Rapporter 2012/34

Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet 2011

Formålet med denne rapporten er å beskrive sysselsettingen i kraftnæringen og i bedrifter nært knyttet til denne. Denne siste gruppen er bedrifter i andre næringer som har et høyt innslag av personell med det som er kjerneutdanningene og yrkene i kraftnæringen. Hovedvekten ligger på situasjonen i 4. kvartal 2011 og endringer fra 4. kvartal 2010, men det gis også en del hovedtrekk tilbake til 4. kvartal 2004.

I denne rapporten brukes betegnelsen kraftnæringen på næringen ”Produksjon, overføring, distribusjon og handel av elektrisitet” i Statistisk sentralbyrås (SSB) Standard for næringsgruppering. Bedrifter som har et stort innslag av sysselsatte med de samme utdanninger og yrker som er typiske for bedrifter i kraftnæringen er i rapporten gitt betegnelsen ”kraftrelatert virksomhet”.

I 2011 var det 18 450 sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet. Dette gir en vekst på 13,5 prosent siden 2004 og 1,1 prosent fra 2010. Av de sysselsatte i 2011 var 20,6 prosent kvinner. Kvinneandelen har ligget stabilt rundt 20 prosent kvinner siden 2004. Sammenlignet med resten av privat sektor har kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet en lav andel kvinner blant sine sysselsatte.

Kraftnæringen isolert hadde mellom 2010 og 2011 en netto tilgang på 350 personer. Den fordeler seg på 1 678 tilganger og 1 298 avganger.

Ser vi på tilgangene blant de som var sysselsatt i 2010, så hadde 14,2 prosent av kvinnene bakgrunn i bedrifter innen utleie av arbeidskraft. Det tyder på at vikaroppdrag var inngangsporten til kraftnæringen for en god del kvinner. Blant menn var det bakgrunn fra bygge- og anleggsvirksomheten som var vanligst.

Av de som sluttet i kraftnæringen mellom 2010 og 2011 var 46 prosent ikke i arbeid i 4. kvartal 2011. Av de som fortsatt var i jobb, gikk de fleste til bygg- og anleggsvirksomhet, arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet og offentlig administrasjon og forsvar. Kvinnene som sluttet i kraftnæringen i 2011 fordeler seg over et jevnere spekter av næringer.

Utdanningsnivået i kraftnæringene og kraftrelatert virksomhet var høyere enn gjennomsnittet for resten av privat sektor i 2011. Siden 2004 har andelen med utdanning på universitets- eller høyskolenivå økt fra 27 til 33 prosent i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet.

De sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet hadde i 2011 en gjennomsnittsalder på 45 år mot 41 år i resten av privat sektor. Siden 2004 har andelen sysselsatte over 55 år økt klart, men samtidig har også andelen under 24 år økt de siste årene.

Om publikasjonen

Tittel

Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet 2011

Ansvarlig

Håvard Thoen

Serie og -nummer

Rapporter 2012/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Energi, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8532-5

ISBN (trykt)

978-82-537-8531-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

39

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt