293609
293609
friartikkel
2017-02-01T08:00:00.000Z
no

Gjennomsnitt, median eller kvartiler?

Publisert:

SSB presenterer nå tall for både gjennomsnitt, median, øvre og nedre kvartil for alle lønnsvariable i alle tabeller i statistikkbanken.

 

Gjennomsnittlig lønn har tradisjonelt sett vært det vanligste å bruke når man skal sammenligne lønn mellom ulike grupper, for eksempel ulike yrkesgrupper, på arbeidsmarkedet. Et gjennomsnitt sier imidlertid si lite om variasjon i fordelingen, og det kan gi nyttig informasjon å supplere med informasjon om median- og kvartilsverdier.

Gjennomsnitt

Gjennomsnittslønna (aritmetisk gjennomsnitt) beregnes ved å summere alle lønnsbeløpene og dividere med antall observasjoner i gruppa.

Median

Medianlønna finner vi ved å ordne alle lønnsverdiene i stigende rekkefølge. Medianlønna er da lønnen til observasjonen i midten av fordelingen. I lønnsstatistikken er det oftest slik at gjennomsnittet er høyere enn medianen. Det kommer av at den øvre lønnen kan være svært stor mens den nedre lønnen er begrenset av for eksempel null, minstelønnstariffer eller lignende. Enkelte observasjoner med veldig høy lønn vil da påvirke gjennomsnittet, men ikke medianen. Ofte er det slik at en stor andel av observasjonene i en gruppe har relativt likt lønnsnivå, og at medianverdien da befinner seg blant disse.

Øvre og nedre kvartil

Øvre og nedre kvartil finner vi på samme måte som medianverdien ved å sortere materialet i stigende rekkefølge. Øvre og nedre kvartil finner vi som verdien som henholdsvis er grense for materialets øvre fjerdedel og nedre fjerdedel. Kvartilsverdiene, gjerne i sammenheng med median- og eller gjennomsnitt sier noe om fordelingen av lønn innad i en gruppe.

Figur

Figur. Hva er forskjellen på gjennomsnitt, median og kvartiler. Klikk på bildet for større versjon.

Kontakt