311143
/bank-og-finansmarked/statistikker/finhold/aar
311143
statistikk
2017-06-12T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
finhold, Finansielle holdingselskaper, resultatregnskap, balanseregnskap, disponert utlån, verdipapirer, obligasjoner, sertifikaterFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Finansielle holdingselskaper

Oppdatert

Rettet:

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

132 853

mill. kr. i forvaltningskapital for finansielle holdingselskaper i 2016

Finansielle holdingselskaper. Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
20152016
Rettet 13. juni 2017.
Forvaltningskapital122 666132 853
Eierinteresser i konsern- og tilknyttede selskaper100 835106 281
Utlån til konsern- og tilknyttede selskaper mv.1 5851 840
Ordinært resultat før skattekostnad10 85114 664
Årsresultat8 45314 041
Driftsinntekter11 48115 918

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Finansielle holdingselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
20122013201420152016
Rettet 13. juni 2017.
 
Driftsinntekter10 10911 7899 65511 48115 918
Inntekter av eierinteresser i konsern- og tilknyttede selskaper10 02111 5099 36111 14415 585
Andre driftsinntekter88280294337333
 
Driftskostnader8531 1298481 0071 063
Lønnskostnader612670677759912
Avskrivninger4511951556
Andre driftskostnader197341120193144
 
Finansinntekter og finanskostnader-413-551-326376-191
Renteinntekter av verdipapirer7959544852
Andre renteinntekter19919622016588
Utbytte av aksjer, vpfondsandeler og egenkapitalbevis, ekskl. eierinteresser3283162133
Rentekostnader og verdipapirer724622576222106
Andre rentekostnader252110253402
Netto gevinst mv. på finansielle anleggsmidler42-11-1818.
Netto gevinst mv. på finansielle omløpsmidler og valuta1-4-20-4450
Netto andre finansposter-17-15621502-6
 
Ordinært resultat før skattekostnad8 84210 1108 48010 85114 664
 
Skattekostnad på ordinært resultat2 5842 0334582 397623
 
Netto ekstraordinære inntekter..445...
 
Skattekostnad på ekstraordinært resultat00..0.
 
Årsresultat6 2597 6328 0228 45314 041
 
Disponeringer og overføringer6 2597 6328 0228 45314 041
Avsatt utbytte3 5414 5826 4947 64812 947
Avgitt/mottatt konsernbidrag-10-2-1-1-3
Overført til/fra fond for vurderingsforskjel0....
Overført til/fra annen egenkapital2 7293 0511 5308051 097

Tabell 2 
Finansielle holdingselskaper. Balanse. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Balanse. Millioner kroner
20122013201420152016
Rettet 13. juni 2017.
EIENDELER
Immaterielle eiendeler620604533415317
 
Varige driftsmidler21120321120648
 
Finansielle anleggsmidler94 00499 73797 786101 125108 607
Eierinteresser i konsern- og tilknyttede selskaper93 82399 49597 469100 835106 281
Andre aksjer og egenkapitalbevis1812423171921 960
Andeler i verdipapirfond......98196
Obligasjoner........170
 
Utlån1 7913 1153 2351 5851 845
Utlån til konsern- og tilknyttede selskaper mv.1 7911 7661 7771 5851 840
Andre utlån..1 3491 457..5
 
Andre langsiktige fordringer1631619..16
Andre langsiktige fordringer til konsern- og tilknyttede selskaper mv.111518..
Øvrige langsiktige fordringer15211..16
 
Kortsiktige fordringer9 25010 9378 8599 95112 842
Kortsiktige fordringer på konsernselskaper9 0801 2658 7399 80812 681
Øvrige kortsiktige fordringer1719 672119143160
 
Finansielle omløpsmidler1 9601 9891 6842 4312 143
Aksjer og egenkapitalbevis113600
Andeler i verdipapirfond15018413172.
Obligasjoner1 4261 6261 5682 1361 937
Sertifikater mv.3281316696186
Finansielle derivater5536312820
 
Bankinnskudd4 5506 1546 4056 9517 035
Banker4 5506 1546 4056 9517 035
Utenlandske banker......00
 
Kontanter o.l...1111
 
SUM EIENDELER112 551122 757118 735122 666132 853
 
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital86 65590 71590 63090 55892 841
Innskutt egenkapital59 96961 74060 78759 62762 509
Aksjekapital25 03326 05125 53524 36626 233
Overkursfond34 93635 69035 25235 26136 276
Opptjent egenkapital26 68628 97429 84330 93130 332
Fond for vurderingsforskjeller.....
Annen egenkapital.....
 
Avsetninger til forpliktelser192192210200187
 
Annen langsiktig gjeld17 34317 55717 62318 83623 134
Obligasjonslån4 6604 9064 4754 3183 430
Gjeld til kredittinstitusjoner inkl. pantelånsobligasjon11 41011 50213 14914 43219 646
Annen langsiktig gjeld til konsernselskaper440440..8558
Øvrig langsiktig gjeld834709...
 
Kortsiktig gjeld8 36114 29410 27213 07216 692
Sertifikatlån.....
Gjeld til kredittinstitusjoner1 3011 928395..
Betalbar skatt og skyldige offentlige utgifter2 2171 0431061 532114
Avsatt utbytte3 5414 5826 4947 64810 455
Annen kortsiktig gjeld til konsernselskaper9056 2672 4663 4475 802
Øvrig kortsiktig gjeld397473812445322
 
SUM GJELD OG EGENKAPITAL112 551122 757118 735122 666132 853
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1414131314

Tabell 3 
Finansielle holdingselskaper. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor. Millioner kroner
20122013201420152016
Rettet 13. juni 2017.
I alt1 4261 6261 5682 1362 107
 
Offentlig forvaltning86250187268409
Stats og trygdeforvaltningen..41000
Fylkeskommuner00000
Kommuner86209153268409
 
Finansielle foretak1 2071 2551 2841 6101 698
Statlige låneinstitutter00000
Banker8115905689731 039
Kredittforetak396665716637659
Finansieringsselskaper00000
Verdipapirfond00000
Andre finansielle foretak ekskl.. hjelpeforetak..........
Livsforsikringsselskaper......00
Skadeforsikringsselskaper....000
Finansielle hjelpeforetak00000
 
Ikke-finansielle foretak756197258..
Statens forretningsdrift000740
Statlig eide foretak......00
Kommuneforetak496174....
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv..)26..231840
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
 
Husholdninger00000
Personlige foretak mv..00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende00000
Lønnstakere o.l00000
Ufordelt sektor00000
 
Utlandet5861000

Tabell 4 
Finansielle holdingselskaper. Beholdning av sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Beholdning av sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
20122013201420152016
Rettet 13. juni 2017.
I alt3281316696186
 
Offentlig forvaltning16945......
Stats og trygdeforvaltningen....000
Fylkeskommuner00000
Kommuner16945......
 
Finansielle foretak2020......
Statlige låneinstitutter00000
Banker..........
Kredittforetak2020......
Finansieringsselskaper00000
Verdipapirfond00000
Andre finansielle foretak ekskl.. hjelpeforetak..........
Livsforsikringsselskaper......00
Skadeforsikringsselskaper....000
Finansielle hjelpeforetak00000
 
Ikke-finansielle foretak139656696186
Statens forretningsdrift000..0
Statlig eide foretak....3800
Kommuneforetak75282896186
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv..)6436....0
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
 
Husholdninger00000
Personlige foretak mv..00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende00000
Lønnstakere o.l00000
Ufordelt sektor00000
 
Utlandet....000

Tabell 5 
Finansielle holdingselskaper. Beholdning av utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Beholdning av utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
20122013201420152016
Rettet 13. juni 2017.
I alt1 7913 1153 2351 5851 845
 
Offentlig forvaltning..........
Stats og trygdeforvaltningen....000
Fylkeskommuner00000
Kommuner..........
 
Finansielle foretak1 7763 1083 2281 5851 845
Statlige låneinstitutter00000
Banker7291 02986720339
Kredittforetak......545..
Finansieringsselskaper00000
Verdipapirfond00000
Andre finansielle foretak ekskl.. hjelpeforetak802711..1 0201 506
Livsforsikringsselskaper2251 3492 36100
Skadeforsikringsselskaper2020000
Finansielle hjelpeforetak00000
 
Ikke-finansielle foretak1567....
Statens forretningsdrift000..0
Statlig eide foretak......00
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv..)1567..0
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
 
Husholdninger00000
Personlige foretak mv..00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende00000
Lønnstakere o.l00000
Ufordelt sektor00000
 
Utlandet....000

Om statistikken

Finansielle holdingselskaper kjennetegnes ved å være morselskap i eller deler av et finanskonsern i h.h.t finansieringsvirksomhetsloven. De er ikke finansinstitusjoner i tradisjonell forstand, de forvalter først og fremst eierinteresser i andre finansielle foretak.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Finansielle holdingselskaper: Kjennetegnes ved å være morselskap i eller deler av, et finanskonsern i h.h.t finansieringsvirksomhetsloven. Finansielle holdingselskaper er ikke finansinstitusjoner i tradisjonell forstand. Deres rolle i kredittmarkedet er først og fremst å forvalte eierinteresser i andre finansielle foretak (sine datterselskap).

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og utgifter i løpet av kalenderåret.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for de papirer som er gjenstand for omsetning på fondsbørsen. Ved siden av ihendehaverobligasjoner og aksjer regnes også sertifikater, grunnfondsbevis og andeler i verdipapirfond.

Standard klassifikasjoner

Vi har tre typer grupperinger; objekt, sektor og art:

Finansobjekter og realobjekter
Gjeld, fordringer og andre eiendeler i holdingselskapenes balanseregnskap inndeles i hovedgrupper med sikte på å gi ensartede grupper.
Debitor- og kreditorsektor
Ved statistikkbearbeiding grupperes aktørene i sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak, husholdninger og utlandet.
Inntekts- og utgiftsarter
herunder bl.a. renter og aksjeutbytte, er basert på nasjonalregnskapets regelverk.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansielle foretak

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med regnskapstall for finansiell tjenesteyting til nasjonalregnskapet, finansielle sekstorbalanser og utenriksregnskapet.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikk over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Lovhjemmel

Finanstilsynsloven §1 og 4 og statistikkloven §2-2

EØS-referanse

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelsen av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle finansielle holdingselskaper under Finanstilsynets kontroll.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnsakpsdata fra de finansielle holdingselskapene.

Utvalget er definert fra antall finansielle holdingselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå innhenter regnskapsopplysningen.

Det er lagt inn kontroller ved mottaket, samt at det er lagt inn kontrollrutiner ved innlegging i databasen. Hvis uoverensstemmelser oppdages kontaktes oppgavegiver over telefon eller e-post.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall blir ikke offentliggjort dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for holdingselskapene er så langt det er mulig basert på gjeldende regnskapsregelverk. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapslovgivningen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskaper
  • Feil ved overføring av data fra selskapenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB