Norge i dag, er det 320 personer som er kommet til Norge på grunn av flukt (figur 3). Noen har fått opphold på grunn av utdanning i Norge (340), og noen er arbeidsinnvandrere (200). De fleste er derimot kommet i forbindelse med familiegjenforening eller familieetablering. Det inkluderer også de som har giftet seg med en person uten innvandrerbakgrunn i Norge.

Figur 3. Bosatte innvandrere fra Colombia etter innvandringsgrunn.1990-2015

Alle 1990-2015, også utvandrede
Arbeid 472
Familie 918
Flukt 326
Utdanning 353

Colombia et av de største adoptivland i Norge

Det er 1 190 barn født i Norge hvor minst én av foreldrene har innvandret fra Colombia. I tillegg kommer barn som er adoptert. Colombia er et av de største adoptivland i Norge, sammen med Kina og Sør-Korea. I perioden 1982-2015 er det totalt 3 672 barn som er adoptert fra Colombia til Norge (figur 4). Fordi adopterte er registrert med norskfødte foreldre i Norge, regnes de ikke som innvandrere i Statistisk sentralbyrås statistikk.

Figur 4. Årlig antall adopterte fra Colombia til Norge. 2006-2015

Adopterte fra Colombia
1982 62
1983 63
1984 74
1985 73
1986 146
1987 112
1988 167
1989 214
1990 241
1991 275
1992 214
1993 160
1994 163
1995 130
1996 103
1997 97
1998 138
1999 80
2000 106
2001 118
2002 129
2003 103
2004 86
2005 113
2006 85
2007 82
2008 48
2009 42
2010 71
2011 70
2012 39
2013 20
2014 20
2015 28

Mange innvandrere fra Colombia er sysselsatt

Innvandrere fra Colombia er sysselsatt på lik linje med snittet for alle innvandrere i Norge. Blant dem i aldersgruppen 15-74 år er 60 prosent sysselsatt (figur 5). Det er langt over snittet for flyktninger og familieinnvandrede generelt. Innvandrere fra Colombia har også høyere utdanningsnivå enn innvandrere generelt, og hele befolkningen sett under ett (figur 6). Over 50 prosent har utdanning på universitet- og høyskolenivå.

Figur 5. Andel sysselsatte innvandrere etter innvandringsgrunn, og fra Colombia. 4. kvartal 2015

Sysselsatte
Innvandrere fra Colombia 59.9
Flukt 44.8
Utdanning 57.6
Familie 53.4
Arbeid 74.3
Innvandrere 60.3
Hele befolkningen 66.1

Figur 6. Høyeste oppnådde utdanningsnivå. Alder 16 år og eldre. 1. oktober 2015

Ingen utdanning Grunnskole Videregående Universitet- og høyskole
Hele befolkningen 0 27 41 32
Innvandrere 2 30 30 38
Innvandrere fra Colombia 0.7 24 23 52

Referanser

Globalis, FM-sambandet i Norge (2016, 3.10): Colombia. Hentet fra http://www.globalis.no/Konflikter/Colombia 

IDMIC, The Internal Displacement Monitoring Centre (2016, 5.12). Conflict-related displacement dataset. Hentet fra http://www.internal-displacement.org./database/ 

IOM, international Organization for Migration (2016, 5.12). Hentet fra https://www.iom.int/countries/colombia

 

 

 

 1 Setningen er korrigert.

 

Faktaside

Kontakt