Rapporter 2013/60

Jobbskifter blant eldre arbeidstakere

Av sysselsatte personer i alderen 62-66 år skiftet 6 prosent virksomhet fra 2011 til 2012. Til sammenligning var tilsvarende andel blant personer i alderen 35-49 år 14 prosent, viser en fersk rapport

Av sysselsatte personer i alderen 62-66 år skiftet 6 prosent virksomhet fra 2011 til 2012. Til sammenligning var tilsvarende andel blant personer i alderen 35-49 år 14 prosent, viser en fersk rapport.

Formålet med denne rapporten er å kartlegge jobbskifter blant eldre arbeidstakere. I tillegg til å sammenligne ulike grupper av eldre, jamføres eldre med yngre sysselsatte.

Resultatene viser som forventet at andelen personer som skifter jobb, er avtakende med alder. Blant personer mellom 35 og 49 år, som her benyttes som referansegruppe, skiftet 14 prosent virksomhet fra 2011 til 2012. Andelen faller til 10 prosent for personer i aldersgruppen 50-54 år, og til 8 og 6 prosent for aldersgruppene55-61 år og 62-66 år.

Jobbskifter mellom foretak vil ofte være en mer markant endring i arbeidssituasjonen enn skifte mellom virksomheter under samme arbeidsgiver. Man skifter da ikke bare kollegaer i virksomheten, men kommer også under en ny formell arbeidsgiver og dermed også et nytt personalregime. Siden definisjon av jobbskifter mellom foretak som brukes i denne rapporten, også krever at man må ha skiftet virksomhet, vil andelen ”jobbskifter mellom foretak” være lavere enn andelen ”jobbskifter mellom virksomheter”. Særlig for de eldste aldersgruppene, 55-61 og 62-66 år, er andelen som skifter jobb, vesentlig lavere når man krever at de også skal ha skiftet foretak. Andelen jobbskifter for disse halveres. Det ser ut til å være en tendens til en noe økende andel over tid av jobbskifter fra ett foretak til et annet foretak innenfor samtlige aldersintervaller, særlig fra 2010 til 2011.

Utdanningsnivå uten betydning for de eldstes jobbskifter

Utdanningsnivå ser ikke ut til å være utslagsgivende for andelen personer i alderen 62-66 år som skifter virksomhet. For de øvrige aldersgruppene ser det derimot ut til å være en tendens til noe høyere andel jobbskifter mellom virksomheter for dem som har universitets- eller høyskoleutdanning.

Oftere ny jobb i sentrale kommuner

For personer i alderen 62-66 år er det kun små forskjeller ved jobbskifter mellom virksomheter når bostedskommunene graderes etter sentralitet. Resultatene for de øvrige aldersgruppene viser en tendens til noe høyere andel jobbskifter i de mest sentrale kommuner.

Skifter oftest foretak i privat sektor

Ansatte i fylkeskommunal forvaltning har en klart lavere andel som skifter virksomhet enn andre sektorer. Dette gjelder alle aldersgrupper. Ser man på skifte mellom foretak, er variasjonene større mellom sektorene. Ansatte i privat sektor har høyest andel jobbskifter mellom foretak, og lavest ligger fylkeskommunal og kommunal forvaltning. Dette henger nok sammen med at de to siste sektorene består av store foretak med mange underliggende virksomheter. De har dermed et stort internt arbeidsmarked personer kan bevege seg innenfor. Eldre i privat sektor skifter foretak om lag like mye som yngre i kommunal og fylkeskommunal forvaltning.

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

Om publikasjonen

Tittel

Jobbskifter blant eldre arbeidstakere

Ansvarlig

Ingvild Johansen

Serie og -nummer

Rapporter 2013/60

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8818-0

ISBN (trykt)

978-82-537-8817-3

ISSN

1892-7513

Antall sider

48

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt