Hvor mange jobber er det i Norge?

Publisert:

Det var i overkant av 2,9 millioner jobber i Norge i 4. kvartal 2019. Den største næringen er helse- og sosialtjenester, der én av fem jobber.

Ifølge statistikken Antall arbeidsforhold og lønn var det om lag 2 953 000 jobber (arbeidsforhold) i Norge i 4. kvartal 2019.

En person kan ha flere jobber i ulike virksomheter. Statistikken viser at det i 4. kvartal 2019 var i underkant av 2,7 millioner personer som var lønnstakere. Forskjellen i tallene for personer som er lønnstakere og antall jobber er at det siste også omfatter biarbeidsforhold.

Menn hadde til sammen 1 532 000 jobber, mens blant kvinner var det 1 421 000 jobber.

Antall arbeidsforhold og lønn

Kvartalsstatistikken Antall arbeidsforhold og lønn er basert på registerdata fra a-ordningen. Den omfatter alle lønnstakerforhold tilknyttet virksomheter hjemmehørende i Norge, uansett alder og om man er registrert bosatt i Det sentrale folkeregisteret (dvs. forventer å oppholde seg minst sekst måneder i Norge) eller om man er på Norge på korttidsopphold (ikke-bosatte). Selvstendig næringsdrivende omfattes ikke av statistikken.

Ikke-bosatte er utenlandske ansatte på korttidsopphold i Norge.

Statistikken over antall arbeidsforhold og lønn omfatter arbeidsforhold, lønnstakere og lønn per kvartal. Mer informasjon og flere tabeller finner du her.

Flest jobber er i helse- og sosialtjenester

Som vist i figur 1 er den klart største næringen helse- og sosialtjenester, hvor det finnes i underkant av 650 000 jobber i 4. kvartal 2019. Dette utgjør 22 prosent av alle jobber i Norge. Helse- og sosialtjenester omfatter sykehus, lege- og tannlegetjenester, pleie- og omsorgstjenester (som hjemmehjelp og eldresenter) og bl.a. barnehager.

Etter helse- og sosialtjenester følger varehandel og undervisning med henholdsvis om lag 377 000 jobber (12,8 prosent) og 253 000 jobber (8,6 prosent) som de største næringene. 

Det er også mange næringer som nå bli påvirket av de nasjonale reglene som regjeringen har innført. I tillegg til næringene omtalt over, vil det blant annet kunne gjelde bygge- og anleggsvirksomhet (249 988 jobber), forretningsmessig tjenesteyting (168 256 jobber) og overnattings- og serveringsvirksomhet (118 228 jobber). Forretningsmessig tjenesteyting omfatter i hovedsak utleie av arbeidskraft.

Figur 1. Antall jobber, etter næring. 4. kvartal 2018 og 2019

4. kvartal 2018 4. kvartal 2019
00 Uoppgitt 994 1357
90-99 Personlig tjenesteyting 117532 120388
86-88 Helse- og sosialtjenester 642701 649617
85 Undervisning 249412 253277
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 185201 186185
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 165474 168256
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 174113 177237
64-66 Finansiering og forsikring 46504 47329
58-63 Informasjon og kommunikasjon 95366 100631
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 114674 118228
49-53 Transport og lagring 145086 144871
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 379552 376895
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 244644 249988
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 33235 34187
10-33 Industri 220940 224174
05-09 Bergverksdrift og utvinning 56853 62035
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 37174 38286

Vi har flere tabeller i statistikkbanken som gir tall for detaljert næring etter kjønn (tabell 1), næring for antall jobber blant innvandrer (tabell 2) og region og næring (tabell 3).

Tabell 1. Antall arbeidsforhold, etter detaljert næring og kjønn. 4. kvartal 2019

Tabell 2. Antall arbeidsforhold blant innvandrere, etter næring. 4. kvartal 2018 og 2019

Tabell 3. Antall arbeidsforhold, etter arbeidsstedsfylke og næring. 4. kvartal 2018 og 2019

Det finnes mange flere tabeller og mulige fordelinger i statistikkbanken. For eksempel gir statistikkbanktabell 11657 tall for antall arbeidsforhold etter arbeidsstedskommune og grove næringsgrupper.

Tre av fem i privat sektor og offentlig eide foretak

Figur 2 viser at det var omtrent 1 960 000 jobber i privat sektor og offentlig eide foretak i 4. kvartal 2019, noe som utgjør 66,4 prosent av alle jobbene. I samme kvartal var det 661 000 jobber i kommuneforvaltningen (22,4 prosent), mens det var 332 000 jobber i statsforvaltningen (11,2 prosent).

Privat sektor og offentlig eide foretak omfatter privat næringsvirksomhet og offentlig kontrollerte foretak. Sistnevnte omfatter statens forretningsdrift samt foretak hvor det offentlige kontrollerer mer enn 50 prosent av aksjekapitalen, f.eks. Equinor, Statnett, Telenor, mv.

Figur 2. Antall jobber, etter sektor. 4. kvartal 2018 og 2019

4. kvartal 2018 4. kvartal 2019
Privat sektor, offentlig eide foretak og uoppgitt 1924810 1959951
Kommuneforvaltningen 655436 661299
Statsforvaltningen 329209 331691

Flere tabeller med tall for sektor:

Tabell 4. Antall arbeidsforhold, etter arbeidsstedsfylke og sektor. 4.kvartal 2018 og 2019

Tabell 5. Antall arbeidsforhold, etter sektor og næring. 4. kvartal 2019

I tillegg flere tabeller i statistikkbanken.

99 000 jobber blant personer på korttidsopphold

Statistikken antall arbeidsforhold og lønn gir også tall for antall lønnstakere på korttidsopphold (ikke-bosatte) i Norge. Dette er personer som ikke er registrert som bosatt i Det sentrale folkeregisteret (kriteriet er at man forventes å oppholde seg mindre enn seks måneder i Norge), og omfatter blant annet personer som pendler til Norge for lengre eller kortere periode av gangen. Det betyr at selv om man er på korttidsopphold, kan man arbeide i Norge i flere år.

Dette er en interessant gruppe av flere grunner. For det første vil denne gruppen kunne bli påvirket av strengere grensekontroll og karantenebestemmelser, jf. informasjon fra regjeringen, samt at flere land har innført restriksjoner på reiser. Det er også en bekymring for at dette blant annet kan påvirke landbrukets tilgang på sesongarbeidere, som blant annet omtalt på NRK 17. mars. For det andre er dette en gruppe som i stor grad påvirkes av endringer i konjunkturene, jf. Bakke (2018).

I 4. kvartal 2019 var det i underkant av 99 000 jobber blant lønnstakere på korttidsopphold i Norge. Den klart største andelen var fra EU-land i Øst-Europa (63,9 prosent) og Norden (23,2 prosent).

Lønnstakere på korttidsopphold arbeider særlig i konjunkturutsatte næringer som bygge- og anleggsvirksomhet (26,6 prosent), forretningsmessig tjenesteyting (24,2 prosent) og industri (11,7 prosent), som vist i figur 3.

Kun 4,4 prosent arbeider i helse- og sosialtjenester, det vil si drøyt 4 300 jobber. Dette utgjør imidlertid en veldig liten andel av antall jobber totalt i denne næringen (0,7 prosent).

Figur 3. Antall jobber blant lønnstakere på korttidsopphold, etter næring. 4. kvartal 2018 og 2019

4. kvartal 2018 4. kvartal 2019
00 Uoppgitt 61 50
90-99 Personlig tjenesteyting 1715 1832
86-88 Helse- og sosialtjenester 4528 4337
85 Undervisning 1883 1958
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 513 546
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 20751 23994
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 3619 3815
64-66 Finansiering og forsikring 325 325
58-63 Informasjon og kommunikasjon 813 928
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 5077 5177
49-53 Transport og lagring 5829 5909
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 4312 4062
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 26189 26359
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 489 544
10-33 Industri 10660 11581
05-09 Bergverksdrift og utvinning 2127 2914
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 4644 4650

Nasjonale regler og stenging av landegrenser

Denne artikkelen referer til tiltak norske myndigheter har satt i verk per 22.3.2020 og som det informeres om på regjerningen.no. Se informasjon om nasjonale tiltak og informasjon om strengere grensekontroll samt spørsmål og svar om grensekontroll.

 

Faktaside

Kontakt