Færre unge og flere eldre samboere

Publisert:

For aldersgruppen 20–24 år har andelen som er samboere gått noe ned de siste ti årene. Men for alle aldersgrupper over 30 år har det stadig blitt flere samboere.

Andelen samboere blant personer mellom 16 og 79 år har endret seg lite det siste tiåret, men det er forskjell mellom aldersgrupper. For de som er mellom 20 og 24 år har andelen samboere gått ned. Dette skyldes i hovedsak at flere i denne aldersgruppen nå oppgir at de ikke lever i et parforhold. Nedgangen er størst for kvinner i denne aldersgruppen. For de som lever i et parforhold er 9 av 10 samboere.

For aldersgruppen 25 til 29 år har andelen samboere vært stabil på rundt 40 prosent de siste ti årene. To av tre som lever i et parforhold i denne aldersgruppen er samboere.

Figur 1. Andel samboere. 1993-2016

Samboere, andel av hele utvalget Samboere, andel av alle i samliv
1993-1995 13 19
1996-1998 15 22
1999-2001 16 24
2002-2004 18 27
2005-2007 18 27
2008-2010 17 25
2011-2013 18 27
2014-2016 18 28

Flere samboere over 30 år

Blant de som er mellom 30 og 34 år, er halvparten av de som lever i parforhold samboere. Deretter går andelen samboere ned med alderen. Men andelen samboere har økt for alle aldersgrupper fra 30 år og oppover de siste tjue årene. For eksempel er andelen samboere for aldersgruppen 50-54 år nå 17 prosent, mens den for ti år siden var 10 prosent og for tjue år siden 6 prosent. Blant de fra 60 år og oppover er de aller fleste som lever i et parforhold gifte.

Figur 2. Andel samboere i ulike aldersgrupper. 1993-2016

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 70-79
1993-1995 25 35 24 15 10 8 6 4 3 1
2005-2007 30 40 31 24 20 16 10 8 6 2
2014-2016 23 39 37 31 22 20 17 14 8 4

Kvinnelige samboere yngre enn mannlige

For personer i 20-årene er andelen samboere høyere for kvinner enn for menn. I aldersgruppen 30–54 år er det liten forskjell mellom kjønnene, mens det for de over 55 år er større andel menn enn kvinner som er samboere.

Figur 3. Andel samboere i ulike aldersgrupper. Menn og kvinner. 2014-2016

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-69 70-79
Menn 19 36 38 33 22 20 17 18 10 5
Kvinner 28 43 36 28 22 21 16 10 6 2

Flere gifter seg med årene

Hver fjerde person som i 1993 til 1995 var i alderen 30–34 år, var samboer. Dette er personer født i første halvdel av 1960-årene. Om vi følger de samme årskullene over tid, ser vi at andelen som er samboere går gradvis ned. For perioden 2014–2016 er det bare hver sjette som er samboer. Samtidig øker andelen som er gifte for disse årskullene. Dette henger sammen med at ganske mange som er samboere i yngre år, senere gifter seg.

Flere samboere ved bruk av intervjudata

Om en person blir definert som samboere eller ikke, avhenger av hva intervjupersonen selv svarer på spørsmålet om samliv. I SSBs registerbaserte familiestatistikk må man være registrert på samme adresse i folkeregisteret for å bli definert som samboere. Erfaringsmessig vil registerstatistikken gi noe færre samboerpar enn statistikken basert på intervjuundersøkelser. 

Om datagrunnlaget

Denne statistikken er basert på intervjudata fra Reiseundersøkelsen. Til undersøkelsen trekkes et utvalg på 2000 personer i alderen 16-79 år hvert kvartal, altså 8000 per år. Statistikken baseres på opplysninger fra de personene som svarer på spørsmålene. For årene 2014-2016 er gjennomsnittlig svarprosent på 58.]