Rapporter 2014/24

Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2014

Føremålet med denne undersøkinga er å kartleggje nivået på foreldrebetaling i barnehagar og kva for betalingsreglar som er knytte til barnehagane.

På landsbasis utgjer gjennomsnittlege månadssatsar utan kostpengar og tilleggsutgifter for fulltidsopphald i kommunale barnehagar for hushald med brutto årsinntekt på 250 000, 375 000 og 500 000 kroner høvesvis 2 187, 2 296 og 2 366 kroner.

Føremålet med denne undersøkinga er å kartleggje nivået på foreldrebetaling i barnehagar og kva for betalingsreglar som er knytte til barnehagane.

Undersøkinga er blitt gjennomført sidan 1992.

Rapporten byggjer først og fremst på tal frå KOmmune-STat-Rapportering (KOSTRA), men inneheld òg opplysningar om dei private barnehagane.

Dei viktigaste funna i rapporten er omtala i ein eigen artikkel .

Arbeidet med rapporten er finansiert av Utdanningsdirektoratet (Udir).

Om publikasjonen

Tittel

Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2014

Ansvarleg

Jon Scheistrøen

Serie og -nummer

Rapporter 2014/24

Utgivar

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgivar

Utdanningsdirektoratet (Udir)

Emne

Barnehager

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8958-3

ISBN (trykt)

978-82-537-8957-6

ISSN

1892-7513

Tal sider

24

Målform

Nynorsk

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt