246200
246200
friartikkel
2015-12-04T11:24:00.000Z
no

Arbeidskraftundersøkelsen

Om sammenligning fra måned til måned

Publisert:

Statistisk sentralbyrå (SSB) registrerer at mange analytikere og økonomer som benytter sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen fokuserer på endringen mellom de to siste publiserte tallene. Dette gir en endring mellom to andre måneder enn en først skulle tro, siden publiserte tall er tremånedersgjennomsnitt. Videre blir resultatet en differanse delt på 3, som skifter fortegn oftere enn endringstallet SSB regner ut og kommenterer. Hva man i realiteten gjør er forklart og illustrert i denne artikkelen.

Fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) publiseres nye tall hver måned, men tallene som publiseres er ikke rene månedstall. Tallene er gjennomsnitt av tre måneder for å redusere utvalgsusikkerheten. For hver måned forskyves tremånedersperioden med én måned, og det er til enhver tid den midterste av de tre månedene som oppgis som «måletidspunkt». Dette kalles et tremåneders glidende, sentrert gjennomsnitt. Ved sammenligning av to etterfølgende publiseringer er derfor to av de underliggende månedstallene de samme. Figuren nedenfor illustrerer at endringstallet mellom de publiserte tallene for oktober og for september i realiteten er et endringstall som er en 1/3 av forskjellen mellom de rene månedstallene for november og for august.

 arbeid-2015-infografikk-metamndmnd-fig1

I SSBs publisering regner vi i stedet ut og kommenterer endringen mellom det publiserte tallet for oktober og for juli. Da inngår det ikke måneder som overlapper.

Sammenligning mellom to etterfølgende publiserte tall kan matematisk fremstilles slik, der u er arbeidsledighetsprosenten for måned t:

 Formel: Om man regner ut differansen mellom juni- og juli-gjennomsnittene, får man i virkeligheten differansen i de rene sesongjusterte månedstallene mellom august og mai dividert på tre

Figurene nedenfor viser hvordan de ulike måtene å anvende tall på slår ut i en tidsserie.

 arbeid-2015-infografikk-metamndmnd-fig2

Kontakt