Rapporter 2006/04

Sysselsatte og registrerte arbeidsledige på korttidsopphold i Norge

I denne rapporten ser vi på personer som arbeider i Norge uten å være registrert bosatt i Norge. Det er økt interesse for denne gruppen som et resultat av et åpnere arbeidsmarked etter EU-utvidelsen. Målinger av denne gruppen fører imidlertid til særlige statistiske problemer siden dagens sysselsettingsstatistikk ikke dekker alle personer som kommer fra utlandet for å arbeide i Norge. Selv om dette er i tråd med internasjonale anbefalinger, er det brukerbehov for også å kunne gi tall for disse personene. I rapporten ser vi på hva offentlige registre kan gi av data om sysselsetting for personer med korte opphold i Norge. Vi gir en beskrivelse av datakildene og kvalitetsproblemene blir drøftet. Ulike kjennemerker defineres og vi presenterer tabeller etter bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, næring, landbakgrunn, osv. I tillegg ser vi kort på registrerte ledige.

De viktigste datakildene som benyttes er Rikstrygdeverkets Arbeidstaker-/arbeidsgiverregister, register over personer/ arbeidsforhold fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker, Skatteetatens Lønns- og trekkoppgaveregister og Selvangivelsesregisteret.

I 4. kvartal 2004 var det 27 117 lønnstakere som var definert som ikke registrert bosatt, noe som utgjorde en liten andel (1,2 prosent) av dem som defineres som sysselsatte i den ordinære registerbaserte sysselsettingsstatistikken (som var 2 274 000 i 4. kvartal 2004). Endringstallene viser imidlertid at veksten fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004 var mye sterkere for ikke-registret bosatte (20,1 prosent) enn for sysselsatte som er registrert bosatt (0,6 prosent).

Lønnstakere fra de nye EU-landene som ikke var registrert bosatt i 4. kvartal 2004 utgjorde en svært liten andel av den totale sysselsettingen i de ulike næringene. Størst andel av sysselsettingen finner vi innenfor primærnæringene med 1,5 prosent. Innenfor bygge- og anleggsvirksomhet var sysselsettingsandelen 0,4 prosent.

Vi har også sett kort på noen tall for registrerte arbeidsledige. I underkant av 84 000 personer med fødselsnummer og D-nummer var registrert arbeidsledige i 4. kvartal 2004. Om lag 75 prosent av disse hadde norsk landbakgrunn, mens 0,8 prosent hadde landbakgrunn fra de nye EU-landene.

Prosjektstøtte: Arbeidet er utført som et oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Sysselsatte og registrerte arbeidsledige på korttidsopphold i Norge

Ansvarlige

Christoffer Berge, Helge Nome Næsheim, Birgit Østvedt

Serie og -nummer

Rapporter 2006/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

82-537-6925-3

ISSN

1892-7513

Antall sider

54

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt