Økonomiske analyser, 5/2012

Fra arbeidsmarkedsstudier til struktur- og konjunkturstatistikk på arbeidsmarkedsområdet

Publisert:

AKU – eller ArbeidsKraftUndersøkelsen - er en utvalgsundersøkelse der man månedlig spør et utvalg av personer om deres forhold til arbeidsmarkedet. Formålet med AKU er å gi informasjon om utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet, og om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet. AKU er både en konjunkturstatistikk, en strukturstatistikk og et grunnlag for sammenligning av arbeidsmarkedsforhold mellom land. I de 40 årene etter etableringen av AKU i 1972– har det vært flere endringer i AKU både i hva som samles inn og hvordan det gjøres. Framover vil etableringen av ny registerstatistikk på arbeidsmarkedsområdet kunne få konsekvenser for utformingen av AKU.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt