Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedgang i samlet kontantlønn

  Totale utbetalinger av kontantlønn var 3,1 prosent lavere i april, sammenlignet med samme måned i fjor.

  Artikkel
 • Bråbrems i utbetalt lønn

  Etter en lang periode med oppgang viser foreløpige tall for april 2020 at gjennomsnittlig utbetalt kontantlønn økte med bare 0,1 prosent fra samme måned året før. Tilsvarende var veksten fra mars 2019 til mars 2020 2,6 prosent.

  Artikkel
 • Vekst i arbeidsgiveravgiften

  Samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift utgjorde 1 434 milliarder kroner i 2019, som er 6,0 prosent mer enn året før. Privat sektor hadde størst vekst med 6,3 prosent.

  Artikkel
 • Nedgang i sysselsettingen

  Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en nedgang på 54 000 sysselsatte fra februar til april. Nedgangen i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka var på 7,1 prosent. Antall arbeidsledige var om lag uendret i samme periode.

  Artikkel
 • Nedgang i ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar gjekk ned med 1 200 frå 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. Tala fangar ikkje opp endringane på arbeidsmarknaden som følgje av dei nasjonale tiltaka for å redusera spreiinga av koronaviruset.

  Artikkel
 • Lønnsutvikling og lønnsforskjeller blant «unge voksne» utdannet i 2007

  Rapporter 2020/19

  Et viktig utviklingstrekk i arbeidsmarkedet de to siste tiårene er den stigende lønnsulikheten, med særlig lav lønnsvekst i laveste desil, se Greier og Grini (2018). Lønnsforskjellene ser ut til å oppstå i «fertil» alder.

  Publikasjon
 • Hvor mye pendling er det mellom kommuner?

  Mange personer bor i en kommune og jobber i en annen. Statistisk sentralbyrå presenterer her en grafisk fremstilling av pendlingsstrømmer mellom kommuner. 

  Artikkel
 • Stadig avtakende jobbvekst

  Fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 økte antall jobber med 31 000, eller 1,1 prosent. Disse tallene fanger ikke opp endringene på arbeidsmarkedet som følger av de nasjonale tiltakene for å redusere spredningen av koronaviruset.

  Artikkel
 • Ny månedlig statistikk om jobber

  Foreløpige tall for mars viser at antallet jobber økte med om lag 0,9 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for mars året før. Dette er en svakere 12 måneders vekst enn vi stort sett har hatt i løpet av det siste året.

  Artikkel
 • Menn må oftere jobbe utover vanlig arbeidsmengde

  Menn må jobbe mer enn vanlig arbeidsmengde oftere enn kvinner og blir hyppigere kontaktet av arbeidsgiver på fritiden. Tre av fire svarer at de av og til eller ofte må jobbe under tidspress. Andelen er om lag den samme for menn og kvinner.

  Artikkel
 • Nedgang i sysselsatte i arbeid

  Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en nedgang i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka på 8,9 prosent fra februar til mars. For sysselsatte i alt og arbeidsledige viser tallene bare små endringer for den samme perioden.

  Artikkel
 • Færre utførte ukeverk

  I første kvartal 2020 ble det utført 2 091 000 ukeverk fordelt på 2 327 000 sysselsette som var til stede på jobb. Det er 72 000 færre ukeverk og 91 000 færre sysselsatte på jobb enn i første kvartal 2019. I samme periode har sysselsettingsandelen...

  Artikkel
 • Kraftig økning i ledigheten blant dem med videregående utdanning

  Personer med videregående skole som høyeste fullførte utdanning hadde den største økningen i den registrerte ledigheten med i overkant av 106 000 personer fra mars 2019 til mars 2020. Det er mer enn en femdobling.

  Artikkel
 • Over 20 000 tapte arbeidsdagar i 2019

  I 2019 gjekk 21 532 arbeidsdagar tapt i totalt åtte arbeidskonfliktar. Samanlikna med tidlegare år med mellomoppgjer er dette talet på tapte arbeidsdagar høgt.

  Artikkel
 • Ledigheten blant innvandrere på nærmere 18 prosent i mars

  Registrerte helt ledige innvandrere økte fra 5,5 prosent i februar i år til 17,7 prosent i mars – beregnet i prosent av arbeidsstyrken. Innvandrere fra EU-landene i øst og Asia har opplevd størst økning.

  Artikkel