404048
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal
404048
statistikk
2020-05-19T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 672 057

mill. kroner forvaltningskapital i livsforsikring

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
1. kvartal 20191. kvartal 2020
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 590 9441 672 057
Premieinntekter30 26139 461
Erstatningskostnader15 38518 404
Resultat før tildeling til kunder og skatt4 7391 501
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler50 539-83 123
Verdijustert resultat20 817-39 984
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital262 952277 896
Premieinntekter17 30118 997
Erstatningskostnader15 48916 838
Resultat av ordinær virksomhet6 794-3 389
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring442630
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler6 514-3 921

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Premieinntekter30 26164 53295 047122 46039 461
Forfalte premier, brutto25 86356 36383 667108 69327 648
Avgitte gjenforsikringspremier-225-383-544-767-237
Overføring av premiereserver til andre4 6238 55211 92414 53512 051
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning20 12838 80656 97875 01233 940
Utbetalte erstatninger, brutto15 38530 47145 40160 91418 404
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-131-259-410-730-120
Øvrige avsetninger1..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger4 8748 59311 98714 82915 656
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger57 09694 063126 355168 176-76 729
Premiereserve35 28562 44585 028115 643-40 233
Øvrige avsetninger2-24-774-957458-872
Til/fra kursreguleringsfondet18 95725 54634 21638 371-38 555
Midler tilordnet forsikringskontrakter2 8786 8458 06713 7052 930
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-1 715-3 503-5 067-6 905-557
Provisjonsinntekter-310-51-2
Driftsinntekter fast eiendom4252626810
Øvrige driftsinntekter3579371 4632 0081 711
Lønnskostnader/honorarer8471 6832 4043 385745
Provisjonskostnader251499702949277
Driftskostnader fast eiendom00110
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler5811419529987
Øvrige driftskostnader9562 2063 2874 3491 166
 
Finansinntekter og -kostnader9 53520 41132 21844 49711 742
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater4 9029 93014 98221 2355 584
Renteinntekter andre eiendeler1 4933 5095 8607 9142 600
Utbytte og andel av over-/underskudd3 5717 85312 67817 0304 033
Rentekostnader4318811 3021 682475
 
Gevinster/-tap og verdiregulering41 00457 02268 90793 164-94 865
Realisert gevinst/-tap-103 9873 1028 1956 740
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis3 8808 51512 26019 71813 636
Obligasjoner og sertifikater-289-3911 6201 8917 220
Finansielle derivater-3 015-3 486-10 004-12 071-15 370
Bygninger og annen fast eiendom..1110
Øvrig realisert gevinster/tap-586-653-776-1 3441 253
Netto verdiendring41 01453 03565 80684 969-101 605
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis27 98234 73848 84258 674-62 403
Obligasjoner og sertifikater8841 2712 6874882 819
Finansielle derivater6 4828 7644 01710 586-28 898
Bygninger og annen fast eiendom......0-1
Øvrige verdiendringer5 6668 26210 25915 221-13 122
 
Resultat av ordinær virksomhet1 8615 5937 77310 028-1 429
 
Andre resultatkomponenter-86-89-100101-335
 
Skattekostnader3509991 3201 926-1 234
 
Totalresultat1 4254 5056 3538 204-530
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring8402 5644 2515 977-1 649
Verdijustert resultat20 81731 13941 99048 398-39 984

Tabell 2 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Eiendeler
Immaterielle eiendeler2 7112 8162 7482 4314 553
 
Varige driftsmidler1 4171 3421 4011 4121 392
Bygninger og annen fast eiendom994988979985995
Maskiner, inventar og transportmidler423354422427397
 
Verdipapirer1 411 8511 435 0321 469 7781 511 8181 444 907
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis212 803225 791229 033246 874241 432
Andeler i verdipapirfond612 832627 107651 290668 671591 452
Obligasjoner og sertifikater577 320572 158576 363583 315596 144
Finansielle derivater3 7816 0953 36310 5554 815
Andre verdipapirer5 1163 8819 7302 40411 064
 
Utlån143 891147 533146 842149 988152 979
 
Øvrige fordringer7 77715 37120 4264 71714 160
Fordringer vedrørende forsikring2 92010 31715 1811 5682 813
Gjenforsikringsandel1 6191 5531 5861 5951 554
Andre fordringer3 2383 5023 6591 5549 794
 
Bankinnskudd og kontanter23 29629 77822 35534 39454 066
 
Sum eiendeler1 590 9441 631 8711 663 5501 704 7601 672 057
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital105 487108 422111 562111 929110 987
Innskutt egenkapital42 23242 85344 08645 93446 374
Selskapskapital7 6017 5797 5797 2647 303
Overkursfond17 92017 92017 92018 09019 105
Annen innskutt egenkapital16 71117 35418 58720 58019 966
Opptjent egenkapital63 25565 56967 47765 99564 613
Annen egenkapital62 06661 61261 97764 28065 468
Ufordelt resultat1 1903 9585 4991 715-855
 
Ansvarlig lånekapital27 81227 51328 82428 76930 879
Obligasjonslån16 74216 44317 75417 69919 509
Andre lån11 07011 07011 07011 07011 370
 
Forsikringsmessige avsetninger1 435 1441 471 6601 499 8991 540 6121 464 244
Premiereserver for egen regning11 286 7481 313 5751 336 5331 367 8341 327 078
Tilleggsavsetninger54 70854 65154 46155 82763 521
Kursreguleringsfond67 97274 56283 23287 38648 832
Erstatningsavsetning for egen regning2..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond21 65121 53017 39128 15920 078
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 6191 4791 4741 2641 799
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene2 4465 8636 8081412 935
 
Avsetninger for forpliktelser4 3924 5014 6253 7924 570
Pensjonsforpliktelser9811 0029908721 119
Utsatt skatt2 9763 0943 1622 4921 770
Andre avsetninger for forpliktelser4364064744281 681
 
Øvrig gjeld18 10819 77518 64019 65761 377
Påløpte, ikke forfalte kostnader808703612803841
Mottatte, ikke opptjente inntekter17131815312
Betalbar skatt1 4422 0152 1592 9352 818
Utbytte, konsernbidrag......2 200..
Gjeld vedrørende forsikring4 0762 3973 6893 0623 169
Annen gjeld10 25614 0228 5339 29022 678
Finansielle derivater1 5086263 6281 21231 859
 
Sum gjeld og egenkapital1 590 9441 631 8711 663 5501 704 7601 672 057
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1817171718
Utlån med pant i bolig40 27840 28340 20439 06837 730
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.344 387359 234373 781398 970355 356

Tabell 3 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
 
Sum alle sektorer825 635852 898880 323915 545832 884
 
Ikke-finansielle foretak123 841136 157134 482143 206147 233
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.411484510491245
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.257264260285286
Private aksjeselskaper mv.123 174135 410133 713142 430146 703
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak489 354496 464513 159523 633454 784
Norges Bank..........
Banker989795110106
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper2 3752 3742 3962 4232 411
Verdipapirfond457 491464 436479 315488 037420 474
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond23 53824 09125 75427 85426 596
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring3 1652 7702 8872 3242 479
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser512491493591573
Skadeforsikringsselskaper2 1762 2062 2192 2942 145
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet212 439220 277232 681248 705230 866

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
Sum alle sektorer577 320572 158576 363583 315596 144
 
Ikke-finansielle foretak94 88291 49590 26289 39689 184
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.24 68524 26524 14524 17223 741
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.24 66221 11521 35720 66620 214
Private aksjeselskaper mv.45 53546 11644 76044 55845 229
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak112 410113 128113 949118 317120 729
Norges Bank..........
Banker39 22443 32242 23044 17047 185
Kredittforetak72 37068 94369 77072 19271 610
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper3737373750
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring5255671 6411 6441 619
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser165171177179178
Skadeforsikringsselskaper8988959687
 
Offentlig forvaltning38 44837 90037 13039 52143 359
Statsforvaltningen19 09020 38019 12518 09723 213
Kommuneforvaltningen19 35917 51918 00521 42320 146
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet331 581329 635335 022336 081342 872

Tabell 5 
Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
Sum alle sektorer143 891147 533146 842149 988152 979
 
Ikke-finansielle foretak42 26943 89742 76443 27243 491
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar529613643718731
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2 4572 4572 2742 2792 378
Private aksjeselskaper mv.39 27940 82339 84440 27440 381
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål44411
 
Finansielle foretak3 0652 9922 5672 6492 708
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper6154891500
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 9521 9922 0052 0342 048
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring497512547615660
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning45 90648 23449 54150 97752 182
Statsforvaltningen7 0136 9576 6546 6747 131
Kommuneforvaltningen38 89341 27742 88644 30345 051
 
Ideelle organisasjoner415418468492494
 
Husholdninger40 38740 38840 30839 17037 831
Personlig næringsdrivende000....
Borettslag o.l.108105103101100
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.40 27940 28340 20539 06937 731
Ufordelt..........
 
Utlandet11 85011 60311 19313 42916 273

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Premieinntekter17 30135 67954 74074 18718 997
Forfalte bruttopremie33 15652 65970 06988 68936 599
Avgitte gjenforsikringspremier-4 771-6 834-9 586-11 877-5 353
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-12 885-11 455-6 214-2 373-14 538
Gjenforsikringsandel1 8011 309472-2532 289
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger13 61426 62740 69354 75314 781
Betalte erstatninger, brutto15 48930 07544 81762 24316 838
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-1 688-2 949-5 331-7 438-2 024
Endring i erstatningsavsetning, brutto-337-7281 320-271 028
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel140219-7512-1 066
Premierabatter og andre gevinstavtaler1..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.21010-37-376
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-3 406-6 973-10 596-14 413-3 685
Provisjonsinntekter5910815220162
Driftsinntekter fast eiendom91917664
Øvrige driftsinntekter109248372500131
Lønnskostnader/ honorarer1 9303 8105 8048 0681 982
Provisjonskostnader8991 8802 7373 591916
Driftskostnader fast eiendom777112
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler125310475721174
Øvrige driftskostnader6221 3412 1122 788809
 
Finansinntekter /-kostnader1 0932 0492 7133 734410
Renteinntekter6981 5112 1803 024931
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd450643694921-457
Rentekostnader5410516121264
 
Gevinster/tap og verdiregulering5 4216 2857 1118 777-4 331
Netto realisert gevinst/ tap3 1953 5793 5704 027319
Netto verdiendringer2 2262 7063 5414 750-4 650
 
Resultat av ordinær virksomhet6 79410 41313 27617 531-3 389
 
Andre resultatkomponenter..........
 
Skattekostnad6231 4481 8992 658-303
 
Totalresultat6 1718 96611 37614 873-3 086
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring4422 4103 9645 674630

Tabell 7 
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler8 0118 0488 0718 4928 468
 
Varige driftsmidler2 5992 5092 0682 0722 082
Bygninger og annen fast eiendom738752359359380
Maskiner, inventar og transportmidler1 8611 7571 7101 7131 702
 
Verdipapirer152 128150 468151 602152 531149 246
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis19 17818 80617 45419 73018 694
Andeler i verdipapirfond34 76133 19235 27435 05729 963
Obligasjoner og sertifikater97 14397 20097 60996 12597 680
Finansielle derivater3904994421 0891 735
Andre verdipapirer6557718225311 173
 
Utlån3 7443 7363 7253 7875 082
 
Gjenforsikringsandel21 40120 44221 57720 65226 389
 
Øvrige fordringer61 39360 48356 11255 00967 075
Fordringer vedrørende forsikring30 94229 90527 29226 42834 648
Andre fordringer30 45130 57828 81928 58132 427
 
Bankinnskudd og kontanter13 6759 46112 18912 40519 554
 
Sum eiendeler262 952255 147255 344254 947277 896
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital80 78483 44084 79281 47785 404
Innskutt egenkapital16 77416 76016 76216 89618 342
Selskapskapital4 6954 5604 5844 5824 758
Overkursfond6 6366 6366 6366 7298 082
Annen innskutt egenkapital5 4435 5645 5425 5855 502
Opptjent egenkapital64 01066 68068 03064 58067 061
Annen egenkapital54 94855 33254 85449 35067 052
Ufordelt resultat9 06211 34713 17615 23010
 
Ansvarlig lånekapital3 2013 2383 2363 2373 237
Obligasjonslån2 9222 9242 9222 9232 923
Andre lån279314314314314
 
Forsikringstekniske avsetninger136 837133 733130 614126 624145 005
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie42 22840 54035 63831 04746 472
Brutto erstatningsavsetning88 51387 16190 15590 65494 117
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2..........
Sikkerhetsavsetning mv.16 0966 0334 8214 9244 416
Andre tekniske avsetninger2..........
 
Avsetninger for forpliktelser11 71911 68911 58011 61210 849
Pensjonsforpliktelser1 5691 5581 6971 6501 442
Utsatt skatt7 6727 7167 4557 4596 704
Andre avsetninger for forpliktelser2 4772 4142 4282 5032 703
 
Øvrig gjeld30 41023 04725 12231 99733 402
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 5621 4171 4641 6371 630
Mottatte, ikke opptjente inntekter157125114251151
Betalbar skatt1 5131 2671 9182 6793 343
Utbytte, konsernbidrag5 996....6 760654
Gjeld vedrørende forsikring6 4076 1455 9095 4998 470
Annen gjeld14 50013 85915 13515 21015 613
Finansielle derivater275234582-393 542
 
Sum gjeld og egenkapital262 952255 147255 344254 947277 896
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8282828284
Utlån med pant i bolig266260258253279

Tabell 8 
Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
Sum alle sektorer53 94051 99852 72954 78648 657
 
Ikke-finansielle foretak9 4219 3869 87511 88510 292
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.189172167145165
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.43333
Private aksjeselskaper mv.8 5478 5329 02811 0559 447
Personlige foretak681679677682677
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak19 70019 66019 80120 00019 439
Norges Bank..........
Banker306323323342279
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper186164153141113
Verdipapirfond17 34517 25217 40517 60316 120
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond678698709716730
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring422481479454459
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser6826826826821 682
Skadeforsikringsselskaper8160516257
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger........0
 
Utlandet24 81922 95223 05322 90218 926

Tabell 9 
Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
Sum alle sektorer97 14397 20097 60996 12597 680
 
Ikke-finansielle foretak14 09215 68614 65613 33214 189
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 5371 7111 5791 4661 395
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.5 2055 0844 9164 0904 260
Private aksjeselskaper mv.7 3508 8918 1627 7778 534
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak38 49237 07436 60535 13934 933
Norges Bank..........
Banker14 10914 41614 50214 02312 952
Kredittforetak24 19722 47821 98820 70321 614
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper51431551
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring55220
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser666307279
Skadeforsikringsselskaper125125929988
 
Offentlig forvaltning15 65412 77313 05913 28612 649
Statsforvaltningen6 0374 5243 7432 7164 401
Kommuneforvaltningen9 6178 2499 31610 5708 249
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet28 90631 66733 28934 36835 909

Tabell 10 
Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
Sum alle sektorer3 7443 7363 7253 7875 082
 
Ikke-finansielle foretak2 7042 7232 7282 7273 703
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...........
Private aksjeselskaper mv.2 6932 7132 7152 7273 703
Personlige foretak101014....
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak7397517417961 092
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond658668658708702
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring7475768182
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser........300
Skadeforsikringsselskaper77777
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger301262255263288
Personlig næringsdrivende44121098
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.257250245254279
Ufordelt..........
 
Utlandet00000

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB