Statistikk mot år 2000: 1900-1901

Befolkningen ved inngangen til århundret

Publisert:

Folketallet ved århundrets inngang var 2 217 971. Det var fordoblet fra 1830 til 1900, og ble fordoblet igjen frem til 1998.

I år 1900 ble det født 66 000 barn, 7000 flere enn i dagens Norge. Det døde 35 000 personer, 10 000 færre enn nå. Den virkelig store forskjellen er at av de døde var hele 6 000 under 1 år, 9 prosent av fødselskullet. Så høy spedbarnsdødelighet er det nesten bare i afrikanske land i våre dager. I Norge dør nå 0,4 prosent (om lag 250) i løpet av første leveår.

Utvandringen til oversjøiske land var 11 000 i år 1900. Det var en viss innflytting fra våre naboland og en betydelig tilbakeflytting fra USA. Den samlede folketilveksten ble 25000. Denne veksten var lavere enn i 1998, men høyere enn i de fleste år på 1900-tallet om vi ser bort fra perioden 1944-1972.

Tallet på fødte og døde per tusen var i klar nedgang ved århundrets begynnelse, mens utvandringen aldri senere nådde opp til nivået fra århundreskiftet. Nettoinnvandringen etter 1970 er lav i forhold til den utvandringen vi hadde omkring århundreskiftet.

Fruktbarhetsnedgangen hadde så vidt startet ved århundrets begynnelse. Fødselstallet år 1900 svarte til 4,4 barn per kvinne. I dagens Afrika ligger få land under dette nivået, og nivået er ikke uvanlig i Asia heller. Den raske nedgangen i fruktbarheten den første tredelen av vårt århundre skyldtes både en økning i barnløsheten og at hver kvinne fikk færre barn i gjennomsnitt.

Det var 15 000 par som giftet seg i 1900. Gjennomsnittsalderen ved giftermålet var 28-29 år for menn og 2-3 år lavere for kvinner. Nå gifter folk seg ved høyere alder enn noen gang tidligere, men det har selvfølgelig med samboerforhold å gjøre. Det som måtte finnes av slike forhold ved århundrets begynnelse lot seg ikke fange opp i datidens statistikker. Skilsmisser var ikke vanlige. I år 1900 var det bare 106 par som ble skilt.

Av de 35 000 døde i 1900, hadde over 6 000 tuberkulose som dødsårsak, ytterligere 4000 døde av lungebetennelse eller bronkitt. En gutt født i 1900 kunne med datidens dødelighet vente å leve 52 år, ei jente 55 år. Afrika har dette gjennomsnittet nå. For dagens nyfødte i Norge ligger tallene nær henholdsvis 75 og 81 år.

Bare vel en tredel av befolkningen bodde i tettsteder i 1900, mot tre firedeler i dag. Folk har samlet seg i Oslo-området. I 1900 bodde 15 prosent av landets befolkning i Oslo og Akershus, opp fra bare 10 prosent 25 år tidligere. Særlig var det Hedmark og Oppland som avgav flyttere til hovedstadsområdet. Av de 229000 som bodde i Kristiania i 1900, var nesten 50 prosent født andre steder i Norge og 7,5 prosent i utlandet. I dag er tallene henholdsvis 36 og 16 prosent. Nå bor 21,5 prosent av landets befolkning i Oslo og Akershus. Andelen har sunket særlig på indre Østlandet og nord på Vestlandet. Nord-Norge er nå nede igjen i den andelen de hadde for 100 år siden.

 

Kilder:

  • Historisk statistikk 1994
  • Samfunnsspeilet 4/95.

Kontakt