Rapporter 2013/16

En evaluering av samsvaret mellom register og intervju

Yrkesaktivitet i lavinntektsgruppen

Andelen i lavinntektsgruppen som er yrkesaktive i løpet av året, er vesentlig høyere hvis man bruker intervjudata enn hvis man bruker registerdata. Forskjellen i antallet beregnede timer er enda større.

Andelen i lavinntektsgruppen som er yrkesaktive i løpet av året, er vesentlig høyere hvis man bruker intervjudata enn hvis man bruker registerdata. Forskjellen i antallet beregnede timer er enda større.

Tidligere analyser av yrkesaktivitet i lavinntektsgruppen har vist store forskjeller i omfanget av yrkesaktivitet i lavinntektsgruppen avhengig av om en bruker intervjudata eller registerdata. For å få mer innblikk i denne forskjellen har SSB i dette prosjektet sammenlignet opplysninger fra intervju og register på individnivå.

Ifølge intervju er om lag to av tre i lavinntektsgruppen yrkesaktive, mens det gjelder om lag halvparten ifølge register. Antallet arbeidstimer i året ifølge register utgjør om lag 60 prosent av antallet ifølge intervju. Selvstendig næringsdrivende og helårs studenter er da holdt utenfor på grunn av mangler i datagrunnlaget.

Nesten to tredeler av forskjellen i beregnet antall arbeidstimer kommer fra personer som er yrkesaktive i løpet av året ifølge intervju, men ikke ifølge register. Om lag en tredel av forskjellen skyldes at personer som er yrkesaktive ifølge begge kilder, arbeider flere timer ifølge intervju. Antallet arbeidstimer i året for disse er ifølge intervju vel 25 prosent høyere enn ifølge register.

De som er yrkesaktive i løpet av året ifølge intervju, men ikke ifølge register, arbeider i gjennomsnitt to tredelers årsverk, og de har svært lav lønnsinntekt til tross for at de arbeider mange timer.

Andelen som er yrkesaktive ifølge intervju, men ikke ifølge register, er nesten dobbelt så stor blant menn som blant kvinner. Ellers er det forholdsvis små forskjeller etter alder, innvandringsbakgrunn, utdanning og husholdningstype.

Når en sammenholder funn i rapporten med resultatet fra en tidligere analyse som viste at samlet forbruksutgift i lavinntektsgruppen var betydelig større enn inntekt etter skatt, betyr det at det kan være grunn til en viss skepsis til at alle inntekter blir registrert, og dermed til målet på lavinntekt.

Rapporten er finansiert av Arbeidsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Om publikasjonen

Tittel

Yrkesaktivitet i lavinntektsgruppen. En evaluering av samsvaret mellom register og intervju

Ansvarlige

Arne Andersen, Signe Vrålstad

Serie og -nummer

Rapporter 2013/16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8632-2

ISBN (trykt)

978-82-537-8631-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

58

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt