Rapporter 2014/17

(eksklusive EØS-/EU-innvandrere)

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2012

Rapporten belyser hvordan andelen som er i arbeid eller utdanning blant personer i alderen 16-34 år, varierer med innvandrerbakgrunn. Teksten er en oppdatering av tidligere publikasjoner.

Norskfødte med innvandrerforeldre befinner seg mye nærmere majoritetsbefolkningen enn det innvandrere gjør når det gjelder andelen i arbeid og utdanning. Utdanningsnivået har imidlertid større betydning enn innvandrerbakgrunnen med hensyn til disse forskjellene.

Denne rapporten belyser hvordan andelen som er i arbeid eller utdanning blant personer i alderen 16-34 år, varierer med innvandrerbakgrunn. Det er tre grupper som sammenlignes:

  1. De som har kommet til Norge som innvandrere fra følgende verdensregioner: Øst-Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika samt Oseania utenom Australia og New Zealand.
  2. De som er født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene og
  3. Personer uten innvandringsbakgrunn, det vil si majoritetsbefolkningen.

Stabile forskjeller mellom gruppene

Resultatene i rapporten bekrefter hovedmønsteret fra tidligere undersøkelser: Andelen i arbeid og utdanning blant norskfødte med innvandrerforeldre ligger atskillig nærmere ungdom i majoritetsbefolkningen enn det tilsvarende tall for innvandrerne gjør. Avstanden til majoriteten er på 5,1 prosentpoeng blant norskfødte med innvandrerforeldre og 24 prosentpoeng blant innvandrerne for aldersgruppen 16 - 34 år sett under ett. Disse forskjellene har bare økt marginalt siden 2011. Det er imidlertid noen nyanser når vi deler denne unge populasjonen opp i aldersgrupper. Blant annet er avstanden til majoriteten blant norskfødte over 25 år med innvandrerforeldre litt større enn for de yngre aldersgruppene. Dette skyldes i hovedsak et lavere sysselsettingsnivå blant kvinnene i denne gruppen.

Alder ved innvandringstidspunktet og kjønn har stor betydning

For dem som er innvandrere, har imidlertid alder ved innvandringstidspunktet mye å si da de som innvandret før skolepliktig alder, har en andel aktive (det vil si. i arbeid eller utdanning) omtrent på nivå med de norskfødte med innvandrerforeldre.

Kjønnsforskjellene i andelen aktive er små blant norskfødte med innvandrerforeldre og i majoriteten når vi betrakter gruppene under ett,  men de varierer litt med alder. Blant innvandrere har menn derimot et betraktelig høyere aktivitetsnivå enn kvinnene i aldersgruppene over 19 år. Det er disse innvandrerkvinnene som utgjør gruppen med størst avstand til majoriteten.

Utdanning har større betydning enn innvandrerbakgrunn

Utdanningsnivå har større betydning enn innvandringsbakgrunn for om man er i arbeid eller under utdanning blant dem over 19 år. Det er større forskjell i aktivitetsnivå mellom innvandrere med kun obligatorisk utdanning og innvandrere med videregående/høyere utdanning enn det er mellom majoriteten og innvandrere på samme utdanningsnivå. Det samme gjelder for gruppen norskfødte med innvandrerforeldre. Dessuten ligger aktivitetsnivået for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med utdanning utover obligatorisk nivå et godt stykke over det vi finner blant majoriteten med kun obligatorisk utdanning.

Om publikasjonen

Tittel

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2012. (eksklusive EØS-/EU-innvandrere)

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2014/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Emner

Arbeid og lønn, Utdanning, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8924-8

ISBN (trykt)

978-82-537-8923-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

77

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt