Færre yrkesaktive menn

Publisert:

Andelen yrkesaktive menn i befolkningen gikk ned fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal i år. Nedgangen kom i de fleste aldersgrupper.

Yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15-74 år, var på 72,8 prosent for menn i 2. kvartal 2017, viser SSBs arbeidskraftundersøkelse. Dette er en nedgang fra 73,9 prosent i samme kvartal i fjor. Tallet på arbeidsledige menn gikk ned med 17 000 i denne perioden, mens økningen i tallet på sysselsatte menn på 5 000 ligger klart innenfor feilmarginen. Samtidig var det en vekst i befolkningen på 32 000 personer i denne aldersgruppen. Av disse var halvparten menn. 

Figur 1. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken, etter kjønn. I prosent av personer (15-74 år) i alt i hver gruppe

Begge kjønn Menn Kvinner
2. kv. 2006 72.3 75.9 68.7
2. kv. 2007 72.8 76.1 69.5
2. kv. 2008 74.4 77.8 71
2. kv. 2009 73.6 76.7 70.4
2. kv. 2010 72.5 75.8 69.1
2. kv. 2011 71.7 74.2 69.1
2. kv. 2012 72.1 75 69.1
2. kv. 2013 71.5 74.5 68.4
2. kv. 2014 71.3 74 68.4
2. kv. 2015 71.6 74.4 68.7
2. kv. 2016 70.8 73.9 67.5
2. kv. 2017 70.2 72.8 67.6

Til sammenligning var 67,6 prosent av kvinnene i denne aldersgruppen i arbeidsstyrken i 2. kvartal 2017, om lag samme nivå som i 2. kvartal i fjor. For kvinner og menn samlet var det en svak nedgang i yrkesaktiviteten i de fleste aldersgrupper, som figur 2 også viser.

Figur 2. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken, etter alder. I prosent av personer i hver gruppe

2. kvartal 2016 2. kvartal 2017
15-19 år 39.9 39.9
20-24 år 70.9 69.9
25-29 år 83.3 83.0
30-34 år 86.4 85.6
35-39 år 88.6 88.1
40-44 år 88.8 89.0
45-49 år 86.5 86.2
50-54 år 85.0 83.7
55-59 år 81.8 81.0
60-66 år 58.7 59.4
67-74 år 13.1 13.1

Flere sysselsatte på heltid

Det er blitt 34 000 flere sysselsatte på heltid fra 2. kvartal 2016 til samme kvartal i år. Samtidig er det blitt 27 000 færre sysselsatte på kort deltid, det vil si under 20 timer i uka. Disse endringene i fordelingen på arbeidstid gjorde seg mest gjeldende for kvinner, hvor tallet på heltidssysselsatte økte med 25 000, for det meste i aldersgruppen 25-66 år. Tallet på kvinner med kort deltid gikk ned med 17 000.

Samtidig ble det 14 000 færre undersysselsatte. Av de 55 000 som hadde forsøkt å få lengre arbeidstid i 2. kvartal 2017, var det 39 000 kvinner og 16 000 menn. Over halvparten av dem ønsket heltidsarbeid.

Påsken kan ha påvirket tallet på midlertidig ansatte

AKU viser ingen signifikant endring i tallet på midlertidig ansatte fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Disse tallene kan være påvirket av at påskeuka inngikk i referanseperioden for 2. kvartal 2017, men ikke i 2. kvartal 2016. En indikasjon på det er at det var 49 000 flere midlertidig fraværende på grunn av ferie og avspasering i 2. kvartal 2017 enn i samme kvartal i 2016. Dette kan ha påvirket bruken av vikarer eller tilkallingsvakter og lignende. Om vi justerer for dette ved å sammenligne første halvår 2017 med første halvår 2016, viser AKU en nedgang på 11 000 midlertidig ansatte.

Lavere ledighet blant menn

Det ble 17 000 færre arbeidsledige menn fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal i år, det vil si en nedgang fra 5,8 til 4,8 prosent. For kvinner var ledigheten på 4,0 prosent i 2. kvartal i år, som utgjør en oppgang fra 3,6 prosent i samme kvartal i fjor.

Den gjennomsnittlige ledighetsperioden for dem som ennå var arbeidsledige, gikk ned fra 32,2 til 29,3 uker fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal i år. Nedgangen skyldes for en stor del at det er blitt færre med særlig lange ledighetsperioder, det vil si på 40 uker eller mer.