385358
/bank-og-finansmarked/statistikker/finhold/aar
385358
statistikk
2019-05-13T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
finhold, Finansielle holdingselskaper, resultatregnskap, balanseregnskap, disponert utlån, verdipapirer, obligasjoner, sertifikaterFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Finansielle holdingselskaper

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

145 021 

mill. kr. i forvaltningskapital for finansielle holdingselskaper i 2018

Finansielle holdingselskaper. Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
20172018
Forvaltningskapital139 725145 021
Eierinteresser i konsern- og tilknyttede selskaper106 983113 061
Utlån til konsern og tilknyttede selskaper1 0102 481
Ordinært resultat før skattekostnad23 04720 067
Årsresultat22 35419 618
Driftsinntekter24 37121 229

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Finansielle holdingselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
20142015201620172018
 
Driftsinntekter9 65511 48115 91824 37121 229
Inntekter av eierinteresser i konsern- og tilknyttede selskaper9 36111 14415 58523 30620 860
Andre driftsinntekter2943373331 065369
 
Driftskostnader8481 0071 0631 002928
Lønnskostnader677759912852872
Avskrivninger5155656
Andre driftskostnader12019314414551
 
Finansinntekter og finanskostnader-326376-191-321-233
Renteinntekter av verdipapirer5448524343
Andre renteinntekter220165888181
Utbytte av aksjer, vpfondsandeler og egenkapitalbevis, ekskl. eierinteresser316213316938
Rentekostnader og verdipapirer5762221068480
Andre rentekostnader10253402478541
Netto gevinst mv. på finansielle anleggsmidler-1818..2520
Netto gevinst mv. på finansielle omløpsmidler og valuta-20-4450-14-76
Netto andre finansposter21502-6-62282
 
Ordinært resultat før skattekostnad8 48010 85114 66423 04720 067
 
Skattekostnad på ordinært resultat4582 397623694453
 
Netto ekstraordinære inntekter......10
 
Skattekostnad på ekstraordinært resultat..0..0-3
 
Årsresultat8 0228 45314 04122 35419 618
 
Disponeringer og overføringer8 0228 45314 04122 35419 618
Avsatt utbytte6 4947 64812 94713 03115 028
Avgitt/mottatt konsernbidrag-1-1-3..1 469
Overført til/fra fond for vurderingsforskjel.....
Overført til/fra annen egenkapital1 5308051 0979 3233 121

Tabell 2 
Finansielle holdingselskaper. Balanse. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Balanse. Millioner kroner
20142015201620172018
EIENDELER
Immaterielle eiendeler533415317212134
 
Varige driftsmidler211206484336
 
Finansielle anleggsmidler97 786101 125108 607109 501113 667
Eierinteresser i konsern- og tilknyttede selskaper97 469100 835106 281106 983113 061
Andre aksjer og egenkapitalbevis3171921 9602 183343
Andeler i verdipapirfond..98196164123
Obligasjoner....170170140
 
Utlån3 2351 5851 8451 0152 493
Utlån til konsern- og tilknyttede selskaper mv.1 7771 5851 8401 0102 481
Andre utlån1 457..5512
 
Andre langsiktige fordringer19..1677
Andre langsiktige fordringer til konsern- og tilknyttede selskaper mv.18....
Øvrige langsiktige fordringer1..1677
 
Kortsiktige fordringer8 8599 95112 84221 62217 160
Kortsiktige fordringer på konsernselskaper8 7399 80812 68121 49916 976
Øvrige kortsiktige fordringer119143160124184
 
Finansielle omløpsmidler1 6842 4312 1431 3991 904
Aksjer og egenkapitalbevis600322
Andeler i verdipapirfond13172....43
Obligasjoner1 5682 1361 9371 3331 780
Sertifikater mv.66961864750
Finansielle derivater312820169
 
Bankinnskudd6 4056 9517 0355 9239 617
Banker6 4056 9517 0355 9239 617
Utenlandske banker..0000
 
Kontanter o.l.11100
 
SUM EIENDELER118 735122 666132 853139 725145 021
 
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital90 63090 55892 84198 965101 480
Innskutt egenkapital60 78759 62762 50960 65065 345
Aksjekapital25 53524 36626 23323 51427 562
Overkursfond35 25235 26136 27637 13637 783
Opptjent egenkapital29 84330 93130 33238 31636 135
Fond for vurderingsforskjeller.....
Annen egenkapital.....
 
Avsetninger til forpliktelser210200187191180
 
Annen langsiktig gjeld17 62318 83623 13426 29927 169
Obligasjonslån4 4754 3183 4303 0033 056
Gjeld til kredittinstitusjoner inkl. pantelånsobligasjon13 14914 43219 64623 23324 049
Annen langsiktig gjeld til konsernselskaper..85585454
Øvrig langsiktig gjeld......910
 
Kortsiktig gjeld10 27213 07216 69214 27016 192
Sertifikatlån.....
Gjeld til kredittinstitusjoner395....
Betalbar skatt og skyldige offentlige utgifter1061 532114140139
Avsatt utbytte6 4947 64810 45513 03015 028
Annen kortsiktig gjeld til konsernselskaper2 4663 4475 802614653
Øvrig kortsiktig gjeld812445322486371
 
SUM GJELD OG EGENKAPITAL118 735122 666132 853139 725145 021
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1313141214

Tabell 3 
Finansielle holdingselskaper. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor. Millioner kroner
20142015201620172018
Tabellen ble rettet 13. mai 2019
I alt1 5682 1362 1071 5031 920
 
Offentlig forvaltning187268409182461
Stats og trygdeforvaltningen34......128
Fylkeskommuner00000
Kommuner153268409182333
 
Finansielle foretak1 2841 6101 6981 2401 321
Statlige låneinstitutter00000
Banker5689731 039865985
Kredittforetak716637659375326
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond00000
Andre finansielle foretak ekskl.. hjelpeforetak..........
Livsforsikringsselskaper..........
Skadeforsikringsselskaper........10
Finansielle hjelpeforetak00000
 
Ikke-finansielle foretak97258......
Statens forretningsdrift074000
Statlig eide foretak..0000
Kommuneforetak74........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv..)23184......
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
 
Husholdninger00000
Personlige foretak mv..00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende00000
Lønnstakere o.l00000
Ufordelt sektor00000
 
Utlandet......81137

Tabell 4 
Finansielle holdingselskaper. Beholdning av sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Beholdning av sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
20142015201620172018
Tabellen ble rettet 13. mai 2019
I alt66961864750
 
Offentlig forvaltning..........
Stats og trygdeforvaltningen..........
Fylkeskommuner00000
Kommuner..........
 
Finansielle foretak..........
Statlige låneinstitutter00000
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond00000
Andre finansielle foretak ekskl.. hjelpeforetak..........
Livsforsikringsselskaper..........
Skadeforsikringsselskaper..........
Finansielle hjelpeforetak00000
 
Ikke-finansielle foretak66961864750
Statens forretningsdrift0..000
Statlig eide foretak380000
Kommuneforetak28961864750
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv..)..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
 
Husholdninger00000
Personlige foretak mv..00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende00000
Lønnstakere o.l00000
Ufordelt sektor00000
 
Utlandet..........

Tabell 5 
Finansielle holdingselskaper. Beholdning av utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Finansielle holdingselskaper. Beholdning av utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
20142015201620172018
Tabellen ble rettet 13. mai 2019
I alt3 2351 5851 8451 0152 493
 
Offentlig forvaltning..........
Stats og trygdeforvaltningen..........
Fylkeskommuner00000
Kommuner..........
 
Finansielle foretak3 2281 5851 8459992 460
Statlige låneinstitutter00000
Banker86720339238368
Kredittforetak..545....1 631
Finansieringsselskaper......1524
Verdipapirfond00000
Andre finansielle foretak ekskl.. hjelpeforetak..1 0201 50674547
Livsforsikringsselskaper2 361......35
Skadeforsikringsselskaper........354
Finansielle hjelpeforetak00000
 
Ikke-finansielle foretak7....1633
Statens forretningsdrift0..000
Statlig eide foretak..0000
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv..)7....1633
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
 
Husholdninger00000
Personlige foretak mv..00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende00000
Lønnstakere o.l00000
Ufordelt sektor00000
 
Utlandet..........

Om statistikken

Finansielle holdingselskaper kjennetegnes ved å være morselskap i eller deler av et finanskonsern i h.h.t finansieringsvirksomhetsloven. De er ikke finansinstitusjoner i tradisjonell forstand, de forvalter først og fremst eierinteresser i andre finansielle foretak.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Finansielle holdingselskaper: Kjennetegnes ved å være morselskap i eller deler av, et finanskonsern i h.h.t finansieringsvirksomhetsloven. Finansielle holdingselskaper er ikke finansinstitusjoner i tradisjonell forstand. Deres rolle i kredittmarkedet er først og fremst å forvalte eierinteresser i andre finansielle foretak (sine datterselskap).

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og utgifter i løpet av kalenderåret.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for de papirer som er gjenstand for omsetning på fondsbørsen. Ved siden av ihendehaverobligasjoner og aksjer regnes også sertifikater, grunnfondsbevis og andeler i verdipapirfond.

Standard klassifikasjoner

Vi har tre typer grupperinger; objekt, sektor og art:

Finansobjekter og realobjekter
Gjeld, fordringer og andre eiendeler i holdingselskapenes balanseregnskap inndeles i hovedgrupper med sikte på å gi ensartede grupper.
Debitor- og kreditorsektor
Ved statistikkbearbeiding grupperes aktørene i sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak, husholdninger og utlandet.
Inntekts- og utgiftsarter
herunder bl.a. renter og aksjeutbytte, er basert på nasjonalregnskapets regelverk.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med regnskapstall for finansiell tjenesteyting til nasjonalregnskapet, finansielle sekstorbalanser og utenriksregnskapet.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikk over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Lovhjemmel

Finanstilsynsloven §1 og 4 og statistikkloven §2-2

EØS-referanse

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelsen av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle finansielle holdingselskaper under Finanstilsynets kontroll.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnsakpsdata fra de finansielle holdingselskapene.

Utvalget er definert fra antall finansielle holdingselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå innhenter regnskapsopplysningen.

Det er lagt inn kontroller ved mottaket, samt at det er lagt inn kontrollrutiner ved innlegging i databasen. Hvis uoverensstemmelser oppdages kontaktes oppgavegiver over telefon eller e-post.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall blir ikke offentliggjort dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for holdingselskapene er så langt det er mulig basert på gjeldende regnskapsregelverk. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapslovgivningen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskaper
  • Feil ved overføring av data fra selskapenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB