Statistikkområde

Arbeid og lønn: Lønn og arbeidskraftkostnader

Alt innhold for delområdet lønn og arbeidskraftkostnader

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere 62-åringer tar ut pensjon, små kostnader for pensjonssystemet

  Etter pensjonsreformen har mange flere 62-åringer tatt ut pensjon. Forskning viser en sammenheng mellom forventet levealder og hvor tidlig man velger å ta ut pensjon. Tidlig pensjon har imidlertid beskjedne økonomiske konsekvenser for pensjonssyst...

  Artikkel
 • Over 1,8 millionar medlemer i arbeidstakarorganisasjonane

  Dei seinare åra har arbeidstakarorganisasjonane i landet fått fleire medlemer, og med om lag 20 000 fleire medlemmar i fjor ser det ut til at trenden held fram.

  Artikkel
 • Laveste lønnsvekst på 2000-tallet

  Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i september 2015 til 43 300 kroner i september 2016. Dette tilsvarte en økning på 1,6 prosent – den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet.

  Artikkel
 • Nesten alle i arbeid – store inntektsforskjeller

  Samfunnsspeilet 4/2015

  De fleste jobber fem år etter at de tok en master- eller doktorgrad. Halvparten av sivilingeniørene, siviløkonomene og tannlegene tjener over 650 000 kroner fem år etter endt studium. For tre av ti veterinærutdannede lå yrkesinntekten under 350 000.

  Artikkel
 • Reguleringer av arbeidsmarkedet – ubetinget positivt?

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Det er velkjent at reguleringer av arbeidsmarkedet, slik som minimumslønn, kan redusere inntektsforskjeller. Men det er mindre kjent at en stor del av forskjellene i arbeidsledighet mellom land og over tid også kan forklares av de samme regulering...

  Artikkel
 • Et oljeårsverk kostet 1,2 millioner kroner

  Gjennomsnittlig kostnad for et årsverk i olje- og gassutvinning og bergverksdrift var 1,2 millioner kroner i 2012, 13,1 prosent mer enn i 2008. Dette tilsvarte kostnaden for tre årsverk i hotell- og restaurantvirksomhet. Kostnadene per årsverk for...

  Artikkel
 • Virkninger av økt etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og økt bruk av oljepenger 2003-2012

  Rapporter 2013/57

  Den økte etterspørselen fra petroleumsvirksomheten og økningen i bruken av ”oljeinntekter” har økt sysselsettingen og redusert arbeidsledigheten. Samtidig har den svekket den kostnadsmessige konkurranseevnen og dermed redusert aktiviteten i tradis...

  Publikasjon
 • Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse

  Rapporter 2013/59

  Framtidig nedbygging av petroleumsvirksomheten og følsomhet for oljeprissjokk: Denne rapporten presenterer framskrivinger av norsk økonomi fram mot 2040 og beregninger over hvordan økonomien vil reagere på ulike scenarioer med kraftig fall i oljep...

  Publikasjon
 • Konkurranseutsatte næringer i Norge

  Rapporter 2013/58

  Hvilke næringer består konkurranseutsatt sektor av, og hvordan har denne delen av økonomien utviklet seg over tid? Rapporten viser blant annet at 14 prosent av de sysselsatte i 2012 var i konkurranseutsatte næringer. Siden 2000 har timelønnskostna...

  Publikasjon
 • The demand for labour by education

  Rapporter 2013/41

  Publikasjon
 • Utviklingen av arbeidstilbudet i Norge

  Økonomiske analyser 5/2012

  I løpet av perioden 1979 – 2006 har effekten av en lønnsøkning på arbeidstilbudet endret seg fra å være positiv til å bli negativ; dvs at mens en lønnsøkning tidligere ga et økt samlet arbeidstilbud, vil den nå føre til et fall i arbeidstilbudet.

  Artikkel
 • Økende lønnsforskjeller det siste tiåret

  Samfunnsspeilet 2011/5-6

  Lønnsstatistikken viser at veksten i månedslønn for alle ansatte har vært på om lag 13 100 kroner, eller 55 prosent, fra 2000 til 2010.

  Artikkel
 • Lønns- og konsumprisutviklingen

  Økonomiske analyser 1/2011

  Lønn for utført arbeid er den viktigste inntektskilden for de aller fleste i Norge. Lønnsutviklingen har derfor stor betydning for enkeltpersoners og husholdningers inntekt og levekår.

  Artikkel
 • Det «lønner» seg å være mann

  Samfunnsspeilet 2010/1 - Temanummer om likestilling

  Kvinner tjener 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener.

  Artikkel
 • Lønns- og konsumprisutviklingen

  Økonomiske analyser 1/2010

  Lønn for utført arbeid er den viktigste inntektskilden for de aller fleste i Norge. Lønnsutviklingen har derfor stor betydning for enkeltpersoners og husholdningers inntekt og levekår.

  Artikkel