Resultatet før andre inntekter og kostnader utgjorde 0,22 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital. Totalresultatet var på 15,6 milliarder kroner, mens andre inntekter og kostnader utgjorde 2,0 milliarder kroner, viser nye tall fra Banker og kredittforetak.

Økning i rentenettoen

Bankenes var på 22,7 milliarder kroner i første kvartal 2022. Dette er 1,8 milliarder kroner høyere enn samme periode i 2021. Som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 0,35 prosent ved utgangen av første kvartal 2022. Denne andelen er 0,01 prosentpoeng høyere enn ved utgangen av første kvartal 2021.

Nedgang i kredittap på utlån og konstaterte tap

Bankenes samlede kredittap på utlån i første kvartal 2022 var 515 millioner kroner, som er 801 millioner kroner lavere enn i første kvartal 2021.

Av de samlede kredittapene på utlån i første kvartal 2022, var 2,9 milliarder kroner , dette er 1,0 milliarder kroner mindre enn i samme periode året før.

Økt andel fordringer på kunder

Ved utgangen av første kvartal 2022 utgjorde utlån til og andre fordringer på 53,4 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med samme periode i 2021, har denne andelen falt med 1,5 prosentpoeng. Utlån til og fordringer på som andel av eiendeler har samtidig økt med 3,6 prosentpoeng til 20,5 prosent.

Økt andel innskudd fra kunder

Innskuddene er den største finansieringskilden til bankene, med en andel på 70,8 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med første kvartal 2021, har innskudd som andel av forvaltningskapitalen økt med 0,2 prosentpoeng. Verdipapirgjelden utgjorde i samme periode 12,5 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med første kvartal 2021, har verdipapirgjeldas andel av forvaltningskapitalen falt med 0,6 prosentpoeng.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av første kvartal 2022 var 59,3 prosent av bankenes totale verdipapirgjeld, samt 22,0 prosent av totale mottatte bankinnskudd i utenlandsk valuta.

Sterkere resultat for kredittforetakene

Kredittforetakenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader i første kvartal 2022 var på 2,4 milliarder kroner. Dette er 561 millioner kroner høyere enn i første kvartal 2021. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet i det første kvartalet i 2022 0,09 prosent, en økning på 0,02 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2021.

Den akkumulerte rentenettoen for kredittforetakene i det første kvartalet i 2022 var på 4,5 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 511 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2021.